Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi na dz. nr 342/3 w miejscowości Niewierz

Obwieszczenie o decyzji


Obwieszczenie o decyzji 

Obwieszczenie-wszczęcie postępowania

Duszniki 1.04.2016


RRG.6220.7.2016

                                                                  OBWIESZCZENIE

     Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 353) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz.23) Wójt Gminy Duszniki
                                                                      ZAWIADAMIA
że na wniosek z dnia 25. 03. 2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi na dz. nr 342/3 w miejscowości Niewierz
Planowane przedsięwzięcie zostało wskazane w §3 ust. 1 pkt. 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

     Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 4 (tel. 061 2919075 w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30

     Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 353) wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.