Budowa ciepłociągu w m. Wilczyna

Obwieszczenie - orzeczenie WSA w Poznaniu

   Obwieszczenie - orzeczenie WSA w Poznaniu
   

Obwieszczenie-decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu

  Decyzja

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 13 marca 2017 r.


Decyzja SKO

Obwieszczenie - decyzja

Duszniki  18. 03. 2015

RRG.6220.15.2014

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 353) informuję że w dniu 18 marca 2016 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca

przedsięwzięcia polegającego na budowie ciepłociągu dla przesyłu ciepłej wody o parametrach 90/70 (st. C) z projektowanej biogazowni usytuowanej na działkach 50/4 i 54/11 obręb Wilczyna, do obiektów Fermy Drobiu w Wilczynie, zlokalizowanych przy ulicy Na Wzgórzu, w celu ich ogrzewania.

W związku z powyższym osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 - 14:30.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 7.12.2015


 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 7.12.2015

Obwieszczenie - decyzja

Duszniki  15 stycznia 2015

RRG.6220.15.2014

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) informuję że w dniu 15 stycznia 2015 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca

przedsięwzięcia polegającego na budowie ciepłociągu dla przesyłu ciepłej wody o parametrach 90/70 (st. C) z projektowanej biogazowni usytuowanej na działkach 50/4 i 54/11 obręb Wilczyna, do obiektów Fermy Drobiu w Wilczynie, zlokalizowanych przy ulicy Na Wzgórzu, w celu ich ogrzewania.

W związku z powyższym osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 - 14:30.

Zawiadomienie - wszczęcie postępowania

Duszniki 22.09.2014

RRG.6220.15.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Duszniki

ZAWIADAMIA

że na wniosek z dnia 17. 09. 2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ciepłociągu dla przesyłu ciepłej wody o parametrach 90/70 (st. C) z projektowanej biogazowni usytuowanej na działkach 50/4 i 54/11 obręb Wilczyna, do obiektów Fermy Drobiu w Wilczynie, zlokalizowanych przy ulicy Na Wzgórzu, w celu ich ogrzewania.

Planowane przedsięwzięcie zostało wskazane w §3 ust. 1 pkt. 34 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30

Jednocześnie informuję, że  na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)  wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.