Zarządzenia 2023

1. Zarządzenie Nr 1/2023 (z dnia 02.01.2023r., umieszczone na BIP 27.04.2023r.)
    w sprawie ustalenia procedury i planu kontroli podmiotów odbierających odpady
    komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Duszniki

2. Zarządzenie Nr 3/2023 (z dnia 03.01.2023 r., umieszczone na BIP 09.01.2023r.)
    w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
    w trybie bezprzetargowym

3. Zarządzenie Nr 4/2023 (z dnia 03.01.2023r., umieszczone na BIP 09.01.2023r.)
    w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
    w trybie przetargu ustnego ograniczonego

4. Zarządzenie Nr 5/2023 (z dnia 05.01.2023r., umieszczone na BIP 09.01.2023r.)
    w sprawie: powołania komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej
    w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Duszniki

5. Zarządzenie Nr 7/23 (z dnia 13.01.2023r., umieszczone na BIP 17.01.2023r.)
    w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań
    publicznych Gminy Duszniki w 2023 r.

6. Zarządzenie Nr 8/23 (z dnia 16.01.2023r., umieszczone na BIP 19.01.2023r.)
    w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu
    uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do szkół podstawowych
    prowadzonych przez Gminę Duszniki

7. Zarządzenie Nr 9/23 (z dnia 16.01.2023r., umieszczone na BIP 19.01.2023r.)
    w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
    uzupełniajacym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych
    przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Duszniki

8. Zarządzenie Nr 10/23 (z dnia 17.01.2023r., umieszczone na BIP 19.01.2023r.)
    w sprawie ustalenia zwrotów kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej

9. Zarządzenie Nr 11/23 (z dnia 18.01.2023r., umieszczone na BIP 19.01.2023r.)
     w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Brzoza dotyczących
     projektu uchwały w sprawie statutu sołectwa Brzoza

10. Zarządzenie Nr 12/23 (z dnia 18.01.2023r., umieszczone na BIP 19.01.2023r.)
    w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Grodziszczko dotyczących
    projektu uchwały w sprawie statutu sołectw Grodziszczko

11. Zarządzenie Nr 10/23 (z dnia 18.01.2023r., umieszczone na BIP 24.01.2023r.)
     w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach
    do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach dotyczących refundacji
    podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

    

12. Zarządzenie Nr 14/23 (z dnia 20.01.2023r., umieszczone na BIP 20.01.2023r.)
      w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań
      publicznych Gminy Duszniki w roku 2023 w obszarze zadań w zakresie kultury,
      sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

13. Zarządzenie Nr 15/23 (z dnia 20.01.2023r., umieszczone na BiP 20.01.2023r.)
     w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań
     publicznych Gminy Duszniki w roku 2023 w obszarze zadań w zakresie kultury,
     sztuki, ochrony dóbr kultury, i dziedzictwa narodowego

14. Zarządzenie Nr 16/23 (z dnia 24.01.2023r., umieszczone na BIP 25.01.2023r.)
      w sprawie: przyznanych kwot dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu
      upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2023 roku

15. Zarządzenie Nr 17/23 (z dnia 25.01.2023r., umieszczone na BIP 13.03.2023r.)
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

16. Zarządzenie Nr 19/23 (z dnia 24.01.2023r.)
     zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego
    w Urzędzie Gminy Duszniki

17. Zarządzenie Nr 20/2023 (z dnia 25.01.2023r., umieszczone na BIP 26.01.2023r.)
      w sprawie upoważnienia zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
      w Dusznikach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku
      VAT dla odbiorców paliw gazowych

18. Zarządzenie Nr 21/2023 (z dnia 25.01.2023r., umieszczone na BIP 26.01.2023r.)
      w sprawie upoważnienia inspektora ds. świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych
      do prowadzenia postępowań, z wyłączeniem wydawania decyzji w sprawach dotyczących
      refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

19. Zarządzenie Nr 22/2023 (z dnia 25.01.2023r., umieszczone na BIP 26.01.2023r.)
     w sprawie: odwołania członka Gminnego Zespołu Interdysyplinarnego w Dusznikach

20. Zarządzenie Nr 24/2023 (z dnia 9.02.2023r., umieszczone na BIP 10.03.2023r.)
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

21. Zarządzenie Nr 25/2023 (z dnia 13.02.2023r., umieszczone na BIP 13.02.2023r.)
      w sprawie upoważnienia zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
      w Dusznikach

