Obwieszczenie - decyzja

Obwieszczenie - decyzja

Duszniki 30.07.2009r.

RRG.7615-06/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informują że w dniu 29.07.2009 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie, remoncie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków na cele magazynowe i produkcyjne na dz. nr 82/10 i 82/11 w Chełminku (produkcja drewnianych drzwi i drewnianych ościeżnic).


W związku z powyższym osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Starostą Szamotulskim oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 9.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30 – 14:30.