Zarządzenia 2020

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
DUSZNIKI WYDANE w 2020 roku
 


1. Zarządzenie Nr 1/20 ( z dnia 2.01.2020 r., umieszczone na BIP 13.01.2020r.)
    w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 7/17 z dnia 06.02.2017 r. w sprawie powołania
    Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, ustalenia jej składu oraz nadania
     regulaminu; -CZYTAJ

2. Zarządzenie Nr 2/20 (z dnia 9.01.2020 r., umieszczone na BIP 13.01.2020 r.)
    w sprawie: zmieniające zarządzanie w sprawie: ustalenia cen i opłat za usługi komunalne
    o charakterze użyteczności publicznej; -CZYTAJ

3. Zarządzenie Nr 3/20 (z dnia 10.01.2020r., umieszczone na BIP 21.01.2020 r.)
    w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów
    i wydatków w tych jednostkach, -CZYTAJ

4. Zarządzenie Nr 4/20 ( z dnia 10.01.2020 r., umieszczone na BIP 17.01.2020 r.)
    w sprawie: dodatkowych dni wolnych w 2020 roku w Urzędzie Gminy Duszniki;
    -CZYTAJ

5. Zarządzenie Nr 5/20 (z dnia 14.01.2020 r., umieszczone na BIP 15.01.2020r.)
    w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Duszniki; -CZYTAJ

6. Zarządzenie Nr 6/20 ( z dnia 16.01.2020 r., umieszczone na BIP 17.01.2020 r.)
    w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
    uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
    przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Duszniki; -CZYTAJ

7. Zarządzenie Nr 7/20 (z dnia 16.01.2020 r., umieszczone na BIP 17.01.2020 r.)
    w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym
    na rok szkolny 2020/2021 do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Duszniki; -CZYTAJ

8. Zarządzenie Nr 8/20 ( z dnia 21.01.2020 r., umieszczone na BIP 11.02.2020 r.)
    w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2027;
    - CZYTAJ
   

9. Zarządzenie Nr 9/20 (z dnia 22 stycznia 2020 r. umieszczone na BIP 22.01.2020 r.)
    w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań
    publicznych Gminy Duszniki w 2020 r. - CZYTAJ

10. Zarządzenie Nr 10/20 (z dnia 23.01.2020 r., umieszczone na BIP 24.01.2020 r.)
    w sprawie: upoważnienia Zastępcy Wójta do wydawania decyzji administracyjnych,
    o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców w imieniu Wójta; -CZYTAJ

11. Zarządzenie Nr 11/20 (z dnia 24.01.2020 r., umieszczone na BIP 03.02.2020 r.)
     w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji
     celowych przekazanych w budżetu państwa w 2020 roku;   -CZYTAJ    Załączniki

12. Zarządzenie Nr 12/20 ( z dnia 24 stycznia 2020 r. umieszczone na BIP 7.02.2020 r.)
      w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 roku
      podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- CZYTAJ

13. Zarządzenie Nr 13/20 ( z dnia 24 stycznia 2020 r. umieszczone na BIP 7.02.2020 r.)
      w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 roku
      podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- CZYTAJ

14. Zarządzenie Nr 14/20 ( z dnia 3 lutego 2020 r. umieszczone na BIP 7.02.2020 r.)
      w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 roku
      podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- CZYTAJ

15. Zarządzenie Nr 15/20 ( z dnia 11 lutego 2010 r. umieszczone w BIP 17 .02.2020 r.)
      w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań
      publicznych Gminy Duszniki w roku 2020 w obszarze zadań w zakresie kultury,
      sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.- CZYTAJ

16. Zarządzenie Nr 16/20 ( z dnia 14.02.2020 r., umieszczone na BIP 14.02.2020 r.)
      w sprawie: powołania Komisji do Spraw Brakowania Druków Ścisłego Zarachowania
      wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dusznikach; -CZYTAJ Załączniki

17. Zarządzenie Nr 17/20 ( z dnia 24 lutego 2020 r., umieszczone na BIP 24.02.2020 r.)
     w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 roku
      podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- CZYTAJ

