Obwieszczenie - postanowienie przeprowadzenie oceny

Obwieszczenie - postanowienie przeprowadzenie oceny

Duszniki 17. 08. 2010

 RRG. 7615 – 08/10

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Duszniki zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia o wydanym postanowieniu nr RRG.7615-08/10, w którym stwierdzono potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określono zakres raportu.

Postanowienie dotyczy przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego KUNOWO CM II w obrębie działek o nr 46, 52 i 53/3 obręb Kunowo.

 

Powyższe postanowienie zostało wydane po uzyskaniu opinii RDOŚ-30-OO.III-66190-211/10/nb z dnia 10. 08. 2010 roku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr ON-NS-72/2-33/10, z dnia 16. 07. 2010, w których w/w organy stwierdziły potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

 

W przedmiotowej sprawie prowadzone jest  postępowania zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Duszniki