Budowa zakładu produkcji wyrobów kosmetycznych w m. Duszniki, ul. Chełmińska, dz. nr 139/1.

Obwieszczenie - decyzja

Duszniki 13.08.2013

RRG.6220.11.2013

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję że w dniu 13.08.2013 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca

przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji wyrobów kosmetycznych w m. Duszniki, ul. Chełmińska, dz. nr 139/1.

W związku z powyższym osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 - 14:30.

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

Duszniki 22.05.2013

RRG.6220.11.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki

ZAWIADAMIA

że w dniu 21.05.2013r. na wniosek Jerzy Warszawski Lanwar Cosmetics Sp. jawna, ul. Cmentarna 22, 60 - 186 Poznań zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji wyrobów kosmetycznych w m. Duszniki, ul. Chełmińska, dz. nr 139/1.

Planowane przedsięwzięcie zostało wskazane w § 3 ust 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30

Jednocześnie informuję, że  na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.