18. Zarządzenie Nr 19/20 (z dnia 27 lutego 2020 r. umieszczone na BIP 28.02.2020 r.)
     w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 roku
      podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- CZYTAJ

19. Zarządzenie Nr 20/20 ( z dnia 27 lutego 2020 r. umieszczone na BIP 28.02.2020 r.)
     w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 roku
      podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- CZYTAJ

20. Zarządzenie Nr 21/20 ( z dnia 2 marca 2020 r. umieszczone na BIP 2.03.2020 r.)
      w sprawie: instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów w Urzędzie Gminy Duszniki
      oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów PROTON- CZYTAJ, załącznik

21. Zarządzenie Nr 22/20 ( z dnia 2 marca 2020 r. umieszczone na BIP 6.03.2020r.)
      w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r.
      w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020;  -CZYTAJ  Załączniki

22. Zarządzenie Nr 23/20 (z dnia 6 marca 2020 r. umieszczone na BIP 6.03.2020r.)
      w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata, na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
      im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach; -CZYTAJ -Załączniki

23. Zarządzenie Nr 24/2020 (z dnia 6 marca 2020 r. umieszczone na BIP 6.03.2020r.)
      w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
      w Sędzinku; - CZYTAJ -Załączniki

24. Zarządzenie Nr 25/2020 (z dnia 17 marca 2020 r. umieszczone na BIP 18.03.2020r.)
      w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń,
      plakatów i haseł referendalnych w zwiazku z referendum gminnym w sprawie odwołania
      Wójta Gminy Duszniki przed upływem kadencji;- CZYTAJ

25. Zarządzenie Nr 26/2020 ( z dnia 17 marca 2020 r. umieszczone na BIP 18.03.2020 r.)
      w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
      oraz wskazania Gminnej Komisji  kandydata na pełnomocnika do spraw informatyki
|     w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Duszniki przed upływem kadencji;- CZYTAJ

26. Zarządzenie Nr 27/2020 ( z dnia 19 marca 2020 r. umieszczone na BIP 19.03.2020 r.)
      w sprawie: ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku
      zadań z zakresu zdrowia publicznego;- CZYTAJ, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3

27. Zarządzenie Nr 28/20 (z dnia 19 marca 2020 r. umieszczone na BIP 19.03.2020 r.)
      w sprawie: podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym
      z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2;- CZYTAJ

28. Zarządzenie Nr 29/20 ( z dnia 26 marca 2020 r. umieszczone na BIP 31.03.2020 r.)
      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury
       - Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach za 2019 rok;- CZYTAJ

29. Zarządzenie Nr 30/20 ( z dnia 9 kwietnia 2020 r. umieszczone na BIP 10.04.2020 r.)
      w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Gminy Duszniki;- CZYTAJ

30. Zarządzenie Nr 31/20 ( z dnia 10 kwietnia 2020 r. umieszczone na BIP 10.04.2020 r.
     w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19;- CZYTAJ

31. Zarządzenie Nr 32/2020 ( z dnia 16 kwietnia 2020 r. umieszczone na BIP 16.04.2020 r.
     w sprawie: wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Gminy Duszniki;- CZYTAJ

32. Zarządzenie Nr 33/20 ( z dnia 20 kwietnia 2020 r., umieszczone na BIP 18.05.2020 r.)
      w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2027;
     - CZYTAJ Załączniki
      Uchwała Nr 11/485/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

33. Zarządzenie Nr 34/20 (z dnia 20 kwietnia 2020 r., umieszczone na BIP 22.04.2020 r.)
     w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r.
     w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020; -CZYTAJ  Załącznik 
     Uchwała Nr 11/486/2020 Kolegium Regonalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

34. Zarządzenie Nr 35/20 ( z dnia 20 kwietnia 2020 r. umieszczone na BIP 21.04.2020 r.)
      w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
      obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych;- CZYTAJ

35. Zarządzenie Nr 36/20 (z dnia 23 kwietnia 2020 r., umieszczone na BIP 24.04.2020 r.)
      w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców
      Wielkopolskich w Dusznikach; -CZYTAJ

