Zarządzenia 2014

Zarządzenia 2014

 
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
DUSZNIKI w 2014 roku

1. Zarządzenie Nr 1/2014
    w sprawie:dodatkowych dni wolnych w 2014 roku w Urzędzie Gminy Duszniki- CZYTAJ

2. Zarządzenie Nr 2/2014
    w sprawie:przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych
    kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach. - CZYTAJ

3. Zarządzenie Nr 3/2014
    w sprawie:określenia stawek wynajmu świetlicy wiejskiej w Wilczynie- CZYTAJ

4. Zarządzenie Nr 4/2014
    w sprawie:określenia stawek wynajmu świetlicy wiejskiej w Brzozie- CZYTAJ

5. Zarządzenie Nr 5/2014
    w sprawie:określenia stawek wynajmu świetlicy wiejskiej w Sędzinku- CZYTAJ  

6. Zarządzenie Nr 6/2014
    w sprawie:określenia stawek wynajmu świetlicy wiejskiej w Sędzinach- CZYTAJ

7. Zarządzenie Nr 7/2014
    w sprawie:określenia stawek wynajmu świetlicy wiejskiej w Mieściskach- CZYTAJ

8. Zarządzenie Nr 8/2014
    w sprawie:wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych o wartosci
    poniżej kwoty wynikajacej z art.4 pkt 8 sutawy Prawo zamówień publicznych w
    Urzędzie Gminy Duszniki dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.- CZYTAJ  

9. Zarządzenie Nr 9/14
   w sprawie: okreslenia stawek wynajmu świetlicy wiejskiej w Młynkowie.-CZYTAJ

10. Zarządzenie Nr 10/14
    w sprawie: określenia stawek wynajmu świetlicy wiejskiej w Ceradzu Dolnym.-CZYTAJ

11. Zarządzenie Nr 11/14
      w sprawie: powołania w Urzedzie Gminy Duszniki koordynatora
      ds. wspólpracy z orga nizacjami pozarządowymi.-CZYTAJ

12. Zarzadzenie Nr 12/14
      w sprawie:zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy
      Duszniki.- CZYTAJ

13. Zarządzenie Nr 13/14
    w sprawie: uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia systemu kontroli
    zarządczej w Urzędzie Gminy Duszniki.-CZYTAJ

14. Zarządzenie Nr 14/14
    w sprawie: terminu i formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez
     kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Duszniki.- CZYTAJ

15. Zarządzenie Nr 15/14
      w sprawie: 
przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych
     kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.- CZYTAJ

16. Zarządzenie Nr 16/14
      w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
      publicznych Gminy Duszniki w roku 2014 w obszarze zadań: wspierania i
      upowszechniania kultury fizycznej i sportu.- CZYTAJ

17. Zarządzenie Nr 17/14
     w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
     Gminy Duszniki na lata 2014-2021 - CZYTAJ

18. Zarządzenie Nr 18/14
     w sprawie: przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków
     korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Duszniki.-CZYTAJ

19. Zarządzenie Nr 19/14
      w sprawie:
nie wykonania prawa pierwokupu do nieruchomosci położonej na
     terenie miejscowości Podrzewie, gmina Duszniki ?dz.ew.nr 428/2/.-CZYTAJ

20. Zarządzenie Nr 20/14
      w sprawie:powołania komisji konkuresowych do rozpatrzenia ofert na realizację zadań
      publicznych Gminy Duszniki w 2014 r. w obszarze wspierania i upowszechniania
      kultury fizycznej i sportu. - CZYTAJ

21.Zarzadzenie Nr 21/14
     w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na
     realizację zadań publicznych Gminy Duszniki w 2014r. w obszarze
     wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. -CZYTAJ

22. Zarządzenie Nr 22/14
      w sprawie: zmiany olanu dochodów i wydatków związanych ze zmianą
      kwoty dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w 2014 roku. - CZYTAJ 

        załacznik nr 1 , załącznik nr 2 cz.1 ,załącznik nr 2 cz.2 , załącznik nr 3

23. Zarządzenie Nr 23/14
      w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych
      kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach. - CZYTAJ

24. Zarządzenie Nr 24/14
      w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Duszniki obwodowej komisji
      wyborczej dla celów głosowania  korespondencyjnego w wyborach posłów do
      parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.- CZYTAJ

