Obwieszczenie- decyzja

Obwieszczenie -decyzja

Duszniki 4.02.2011

RRG.7615-16/10

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję że w dniu 4.02.2011 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca
przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego SĘDZINY II na działkach nr 79 i 80 obręb Sędziny

W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:30 - 14:30.