36. Zarządzenie Nr 37/20 ( z dnia 23 kwietnia 2020 r., umieszczone na BIP 24.04.2020 r.)
      w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sędzinku;
      - CZYTAJ

37. Zarządzenie Nr 38/20 ( z dnia 28 kwietnia 2020r., umieszone na BIP 5.05.2020r.)
      w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji
      celowych przekazanych z budżetu państwa w 2020 roku; -CZYTAJ  -Załączniki

38. Zarządzenie Nr 39/20 (z dnia 29 kwietnia 2020 r., umieszczone  na BIP 29.04.2020 r.)
      w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Duszniki nr 30/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r.
      w sprawie wprowadzenia zmian w działalności Urzędu Gminy Duszniki;- CZYTAJ

39. Zarządzenie Nr 40/20 ( z dnia 29 kwietnia 2020 r., umieszczone na BIP 30.04.2020 r.)
      w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych
       z ustawy o zdrowiu publicznym w 2020 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
       i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;- CZYTAJ

40. Zarządzenie Nr 41/20 (z dnia 29.04.2020 r., umieszczone na BIP 8.05.2020 r.)
      w sprawie: aktualizacji Gminnego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
      i sytuacji kryzysowych dla Gminy Duszniki, -CZYTAJ

41. Zarządzenie Nr 42/20 (z dnia 12.05.2020 r., umieszczone na BIP 15.05.2020 r.)
      w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż
      i wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki; -CZYTAJ

42. Zarządzenie Nr 43/20 ( z dnia 22 maja 2020 r. , umieszczone na BIP 28.05.2020 r.)
       w sprawie powołania Komisji Socjalnej oraz wprowadzenia Regulaminu Komisji Socjalnej
       w Urzędzie Gminy Duszniki;- CZYTAJ

43. Zarządzenie Nr 44/20 ( z dnia 22 maja 2020 r., umieszczone na BIP 28.05.2020 r.)
      w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w
      Urzędzie Gminy Duszniki;- CZYTAJ

44. Zarządzenie Nr 45/20 (z dnia 26 maja 2020 r., umieszczone na BIP 1.06.2020 r.)
      w sprawie: dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2019/2020, pełnionego przez
      Zespół Przedszkoli w Dusznikach - Słoneczne Przedszkole w Dusznikach oraz
      zasad jego organizacji; -CZYTAJ

45. Zarzadzenie Nr 46/20
      zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej
      obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz wskazania Gminnej Komisji
      kandydata na pełnomocnika do spraw informatyki w referendum gminnym
      w sprawie odwołania Wójta Gminy Duszniki przed upływem kadencji- CZYTAJ

46. Zarządzenie Nr 47/20 (z dnia 2 czerwca 2020 r., umieszczone na BIP 4.06.2020 r.)
      w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości
      Sękowo, gmina Duszniki - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (dz.ew. nr 335/13)
      -CZYTAJ

47. Zarządzenie Nr 48/20 (z dnia 8 czerwca 2020 r., umieszczone na BIP 9.06.2020 r.)
      w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego
      Komisarza Spisowego; -CZYTAJ

48. Zarządzenie Nr 49/20 ( z dnia 15 czerwca 2020 r. umieszczone na BIP 22.06.2020 r.)
      w sprawie:upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Duszniki do prowadzenia czynności
      związanych ze sporządzaniem altów pełnomocnictw do głosowania w wyborach
      Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku;- CZYTAJ

49. Zarządzenie Nr 50/20( z dnia 15 czerwca 2020 r. umieszczone na BIP 22.06.2020 r.)
      w sprawie:powołania operatorów informatycznej obsługi odwodowych komisji wyborczych
      oraz powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach
      Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 roku;- CZYTAJ

50. Zarządzenie Nr 51/20 (z dnia 22.06.2020 r., umieszczone na BIP 24.06.2020 r.)
      w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
      ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego; -CZYTAJ

51. Zarządzenie Nr 52/20 (z dnia 22.06.2020 r., umieszczone na BIP 24.06.2020 r.)
      w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego
      ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, -CZYTAJ

52. Zarządzenie Nr 53/20 (z dnia 26.06.2020 r., umieszczone na BIP 1.07.2020 r.)
      w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot
      dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2020 roku; -CZYTAJ
      - Załączniki
       UCHYLONE

53. Zarządzenie Nr 54/20 (z dnia 1.07.2020 r., umieszczone na BIP 2.07.2020 r.)
      w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 48/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie
      powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego
      Komisarza Spisowego; -CZYTAJ

54. Zarządzenie Nr 55/20 (z dnia 2.07.2020 r., umieszczone na BIP 8.07.2020 r.)
      w sprawie: przekazania na stan majątkowy: szkół podstawowych środka trwałego
      o charakterze dydaktycznym zakupionego w ramach projektu pod nazwą "Zdalna
      szkoła"; -CZYTAJ

55. Zarządzenie Nr 56/20 (z dnia 6.07.2020 r., umieszczone na BIP 21.07.2020 r.)
      w sprawie: zmiany budżetu Gminy Duszniki na 2020 rok; -CZYTAJ  
      Załączniki
      UCHYLONE

56. Zarządzenie Nr 57/20 (z dnia 8.07.2020 r., umieszczone na BIP 24.07.2020 r.)
      w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 53/2020 Wójta Gminy Duszniki z dnia
      26 czerwca 2020 r. oraz uchylenia Zarządzenia Nr 56/2020 Wójta Gminy Duszniki
      z dnia 6 lipca 2020 r.; -CZYTAJ

57. Zarządzenie Nr 58/20 (z dnia 8.07.2020 r.., umieszczone na BIP 13.07.2020 r.)
      w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej
      im. J. Gibowskiego w Grzebienisku; -CZYTAJ

58. Zarządzenie Nr 59/20 (z dnia 8.07.2020 r., umieszczone na BIP 13.07.2020 r.)
      w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Przedszkoli
      w Dusznikach; -CZYTAJ

59. Zarządzenie Nr 60/20 (z dnia 9.07.2020 r., umieszczone na BIP 13.07.2020 r.)
      w sprawie: określenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
      Urzędu Gminy Duszniki:-CZYTAJ

60. Zarządzenie Nr 61/20 ( z dnia 9.07.2020 r., umieszczone na BIP 13.07.2020 r.)
      zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zwrotu kosztów przejazdu
      z tytułu podróży służbowej;- CZYTAJ

61. Zarządzenie Nr 62/20 ( z dnia 9.07.2020 r., umieszczone na BIP 24.07.2020 r.)
      w sprawie: zmiany budżetu Gminy Duszniki na 2020 rok; -CZYTAJ
      - Załączniki

62. Zarządzenie Nr 63/20 (z dnia 23.07.2020 r., umieszczone na BIP 25.09.2020 r.)
      w sprawie: zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych do projektu
      budżetu Gminy Duszniki na rok 2021; -CZYTAJ-Załączniki 1-5,7
      -Załącznik 6

63. Zarządzenie Nr 64/20 ( z dnia 24.07.2020 r., umieszczone na BIP 24.07.2020 r.)
      w sprawie: wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa podczas korzystania
      ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Duszniki w związku z zapobieganiem,
      przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19; -CZYTAJ   -Załącznik

64. Zarzadzenie Nr 65/20 ( zdnia 24 lipca 2020 r., umieszczone na BIP 24.07.2020 r.
      w sprawie: wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy
      wobec Wójta Gminy Duszniki;- CZYTAJ

65. Zarządzenie Nr 66/20 ( z dnia 24 lipca 2020 r., umieszczone na BIP 27.07.2020 r.)
      w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 roku na
      podstawie art.19a ustawy o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie;- CZYTAJ

66. Zarządzenie Nr 67/20 (z dnia 29.07.2020 r., umieszczone na BIP 3.08.2020 r.)
      w sprawie: przeniesienia pracownika samorządowego zatrudnionego w jednostce
      organizacyjnej gminy Duszniki na wyższe stanowisko urzędnicze; -CZYTAJ

67. Zarządzenie Nr 68/20 ( z dnia 31 lipca 2020 r., umieszczone na BIP 3.08.2020 r.)
      w sprawie:
zmieniające zarządzenia w sprawie instrukcji obiegu korespondencji i dokumentów
        w Urzędzie Gminy Duszniki oraz zasad pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów
         PROTON;- CZYTAJ