25. Zarządzenie Nr 25/14
      w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą
      kwoty dotacji celowej przekazanej z budzetu państwa w 2014 roku.- CZYTAJ,
     
załącznik nr 1 , załącznik nr 2 , załącznik nr 3

26.Zarządzenie Nr 26/14
     w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla
      przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych
      na dzień 25 maja 2014 r.
- CZYTAJ

27. Zarządzenie Nr 27/14
     w sprawie:udzielenia upoważnienia dla pracowników Urzędu Gminy Duszniki do
     sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do: Sejmu i Senatu,
     Prezydenta Rzeczypospolitej, Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
     a także do wyborów organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego
     oraz do wyborów wójta. - CZYTAJ

28. Zarządzenie Nr 28/14
     w sprawie:przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych
     kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.- CZYTAJ

29. Zarządzenie Nr 29/14
     w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia i wypłaty
     zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.- CZYTAJ

30. Zarządzenie Nr 30/14
     w sprawie:
upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia i wypłaty
     zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.- CZYTAJ

31. Zarządzenie Nr 31/14
     w sprawie:zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty
     dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w 2014 roku.-CZYTAJ, załącznik nr 1

32. Zarządzenie Nr 32/14
     w sprawie:pełnienia dyżurów w Urzędzie Gminy Duszniki w dniach: 24 i 25 maja 2014 r.
     w związku z głosowaniem w wyborach do Parlamentu Europejskiego.- CZYTAJ

33. Zarządzenie Nr 33/14
      w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi
      samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Duszniki. - CZYTAJ

34.Zarządzenie Nr 34/14
    w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie
    miejscowości Sedzinko- w trybie przetargu ustnego nieopgraniczonego
    /dz.ew.nr 524/8/.-CZYTAJ

35. Zarządzenie Nr 35/14
      w sprawie:Zbycia nieruchomosci stanowiącej własność Gminy Duszniki, położonej
      na terenie miejscowości Duszniki- w drodze zamiany.- CZYTAJ

36. Zarządzenie Nr 36/14
     w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych
     kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach. - CZYTAJ

37. Zarządzenie Nr 37/14
      w sprawie:
przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych
     kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.- CZYTAJ

38. Zarządzenie Nr 38/14
      w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą
      kwoty dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa w 2014 roku.- CZYTAJ,
      załącznik nr 1 , załącznik nr 2 , załącznik nr 3

39. Zarządzenie Nr 39/14
      w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej na
      terenie miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki/dz.ew.nr 95/39/.- CZYTAJ

40. Zarządzenie Nr 40/14
      w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach
      dochodów i wydatków w tych jednostkach.- CZYTAJ

41. Zarządzenie Nr 41/14
      w sprawie: ustanowienia regulaminu przyznawania honorowego patronatu przez
      Wójta Gminy Duszniki- CZYTAJ

42. Zarządzenie Nr 42/14
      w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Duszniki do przynawania
      Karty Dużej Rodziny- CZYTAJ

43. Zarządzenie Nr 43/14
      w sprawie: upoważnienia  pracownika Urzędu Gminy Duszniki do przynawania
      Karty Dużej Rodziny- CZYTAJ

44. Zarządzenie Nr 44/14
     
Zmieniające zarządzenie w sprawie: ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o
     
charakterze użyteczności publicznej - CZYTAJ 

45. Zarządzenie Nr 45/14
     
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów 
     
- urzędnika wyborczego - CZYTAJ 

46. Zarządzenie Nr 46/14
     
w sprawie: zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych do projektu
     
budżetu Gminy Duszniki na rok 2015 - CZYTAJ 

47. Zarządzenie Nr 47/14
     
w sprawie okreslenia stawki wynajmu sal wiejskich w Gminie Duszniki w celu
      organizowania spotkań i debat wyborczych
- CZYTAJ 

48. Zarządzenie Nr 48/14
      w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach
      dochodów i wydatków w tych jednostkach. - CZYTAJ

49. Zarządzenie Nr 49/14
      w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej i przeprowadzenia postępowania
      rekrutacyjnego na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej w
      Urzędzie Gminy w Dusznikach.- CZYTAJ

50. Zarządzenie Nr 50/14
      w sprawie: sprzedaży nieruchomości  niezabudowanej położonej na terenie
     
miejscowości   Duszniki  – w trybie    przetargu   ustnego nieograniczonego
      / dz.ew.nr  883/30 /.- CZYTAJ

