5- Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ze studnią zaworową na dz. nr ewid. 1125/4, 1125/9 obr. Duszniki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

  Obwieszczenie 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

  Obwieszczenie