Postanowienie - raport

Postanowienie - raport

Duszniki 5 października 2009

RRG.7615-13/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Duszniki zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia o wydanym postanowieniu nr RRG.7615-13/09,  stwierdzającym potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego SĘKOWO Pola C i D w miejscowości Sękowo dz. nr 60 i 419

Powyższe postanowienie zostało wydane po uzyskaniu opinii Starosty Szamotulskiego OS 7636/35/09, w którym stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zaproponował zakres raportu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr ON-NS-72/2-49/09, w której wyraził opinię że sporządzenie raportu oceny oddziaływania na środowisko może nie być wymagane.

W przedmiotowej sprawie prowadzone jest  postępowania zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Duszniki

W związku z powyższym, zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą w/w sprawy w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 9.30 – 16.30 oraz  od wtorku do piątku w godz. 7:30 – 14:30