Obwieszczenie - II termin składania uwag i wniosków

Obwieszczenie - II termin składania uwag i wniosków

Duszniki 26. 04. 2011
 

RRG. 7615-08/10

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 7, art. 34, art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszywa naturalnego Kunowo CM II w obrębie działek ewidencyjnych nr 46, 52 ,53/3 w Kunowie

INFORMUJĘ IŻ

w związku z uzupełnieniem treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w wyniku prowadzonego postępowania) zaistniała konieczność:

• ponownego zasięgnięcia opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach

• ponownego wyznaczenia 21 dniowego terminu składania uwag i wniosków w terminie od 2. 05. 2011 do 23. 05. 2011. Uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia mogą składać osoby zainteresowane:

  • w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8:00 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30 - uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@duszniki.eu

  Uwagi złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

  Jednocześnie wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy na 23.06.2011.


Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szamotułach jest organem właściwym w sprawie wydania opinii, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jest organem właściwym w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.