Projekty uchwał 2018

Projekty uchwał na sesję w dniu 20 grudnia 2018

O G Ł O S Z E N I E

IV (4) sesję Rady Gminy Duszniki

w dniu 20 grudnia (czwartek) 2018 r. o godz. 1800

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokoły z II sesji Rady Gminy Duszniki.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.

5. Podjęcia uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026 CZYTAJ

b)      zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018; CZYTAJ, załącznik

c)      ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018; CZYTAJ, załącznik

d)     zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na rok 2019; CZYTAJ, załącznik

e)     zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019; CZYTAJ, załącznik

f)      zatwierdzenia planu pracy komisji stałych na rok 2019; CZYTAJ, załącznik, załącznik 2, załącznik 3

g)       zmiana uchwały Nr II/5/18 Rady Gminy Duszniki ustalenia przedmiotu i zakresu działania komisji stałych Rady Gminy oraz ich składu osobowego; CZYTAJ

h)      podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023; CZYTAJ

i)      określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023; CZYTAJ

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie.

Projekty uchwał na sesję w dniu 20 grudnia 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

III (3) sesję Rady Gminy Duszniki

w dniu 20 grudnia (czwartek) 2018 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 

 

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcia uchwały w sprawie:

a)      uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
          na lata 2019-2026;-CZYTAJ, tabela, założenia do WPF

b)      uchwały budżetowej na rok 2019;- CZYTAJ, CZYTAJ. załączniki

         AUTOPOPRAWKA WÓJTA Z DNIA 20 grudnia 2018 r.- CZYTAJ


         3.Wolne głosy i wnioski.


         4. Zakończenie.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy                                                                                                  Ryszard Pacholak

Projekty uchwał na sesję w dniu 27 listopada 2018

O G Ł O S Z E N I E

II (2) sesja Rady Gminy Duszniki

Odbędzie się dnia 27 listopada (wtorek) 2018 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      ustalenia wynagrodzenia Wójta; TREŚĆ

b)      powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego;TREŚĆ

c)      ustalenia przedmiotu i zakresu działania komisji stałych Rady Gminy oraz ich składu osobowego; TREŚĆ

d)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026; TREŚĆ

e)      zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018; TREŚĆ, załącznik

f)       obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego; TREŚĆ

g)      ustalenia stawek podatku od środków transportowych; TREŚĆ

h)      sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Duszniki, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 985)- w trybie przetargu ustnego ograniczonego; TREŚĆ

i)        zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/229/13 Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przekazania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania; TREŚĆ

        7. Interpelacje i zapytania radnych.

        8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

        9. Wolne głosy i wnioski.

       10. Zakończenie

Projekty uchwał na sesję w dniu 12 października 2018

O G Ł O S Z E N I E

LVII (57) sesja Rady Gminy Duszniki

Odbędzie się dnia 12 października (piątek) 2018 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LVI sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Duszniki w kadencji 2014-2018.
 5. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

              a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026; TREŚĆ

              b)      zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie  uchwały budżetowej na rok 2018; TREŚĆ, załącznik

              c)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok; TREŚĆ

              d)      ustalenia stawek podatku od środków transportowych; TREŚĆ

              e)      zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok; TREŚĆ

         7.Podziękowanie i wręczenie okolicznościowych dyplomów na zakończenie kadencji.

        8. Interpelacje i zapytania radnych.

        9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

       10. Wolne głosy i wnioski.

       11. Zakończenie.

Projekty uchwał na sesję w dniu 25 września 2018

O G Ł O S Z E N I E

LVI (56) sesja Rady Gminy Duszniki

Odbędzie się dnia 25 września (wtorek) 2018 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad LV sesji Rady Gminy Duszniki.

3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Informacje Wojskowego Komendanta Uzupełnień nt. ochotniczych form służby wojskowej.

5. Analiza sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

6. Ocena sytuacji w rolnictwie.

7. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026; TREŚĆ

b)      zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018;TREŚĆ

c)      Statutu Gminy Duszniki;TREŚĆ

d)      zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso;TREŚĆ

e)      Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rok 2019;TREŚĆ, załącznik, załącznik

f)       przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2019;TREŚĆ

g)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 419/1, 419/3, 419/6, 419/7, 419/8 położonych w miejscowości Niewierz, gmina Duszniki;TREŚĆ

h)      przekazania poprawionego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;TREŚĆ

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy  

Ryszard Pacholak

                                                                      

Projekty uchwał na sesję w dniu 10 września 2018

O G Ł O S Z E N I E

LV (55) sesja Rady Gminy Duszniki

Odbędzie się dnia 10 września (poniedziałek) 2018 r. o godz. 1730

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LIII/18 LIV/18 sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)  zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018; TREŚĆ
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne głosy i wnioski.
 9. Zakończenie.