22. Zarządzenie Nr 26/2023 (z dnia 14.02.2023r., umieszone na BIP 15.02.2023r.)
       w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

23. Zarządzenie Nr 27/2023 (z dnia 17.02.2023r., umieszczone na BIP 20.02.2023r.)
      w sprawie: przyznanych kwot dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,
      sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - "Organizowanie zajęć teatralnych"
      w 2023 roku

24. Zarządzenie Nr 28/2023 (z dnia 17.02.2023r., umieszczone na BIP 20.02.2023r.)
      w sprawie: przyznanych kwot dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,
      sztuki, ochrony dóbr kultury i dziewdzictwa narodowego w 2023 roku

25. Zarządzenie Nr 29/23 (z dnia 20.02.2023r., umieszczone na BIP 20.02.2023r.)
       w sprawie konkursu na dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
       w Dusznikach

26. Zarządzenie Nr 30/23 (z dnia 20.02.2023r., umieszczone na BIP 20.02.2023r.)
       w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko
       dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach

27. Zarządzenie Nr 31/2023 (z dnia 22.02.2023r., umieszczone na BIP 01.03.2023r.)
      w sprawie zmiany Zarządzenia nr 55/13 Wójta Gminy Duszniki z dnia 18 października 2013r.
      w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej

28. Zarządzenie Nr 32/23 (z dnia 24.02.2023r., umieszczone na BIP 27.02.2023r.)
      w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
      kończącego służbę przygotowawczą

29. Zarządzenie Nr 33/23 (z dnia 24.02.2023r., umieszczone na BIP 28.03.2023r.)
      w sprawie przekazania samochodu pożarniczego w formie darowizny na rzecz
      Ochotniczej Straży Pożarnej w Sękowie

30. Zarządzenie Nr 34/23 (z dnia 15.03.2023r., umieszczone na BIP 20.03.2023r.)
     w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia wyborów sołysa i członków rady sołeckiej
     w sołectwie Brzoza

31. Zarządzenie Nr 35/23 (z dnia 15.03.2023r., umieszczone na BIP 20.03.2023r.)
      w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej
      w sołectwie Grodziszczko

32. Zarządzenie Nr 36/2023 (z dnia 21.03.2023r., umieszczone na BIP 24.04.2023r.)
      w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64/22 z dnia 23.06.2022r. w sprawie zasad przydzielania
      pracownikom Urzędu Gminy Duszniki odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
      oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej

33. Zarządzenie Nr 37/23 (z dnia 28.03.2023r., umieszczone na BIP 30.03.2023r.)
      w sprawie udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej
     Urzędu Gminy Duszniki

34. Zarządzenie Nr 38/23 (z dnia 31.03.2023r., umieszczone na BIP 11.04.2023r.)
      w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Duszniki
      wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, sprawozdania
      z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie
     mienia

35. Zarządzenie Nr 39/2023 (z dnia 3.04.2023r., umieszczone na BIP 4.04.2023r.)
     w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury
     w Dusznikach

36. Zarządzenie Nr 40/2023 (z dnia 20.04.2023r., umieszczone na BIP 20.04.2023r.)
      w sprawie: okresowej weryfikacji dochodów najemców lokali mieszklanych wchodzących
      w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Duszniki oraz weryfikacji posiadania przez najemców
      tytułu prawnego do innego lokalu położnego w tej samej lub pobliskiej miejscowości

37. Zarządzenie Nr 41/23 (z dnia 26.04.2023r., umieszczone na BIP 18.05.2023r.)
     w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023

38. Zarządzenie Nr 42/2023 (z dnia 5.05.2023r., umieszczone na BIP 8.05.2023r.)
       w sprawie powołania składu Komisji Likwidacyjnej

39. Zarządzenie Nr 43/2023 (z dnia 10.05.2023r., umieszczone na BIP 11.05.2023r.)
     w sprawie powołania Zespołu ds. dostępności

40. Zarządzenie Nr 44/2023 (z dnia 18.05.2023r., umieszczone na BIP 22.05.2023r.)
      w sprawie dyżuru wakacyjnego w roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolach Gminy
     Duszniki oraz zasad jego organizacji

41. Zarządzenie Nr 45/2023 (z dnia 29.05.2023r., umieszczone na BIP 1.06.2023r.)
     w sprawie przedstawienia Raportu o Stanie Gminy Duszniki za rok 2022