51. Zarządzenie Nr 51/14
      w sprawie:powołania Komisji ds. postępowania z dokumentacją niearchiwalną z
      wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 25 maja 2014r.- CZYTAJ

52.Zarządzenie Nr 52/14
     w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczącej przyjęcia rocznego programu
     współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
     działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2015.- CZYTAJ

53.Zarządzenie Nr 53/14
     w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty
     dotacji celowej przekazanej z budzetu innej jednostki samorządu
     terytorialnego w 2014 roku. - CZYTAJ str.1 , CZYTAJ str.2, załącznik nr 1,

      załącznik nr 2, załącznik nr3

54. Zarządzenie Nr 54/14
     w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych
     kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach;- CZYTAJ

55. Zarządzenie Nr 55/14
     w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatycznej obsługi
     wyborów na terenie Gminy Duszniki i operatorów informatycznej obsługi obwodowych
     komisji wyborczych w Gminie Duszniki, w wyborach samorządowych
     zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. ;- CZYTAJ


56. Zarządzenie Nr 56/14
     w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa sporzadzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w
     wyborach samorzadowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.- CZYTAJ

57. Zarzadzenie Nr 57/14
     w sprawie: zmiany przyjetych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Dusznikach.-CZYTAJ

58. Zarządzenie Nr 58/14

     w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji
     wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi
     wydarzeniami.- CZYTAJ

59. Zarządzenie Nr 59/14
      w sprawie: pełnienia dyżurów w Urzędzie Gminy Duszniki w dniu 16 listopada 2014 r.
      w związku z wyborami samorządowymi - CZYTAJ

60. Zarządzenie Nr 60/14
      w sprawie:ustalenia projektu Wieloletniej Prtognozy Finansowej Gminy Duszniki
      na lata 2015-2021.-CZYTAJ

61. Zarządzenie Nr 61/14
      w sprawie:projektu uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Duszniki.-CZYTAJ

62. Zarządzenie Nr 62/14
      w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych
      kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach.-CZYTAJ

63. Zarządzenie Nr 63/14
     w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.-CZYTAJ

64. Zarządzenie Nr 64/14
      w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
      zadań publicznych Gminy Duszniki w roku 2015 w obszarze zadań:
      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.- CZYTAJ

65. Zarzadzenie Nr 65/14
      w sprawie: powołania składu Komisji Inwentaryzacyjnej. CZYTAJ , załącznik

66. Zarządzenie Nr 66/14
      w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2014. -CZYTAJ,
      załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 

67. Zarządzenie Nr 67/14
      w sprawie: upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Duszniki
     do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
      włącznie z prawem wydawania decyzji administracyjnych .- CZYTAJ 

68. Zarządzenie Nr 68/14
     w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty
    dotacji celowej i subwencji ogólnej przekazanych z budżetu państwa w 2014 roku. - CZYTAJ

69. Zarzadzenie Nr 69/14
     w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych
     Gminy Duszniki.-CZYTAJ

70. Zarządzenie Nr 70/14
      w sprawie: ustalenia stawek wynajmu obiektów sportowych
      Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dusznikach oraz sposobu ustalania
      opłat za ich  korzystanie. - CZYTAJ

71. Zarządzenie 71/14
      w sprawie:powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na
      realizację zadań publicznych Gminy Duszniki w 2015r. w obszarze
      pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
      wyrównywaniu szans tych rodzin i osób, kultury, sztuki, ochrony dóbr
      kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz
      ochrony i promocji zdrowia.- CZYTAJ

72. Zarządzenie Nr 72/14
      w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na
      realizację zadań publicznych Gminy Duszniki w 2015r. w obszarze
      wspierania kultury fizycznej i sportu.- CZYTAJ

73. Zarządzenie  Nr 73/14
      w sprawie:powołania Komisji Przetargowej do  przeprowadzania 
     
przetargów na zbycie i wydzierżawianie nieruchomości stanowiących 
     
własność Gminy Duszniki .- CZYTAJ

74. Zarządzenie Nr 74/14
      w sprawie: wyznaczenia osoby wykonującej czynnosci z zakresu
      prawa pracy wobec Wójta Gminy Duszniki
- CZYTAJ

75. Zarządzenie Nr 77/14
      w sprawie: zmiany pełnomocnictwa udzielonego Kierownikowi Ośrodka Sportu
      i Rekreacji w Dusznikach; CZYTAJ