 Przewodniczący Rady Gminy 

Ryszard Pacholak

Projekty uchwał na sesję w dniu 10 sierpnia 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

LIV (54) sesja nadzwyczajna Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 10 sierpnia (piątek) 2018 r. o godz. 1700

w Sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury
 w Dusznikach, ul Jana Pawła II 10

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2.  Podjęcie uchwały w sprawie:

             a) rozpatrzenia skargi z dnia 12 lipca 2018 r.; TREŚĆ

     3. Zakończenie.

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                    Ryszard Pacholak

Projekty uchwał na sesję w dniu 24 lipca 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

LIII (53) sesja Rady Gminy Duszniki

Odbędzie się dnia 24 lipca (wtorek) 2018 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad LII/18 sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Komisji Rewizyjnej o przebiegu kontroli w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej w gminie.
 5. Omówienie realizacji inwestycji na 2018 rok.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026;TREŚĆ

b) zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018;TREŚĆ

c) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Duszniki;TREŚĆ

d) trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej;TREŚĆ

e) zmiany nazwy patrona Szkoły Podstawowej w Dusznikach;TREŚĆ

f) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Duszniki oraz określenia obowiązkowego, tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagoga, psychologa i logopedy;TREŚĆ

g) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym
w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Duszniki;TREŚĆ

h) przekazania skargi Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki;TREŚĆ

i) nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebienisko;TREŚĆ

j) nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebienisko;TREŚĆ

k) nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilczyna;TREŚĆ

l) sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Podrzewie, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 535/3)- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego;TREŚĆ

m) bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Podrzewie, gmina Duszniki (działka ewidencyjna nr 535/4);TREŚĆ

n) zmiany nieruchomości położonych na terenie miejscowości Brzoza.TREŚĆ

         8. Interpelacje i zapytania radnych.
         9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
        10. Wolne głosy i wnioski.
        11. Zakończenie.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                    Ryszard Pacholak                                                                                      

Projekty uchwał na sesję w dniu 26 czerwca 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E     S E S J A  LI I( 52)

LII (52) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 26 czerwca (wtorek) 2018 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad L/18 i LI/18 sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Komisji Rewizyjnej o przebiegu kontroli z wykorzystania środków finansowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach.
 5. Przygotowanie do wypoczynku letniego dzieci.
 6. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026; TREŚĆ,
  b) zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018; TREŚĆ, załącznik
  c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2738P Nowy Tomyśl -Duszniki na odcinku ok.900 mb.
  od  granicy powiatu w kierunku m. Duszniki;TREŚĆ
  d) ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Duszniki miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;TREŚĆ
  e) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Duszniki;TREŚĆ
  f) nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebienisko;TREŚĆ
  g) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Duszniki;TREŚĆ
  h) przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;TREŚĆ, załącznik
  i) zasad zbywania lokali mieszkalnych z zasobu nieruchomości Gminy Duszniki.TREŚĆ
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  10. Wolne głosy i wnioski.
  11. Zakończenie.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                    Ryszard Pacholak                                                                                      

 

 

 

                                     

 

Projekty uchwał na sesję w dniu 30 maja 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E     S E S J A  LI ( 51)

LI (51) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 30 maja (środa) 2018 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego.
 3. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego.
 4. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2017 rok oraz sprawozdaniem finansowym.
 5. Zapoznanie się z:

             a)      opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2017 rok,

             b)      wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2017 rok,

             c)      opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium,

            d)      opiniami komisji stałych Rady Gminy.