42. Zarządzenie Nr 49/2023 (z dnia 16.06.23r., umieszczone na BIP 27.06.2023r.)
      w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego w Dusznikach
      do załatwiania spraw dotyczących realizacji umowy na dostawę elektronicznego systemu
      rekrutacji w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

43. Zarządzenie Nr 50/2023 ( z dnia 22.06.2023r., umieszczone na BIP 27.06.2023r.)
      w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, ubiegającego się o awans
      na stopień nauczyciela mianowanego

44. Zarządzenie Nr 51/2023 (z dnia 22.06.2023r., umieszczone na BIP 27.06.2023 r.)
      w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli, ubiegających się o awans
      na stopień nauczyciela mianowanego

45. Zarządzenie Nr 52/2023 (z dnia 22.06.2023r., umieszczone na BIP 27.06.2023r.)
       w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli, ubiegających się o awans
       na stopień nauczyciela mianowanego

46. Zarządzenie Nr 53/2023 (z dnia 28.06.2023r., umieszczone na BIP 28.06.2023r.)
       w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań
       z zakresu zdrowia publicznego

47. Zarządzenie Nr 54/2023 (z dnia 29.06.2023r., umieszczone na BIP 30.06.2023r.)
     w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa podczas korzystania ze świetlic wiejskich
     na terenie Gminy Duszniki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczniem wirusa
     COVID-19

48. Zarządzenie Nr 56/2023 (z dnia 30.06.2023r., umieszczone na BIP 4.07.2023r.)
       w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizowania praktyk w Urzędzie Gminy Duszniki

49. Zarządzenie Nr 57/2023 (z dnia 30.06.2023r., umieszczone na BIP 4.07.2023r.)
     w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie
     Gminy Duszniki

50. Zarządzenie Nr 58/2023 (z dnia 30.06.2023r., umieszczone na BIP 7.07.2023r.)
       w sprawie zatwierdzenia rocznego spawozdania finansowego samorządowej instytucji
       kultury - Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kulury w Dusznikach za 2022 rok

51. Zarządzenie Nr 60/2023 (z dnia 3.07.2023r., umieszczone na BIP 25.08.2023r.)
     w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu elektronicznego Zarządzania
     Dokumentacją w Urzędzie Gminy Duszniki

52. Zarządzenie Nr 61/23 (z dnia 4.07.2023r., umieszczone na BIP 5.07.2023r.)
     w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych
     z ustawy o zdrowiu publicznym w 2023 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
     Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

53. Zarządzenie Nr 62/23 (z dnia 5.07.2023r., umieszczone na BIP 7.07.2023r.)
      w sprawie zmiany Zarządzenia nr 69/23 Wójta Gminy Duszniki z dnia 12 lipca 2022r.
      w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych
      i nieruchomości gruntownych stanowiących własność Gminy Duszniki

54. Zarządzenie Nr 64/23 (z dnia 7.07.2023r., umieszczone na BIP 10.07.2023r.)
      w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowsisko urzędnicze oraz powołania
      Komisji Rekrutacyjnej

55. Zarządzenie Nr 65/23 (z dnia 7.07.2023r., umieszczone na BIP 10.07.2023r.)
      w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2023 roku podmiotom
      niezaliczonym do sektora finansów publicznych

56. Zarządzenie Nr 66/23 (z dnia 20.07.2023r., umieszczone na BIP 8.08.2023r.)
      w sprawie przekazania samochodu pożarniczego w formie darowizny na rzecz
      Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzebienisku

57. Zarządzenie Nr 67/23 (z dnia 26.07.2023r., umieszczone na BIP 28.07.2023r.)
      w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

58. Zarządzenie Nr 68/23 (z dnia 10.08.2023r., umieszczone na BIP 25.08.2023r.)
      w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

59. Zarządzenie Nr 69/23 (z dnia 18.08.2023r., umieszczone na BIP 22.08.2023r.)
     zmieniające Zarządzenie nr 37/23 z dnia 28 marca 2023 r., w sprawie udostępniania informacji
     publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Duszniki

60. Zarządzenie Nr 70/23 (z dnia 18.08.2023r., umieszczone na BIP 22.08.2023r.)
     w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
     obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

61. Zarządzenie Nr 71/23 (z dnia 18.08.2023r., umieszczone na BIP 1.09.2023r.)
     w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Duszniki do spraw wyborów i referendów

62. Zarządzenie Nr 72/23 (z dnia 28.08.2023r., umieszczone na BIP 1.09.2023r.)
      zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń