Zawiadomienie - wszczęcie postępowania

Zawiadomienie - wszęcie postępowania

Duszniki, 11. 02. 2009r.


RRG.7615-01/09

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 10 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10.02.2009r. wpłynął wniosek inwestora PSWM Wielkopolska Sp. z o. o., Poznań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowy etapu Va Farmy Elektrowni Wiatrowych Duszniki zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 154/2 w m. Wierzeja, 337 i 347 w m. Brzoza

W związku z powyższym osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą w/w sprawy w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3(tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 9.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30 – 14:30 w terminie 21 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Zainteresowane osoby mogą składać wnioski i uwagi pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Duszniki.