Jesteś tutaj:   

2014

Postanowienie - zaopiniowania projektu decyzji zatwierdzającej ?Projekt robót geologicznych dla badawczego, regionalnego profilu sejsmicznego 2D przez basen permski Obrzycko ? Zabartowo ? etap II Golęczewo-1, Szubin-IG1?.

Duszniki  5.08.2014

RRG. 6540.6.2014

POSTANOWIENIE

 Na podstawie art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981), art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 267) w związku z pismem Ministerstwa Środowiska z dnia 17.07.2014 (data wpływu 22.07.2014) nr DGK-VIII-4710-3/29261/14/MW w sprawie zaopiniowania projektu decyzji zatwierdzającej  „Projekt robót geologicznych dla badawczego, regionalnego profilu sejsmicznego 2D przez basen permski Obrzycko - Zabartowo - etap II Golęczewo-1, Szubin-IG1".

 POSTANAWIAM

zaopiniować pozytywnie przedłożony projekt decyzji

 

 UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 KPA odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona  w całości żądania strony.

 POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za  pośrednictwem Wójta Gminy Duszniki w terminie 7 dni od daty otrzymania.