         6. Podjęcie uchwał w sprawie

            a)         zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok;- CZYTAJ

            b)        udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2017 rok;-CZYTAJ

           7. Wolne głosy i wnioski.

           8. Zakończenie.

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                    Ryszard Pacholak                                                                                      

                                                                                       

Projekty uchwał na sesję w dniu 21 maja 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E     SESJA NR L (50)

 sesja nadzwyczajna Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 21 maja (poniedziałek) 2018 r. o godz. 1730

w Sali Kameralnej na piętrze w starym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 8

SESJA NR L (50)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zmiany Uchwały Rady Gminy Duszniki Nr XLVII/343/18  z dnia 27 marca 2018 r.  w sprawie: podziału Gminy Duszniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;- TREŚĆ

b)   zmiany Uchwała Nr XLVII/344/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Duszniki na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych;- TREŚĆ     AUTOPOPRAWKA z dnia 21 maja 2018 r.

          3. Zakończenie

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                    Ryszard Pacholak

Projekty uchwał na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

XLIX (49) sesja Rady Gminy Duszniki

Odbędzie się dnia 24 kwietnia (wtorek) 2018 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

 w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4.  Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli wykorzystania środków
  OSP w Gminie.
 5. Spotkanie z Prezesem Zarządu Gminnego OSP. Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej.
 6. Sprawozdanie ze współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026;-TEKST, załącznik

b) zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018;-   TEKST,    załącznik

c) zmiany Uchwały Nr XLVII/341/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1886P Wilczyna-Grzebienisko, polegająca na budowie zatok autobusowych w rejonie szkoły w m. Grzebienisko;-TEKST

d) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Duszniki na lata 2018-2020;-TEKST, załącznik

e) nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki.-TEKST

            8. Interpelacje i zapytania radnych.
            9. Odpowiedzi na interpelacje i zpaytania radnych.
          10. Wolne głosy i wnioski
          11. Zakończenie     

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy 
                                                                                                   Ryszard Pacholak                                                                                      

                                                                                     

Projekty uchwał na sesję w dniu 12 kwietnia 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

XLVIII (48) sesja nadzwyczajna Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 12 kwietnia (czwartek) 2018 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

         2. Podjęcie uchwały w sprawie:

      a) Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagosppodarowania przestrzennego dla części działki nr 294
          położonej w miejscowości Sedzinko, gmina Duszniki.;- CZYTAJ 

       3. Zakończenie.

 

 

 

 

Projekty uchwał na sesję w dniu 27 marca 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

XLVII (47) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 27 marca (wtorek) 2018 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o wpływie pism i wniosków skierowanych do Rady.
 5. Informacja Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli delegacji za II półrocze 2017 r.
 6. Roczne raporty jednostek organizacyjnych z działalności w roku 2017:

a)      sprawozdanie z działań podejmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach za 2017 rok;

b)      sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach
w roku 2017;

c)      sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach za 2017 rok;

d)      sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach za rok 2017.

7. Ocena akcji zima.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026; - TEKST

b)    zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018; - TEKST, ZAŁĄCZNIKI, zmiana projektu uchwały

c)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1886P Wilczyna - Grzebienisko, polegająca na budowie zatok autobusowych w rejonie szkoły w m. Grzebienisko; - TEKST

d)   "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2018 roku"; - TEKST

e)    podziału Gminy Duszniki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; - TEKST, autopoprawka

f)    podziału Gminy Duszniki na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych; - TEKST, autopoprawka

g)   określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym; - TEKST, autopoprawka

h)   w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Szamotułach na uchwałę Nr XXXVIII-196/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 października 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. - TEKST

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zakończenie.

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy                

                                                                        Ryszard Pacholak   

Projekty uchwał na sesję w dniu 27 lutego 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

XLVI (46) sesja Rady Gminy Duszniki

odbędzie się dnia 27 lutego (wtorek) 2018 r. o godz. 1700

w sali na piętrze w nowym budynku Centrum Animacji Kultury

w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Duszniki.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawy komunalne, Komunalny Zakład Budżetowy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026 - TEKST

b)    zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 - TEKST

       zmiana załacznik Nr 2do uchwały Nr XLIV/326/17 z dnia 23 lutego 2018 r.

        6. Interpelacje i zapytania radnych.

        7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

        8. Wolne głosy i wnioski.

        9. Zakończenie.

Projekty uchwał na sesję w dniu 23 stycznia 2018 r.

Projekty uchwał w sprawie:

a)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026 -TEKST

b)    zmiany Uchwały Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 - TEKST

c)    emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - TEKST

d)   szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia  i mieszkaniach chronionych - TEKST

e)    w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sędzinko - TEKST