Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Piaskowej w Dusznikach

obwieszczenie

prognoza oddziaływania na środowisko
projekt uchwały
zał. 1 do projektu uchwały