Obwieszczenie - art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Obwieszczenie - art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Duszniki 7.09.2010

RRG.7615-16/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

Zawiadamiam

 

strony postępowania

 

dokumentacja zgromadzona w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy elektrowni wiatrowych w gminie Duszniki  znajduje się w Urzędzie Gminy Duszniki – pokój nr 3 – i jest dostępna do wglądu w terminie 14 dni od daty opublikowania powyższego obwieszczenia, w godzinach otwarcia urzędu.

W wyżej podanym terminie strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów. Ponadto informuję, iż po tym terminie na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.