Obwieszczenie - postanowienie przeprowadzenia oceny

Obwieszczenie - postanowienie przeprowadzenia oceny

Duszniki 23 sierpnia 2010

RRG.7615-10/10

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Duszniki zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia o wydanym postanowieniu nr RRG.7615-10/10, stwierdzającym potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej na dz. nr 122/2 w miejscowości Wilczyna gm. Duszniki

Powyższe postanowienie zostało wydane po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr ON-NS-72/2-38/10, z dnia 10. 08. 2010 oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska RDOŚ-30-OO.I-66190-792/10/akr z dnia 18. 08. 2010, w których powyższe organy wyraziły opinie że istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W przedmiotowej sprawie prowadzone jest  postępowania zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Duszniki

 

W związku z powyższym, zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą w/w sprawy w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 9.30 – 16.30 oraz  od wtorku do piątku w godz. 7:30 – 14:30