68. Zarządzenie Nr 69/20 ( z dnia 7 sierpnia 2020 r., umieszczone na BIP 7.08.2020 r.)
      w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2020 roku na
      podstawie art. 19 a ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie;- CZYTAJ

69. Zarządzenie Nr 70/20 ( z dnia 7 sierpnia 2020 r., umieszczone na BIP 13.08.2020 r.)
      w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2027
       - CZYTAJ  -Załącznik

70. Zarządzenie Nr 71/20 (z dnia 10 sierpnia 2020 r., umieszczone na BIP 28.08.2020 r.)
      w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Zespołu Oświatowego
      w Dusznikach; -CZYTAJ

71. Zarządzenie Nr 72/20 ( z dnia 11 sierpnia 2020 r. umieszczone na BIP 13.08.2020 r.)
      w sprawie: refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom
      zatrudnionym na stanowiskach wyposazonych w  monitory ekranowe;- CZYTAJ

72. Zarządzenie nr 73/20 ( z dnia 11 sierpnia 2020 r. umieszczone na BIP 13.08.2020 r.)
      w sprawie: ustalenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników
      Urzędu Gminy Duszniki;- CZYTAJ

73. Zarządzenie Nr 74/20 (z dnia 12 sierpnia 2020 r., umieszczone na BIP 31.08.2020 r.)
      w sprawie: zmiany budżetu Gminy Duszniki na 2020 rok; -CZYTAJ  -Załączniki

74. Zarządzenie Nr 75/20 ( z dnia 12 sierpnia 2020 r., umieszczone na BIP 28.08.2020 r.)
      w sprawie: przekazania szkołom podstawowym środków trwałych o charakterze dydaktycznym,
      zakupionego w ramach projektu o nazwie "Zdalna szkoła +";  -CZYTAJ

75. Zarządzenie Nr 76/20 (z dnia 28 sierpnia 2020 r., umieszczone na BIP 28.08.2020 r.)
      w sprawie: wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Duszniki;
      - CZYTAJ

76. Zarządzenie Nr 77/20 (z dnia 2 września 2020 r., umieszczone na BIP 2.09.2020 r.)
       w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczącej przyjęcia rocznego programu wspólpracy
       z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzacymi działalnośc pożytku publicznego
       w Gminie Duszniki na rok 2021;- CZYTAJ, załącznik

77. Zarządzenie Nr 78/20 (z dnia 10 września 2020 r., umieszczone na BIP 11.09.2020 r.)
      w sprawie: wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Duszniki V kadencji, trwającej
      od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.; -CZYTAJ-Załączniki

78. Zarządzenie Nr 79/20 ( z dnia 24 września 2020 r., umieszczone na BIP 30.09.2020 r.)
      w sprawie: upoważnienia do podpisywania zaświadczeń;- TREŚĆ

79. Zarządzenie Nr 80/20 (z dnia 29.09.2020 r., umieszczone na BIP 1.10.2020 r.)
      w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego w Dusznikach
      do poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przedstawionych przez strony
      na potrzeby prowadzonych postępowań; -TREŚĆ

80. Zarządzenie Nr 81/20 (z dnia 29.09.2020 r., umieszczone na BIP 1.10.2020 r.)
      w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego w Dusznikach
     do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, -TREŚĆ

81. Zarządzenie Nr 82/20 ( z dnia 29.09.2020r., umieszczone na BIP 6.10.2020r.)
      w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Duszniki
      za I półrocze 2020 roku wraz z informacją o kszałtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
      oraz informacją z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury; -TREŚĆ

82. Zarządzenie Nr 83/20 (z dnia 30.09.2020 r., umieszczone na BIP 2.10.2020 r.)
      w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo,
      gmina Duszniki - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (dz.ew.nr 335/10); -TREŚĆ

83. Zarządzenie Nr 86/20 (z dnia 7.10.2020 r., umieszczone na BIP 13.10.2020 r.)
      w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej; -TREŚĆ

84. Zarządzenie Nr 87/20 (z dnia 8.10.2020 r., umieszczone na BIP 9.10.2020 r.)
      w sprawie: zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Duszniki odzieży i środków
      ochrony indywidualnej oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej; -TREŚĆ

85. Zarządzenie Nr 88/2020 (z dnia 26.10.2020 r., umieszczone na BIP 27.10.2020 r.)
      w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19; -TREŚĆ

86. Zarządzenie Nr 89/20 (z dnia 29.10.2020 r., umieszczone na BIP 30.10.2020 r.)
      w sprawie: wprowadzenia regulaminów dotyczących zamówień w oświatowych
      jednostkach budżetowych Gminy Duszniki; -TREŚĆ

87. Zarządzenie Nr 90/20 (z dnia 29.10.2020 r., umieszczone na BIP 30.10.2020 r.)
      w sprawie: wdrożenia w Urzędzie Gminy Duszniki dokumentacji ochrony danych
      osobowych; -TREŚĆ    

UWAGA. Załączniki do zarządzenia stanowią wewnętrzną dokumentację odnoszącą się do zabezpieczania
danych osobowych oraz systemów informatycznych,której ujawnienie mogłoby być ryzykowne dla zapewnienia
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Duszniki.

88. Zarządzenie Nr 91/2020 (z dnia 20.10.2020 r., umieszczone na BIP 30.11.2020r.)
      w sprawie: zmiany budżetu Gminy Duszniki na 2020 rok; TREŚĆ 
      Załącznik1 Załącznik2  Załącznik3 Załącznik4

89. Zarządzenie Nr 92/20 (z dnia 30.10.2020 r., umieszczone na BIP 03.11.2020 r.)
      w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wykonywania pracy zdalnej przez
      pracowników w Urzędzie Gminy Duszniki- TREŚĆ

90. Zarządzenie Nr 93/20 (z dnia 09.11.2020 r., umieszczone na BIP 09.11.2020 r.)
      w sprawie: sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego; -TREŚĆ
      Załączniki

91. Zarządzenie Nr 94/2020 ( z dnia 9.11.2020 r., umieszczone na BIP 30.11.2020 r.)
      w sprawie: zmiany budżetu Gminy Duszniki na 2020 rok; TREŚĆ
      Załącznik1 Załącznik2 Załącznik3

91. Zarządzenie Nr 95/20 (z dnia 12.11.2020 r., umieszczone na BIP 13.11.2020 r.)
      w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach
      do prowadzenia postepowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego
      miesiecznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej,
      która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony
     Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
     i Gospodarki Wodnej:-TREŚĆ

92. Zarządzenie Nr 96/2020 (z dnia 16 listopada 2020 r., umieszczone na BIP 19.11.2020 r.)
      w sprawie: ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021 - 2029;
      TREŚĆ  Załącznik1  Załącznik2

93. Zarządzenie Nr 97/2020 (z dnia 16 listopada 2020 r., umieszczone na BIP 19.11.2020 r.)
      w sprawie: ustalenia projektu budżetu Gminy Duszniki na 2021 r.; -TREŚĆ
      Załączniki

94. Zarzadzenie Nr 98/20 ( z dnia 18 listopada 2020 r., umieszczone na BIP 18.11.2020 r.)
      w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych
      Gminy Duszniki w roku 2021 w obszarze zadań wspierania i upowszechniania kultury
      fizycznej i sportu(UKS)-TREŚĆ

95. Zarzadzenie Nr 99/20 ( z dnia 18 listopada 2020 r., umieszczone na BIP 18.11.2020 r.)
      w sprawie: ogłoszenia otwartego konkukursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych
      Gminy Duszniki w roku 2021 w obszarze zadań wspierania i upowszechniania kultury
      fizycznej i sportu(organizacja treningów i rozgrywek w piłce nożnej)- TREŚĆ

96. Zarzadzenie Nr 100/20 ( z dnia 18 listopada 2020 r., umieszczone na BIP 18.11.2020 r.)
      w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych
      Gminy Duszniki w roku 2021 w obszarze zadań pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
       i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób-TREŚĆ

