Uchwały Rady Gminy Duszniki z 27 lutego 2023 r. LXXVI sesja (opublikowano w BIP 1-6 marca 2023 r.)

a)       Uchwała Nr LXXVI/470/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Tęczowa" w miejscowości Mieściska;

b)        Uchwała Nr LXXVI/471/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Miła"  w miejscowości Ceradz Dolny;

c)         Uchwała Nr LXXVI/472/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Radosna"  w miejscowości Ceradz Dolny;

d)        Uchwała Nr LXXVI/473/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Wspólna"  w miejscowości Ceardz Dolny;

e)        Uchwała Nr LXXVI/474/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIII/456/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Duszniki na 2023 rok;

f)          Uchwała Nr LXXVI/475/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie statutu sołectwa Brzoza;

g)         Uchwała Nr LXXVI/476/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie statutu sołectwa Grodziszczko;

h)        Uchwała Nr LXXVI/477/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

i)           Uchwała Nr LXXVI/478/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania;

j)           Uchwała Nr LXXVI/479/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty;

k)         Uchwała Nr LXXVI/480/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/352/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/85/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Duszniki;

l)           Uchwała Nr LXXVI/481/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2023-2032;

m)       Uchwała Nr LXXVI/482/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.