97. Zarządzenie Nr 101/20 (z dnia 18 listopada 2020r., umieszczone na BIP 19.11.2020 r.)
      w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2027;
      TREŚĆ

98. Zarządzenie Nr 102/20 ( z dnia 19 listopada 2020 r., umieszczone na BIP 20.11.2020 r.)
      w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań
      publicznych Gminy Duszniki w roku 2021 w obszarze zadań w zakresie kultury,
      sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego "Organizowanie zajęć teatralnych";-TREŚĆ

99. Zarządzenie Nr 103/20 ( z dnia 19 listopada 2020 r., umieszczone na BIP 20.11.2020 r.)
      w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań
      publicznych Gminy Duszniki w roku 2021 w obszarze zadań w zakresie kultury,
      sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;TREŚC

100. Zarządzenie Nr 104/20 ( z dnia 19 listopada 2020 r., umieszczone na BIP 19.11.2020 r.)
       w sprawie:zmiany regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych
       obowiązujacego w Urzędzie Gminy Duszniki-TREŚĆ

101. Zarządzenie Nr 105/20 ( z dnia 23 listopada 2020 r., umieszczone na BIP 23.11.2020 r.)
       w sprawie:zmieniajace zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy
       w Urzędzie Gminy Duszniki- TREŚĆ

102. Zarządzenie Nr 106/2020 (z dnia 25.11.2020 r., umieszczone na BIP 30.11.2020 r.)
        w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 101/2020 Wójta Gminy Duszniki z dnia
        18 listopada 2020 r., TREŚĆ

103. Zarządzenie Nr 107/2020 ( z dnia 30.11.2020 r., umieszczone na BIP 28.12.2020 r.)
        w sprawie: zmiany budżetu Gminy Duszniki na 2020 rok; -TREŚĆ
        Załącznik1  Załącznik2  Załącznik3

104. Zarządzenie Nr 112/22 (z dnia 7.12.2020r.)
        w sprawie przyjęcia zasad polityki rachunkowości przez Urząd Gminy Duszniki
        w zakresie projektu współfinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów
        Wiejskich na lata 2014-2020 pn."Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku"
         - TREŚĆ

105. Zarządzenie Nr 113/2020 (z dnia 7.12.2020r., umieszczono na BIP 11.12.2020r.)
        w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2020 r.
        TREŚĆ Załącznik1   Załącznik2   Załącznik3    Załącznik4

106. Zarządzenie Nr 114/2020 (z dnia 07.12.2020 r., umieszczone na BIP 05.01.2020 r.)
        w sprawie: zmiany budżetu Gminy Duszniki na 2020 rok;  -TREŚĆ
        Załącznik1  Załącznik2  Załącznik3

107. Zarządzenie Nr 115/2020 (z dnia 10 grudnia 2020 r. umieszczono na BIP 18.12.2020 r.)
           w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert
           na realizacje zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2021;- TREŚĆ

108. Zarządzenie Nr 116/2020 ( z dnia 22.12.2020 r., umieszczone na BIP 28.01.2021 r.)
         w sprawie: zmiany budżetu Gminy Duszniki na 2020 rok; -TREŚĆ Załączniki

109. Zarządzenie Nr 117/20 (z dnia 28.12.2020 r., umieszczone na BIP 30.12.2020 r.)
        w sprawie: nabycia na własność Gminy Duszniki nieruchomości zabudowanej położonej
        na terenie miejscowości Sarbia, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 47/51; TREŚĆ

110. Zarządzenie Nr 118/2020 ( z dnia 30.12.2020 r., umieszczone na BIP 28.01.2021 r.)
        w sprawie: zmiany budżetu Gminy Duszniki na 2020 rok; - TREŚĆ  Załącznik1  Załącznik2  Załącznik3

111. Zarządzenie Nr 119/20 (z dnia 31 grudnia 2020 r., umieszczone na BIP 31.12.2020 r.)
         w sprawie: zasad i trybu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg,
         wniosków oraz petycji w Urzędzie Gminy Duszniki; - TREŚĆ

112. Zarządzenie Nr 122/20 (z dnia 31 grudnia 2020r.)
        w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Urzędu Gminy Duszniki - TREŚĆ