ROK 2017

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2017 r.

a)    Uchwała Nr XLIV/322/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024 - TEKST

b)    Uchwała Nr XLIV/323/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 - TEKST, ZAŁĄCZNIKI

c)    Uchwała Nr XLIV/324/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 - TEKST, ZAŁĄCZNIK

d)   Uchwała Nr XLIV/325/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026 - TEKST

e)    Uchwała Nr XLIV/326/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 - TEKST, ZAŁĄCZNIKI, OBJAŚNIENIA, UCHWAŁA RIO NR 6/369/2018

f)    Uchwała Nr XLIV/327/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Komunalnego Zakładu Budżetowego  w Dusznikach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok - TEKST

g)   Uchwała Nr XLIV/328/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2018 - TEKST, ZAŁĄCZNIKI

h)   Uchwała Nr XLIV/329/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2018 - TEKST, ZAŁĄCZNIK

i)     Uchwała Nr XLIV/330/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6 listopada 2017 r. - TEKST, UZASADNIENIE (Z ZASTOSOWANIEM ANONIMIZACJI DANYCH OSOBOWYCH)

j)     Uchwała Nr XLIV/331/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, położonej na terenie miejscowości Duszniki (działka ewidencyjna nr 712/3) - w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - TEKST, UZASADNIENIE

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 27 listopada 2017 r.

a)    Uchwała Nr XLIII/310/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024 -TEKST

b)    Uchwała Nr XLIII/311/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 - TEKST, ZAŁĄCZNIKI

c)    Uchwała Nr XLIII/312/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego - TEKST

d)   Uchwała Nr XLIII/313/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sędzinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sędzinku - TEKST

e)    Uchwała Nr XLIII/314/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Grzebienisku w skład którego wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Grzebienisku - TEKST

f)    Uchwała Nr XLIII/315/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dusznikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Dusznikach - TEKST

g)      Uchwała Nr XLIII/316/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę XXXVI/229/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania - TEKST

h)   Uchwała Nr XLIII/317/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sękowie, gmina Duszniki dla części działki o nr ewid. 412/6 - TEKST, ZAŁĄCZNIK

i)        Uchwała Nr XLIII/318/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach, gmina Duszniki dla działek o nr ewid. 883/16 i 883/17 - TEKST, ZAŁĄCZNIK

j)        Uchwała Nr XLIII/319/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dusznikach, gmina Duszniki dla działek o nr ewid. 583/5, 583/7, 583/9 i 583/10 - TEKST, ZAŁĄCZNIK

k)      Uchwała Nr XLIII/320/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 - TEKST

l)      Uchwała Nr XLIII/321/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przekazania skargi Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki- TEKST

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 24 października 2017 r.

a)    Uchwała Nr XLII/298/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024 - TREŚĆ

b)    Uchwała Nr XLII/299/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 - TREŚĆ, ZAŁĄCZNIKI, UCHWAŁA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

c)    Uchwała Nr XLII/300/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - TREŚĆ

d)   Uchwała Nr XLII/301/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok - TREŚĆ, UCHWAŁA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

e)    Uchwała Nr XLII/302/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych - TREŚĆ

f)    Uchwała Nr XLII/303/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - TREŚĆ

g)      Uchwała Nr XLII/304/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 - TREŚĆ, ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2

h)   Uchwała Nr XLII/305/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2018 - TREŚĆ

i)        Uchwała Nr XLII/306/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Duszniki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Duszniki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków - TREŚĆ, ZAŁACZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

j)        Uchwała Nr XLII/307/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki - TREŚĆ

k)      Uchwała Nr XLII/308/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 października 2017 r. w sprawie aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Duszniki" - TREŚĆ, ZAŁĄCZNIK

l)        Uchwała Nr XLII/309/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 października 2017 r. w sprawie: wyrażania zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym - TREŚĆ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 26 września 2017 r.

 

a)    Uchwała Nr XLI/288/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024- CZYTAJ

b)  Uchwała Nr XLI/289/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r.  sprawie uchwały budżetowej na rok 2017- CZYTAJ, ZAŁĄCZNIKI

c)   Uchwała Nr XLI/290/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/283/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za trudne warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysługę lat - CZYTAJ

d)   Uchwała Nr XLI/291/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 września 2017 r. w sprawie:wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 - CZYTAJ

e)    Uchwała Nr XLI/292/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 września 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/84/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - CZYTAJ

f)   Uchwała Nr XLI/293/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/190/16 z dnia 30.09.2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki- CZYTAJ

g)    Uchwała Nr XLI/294/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebienisko- CZYTAJ

h)   Uchwała Nr XLI/295/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Podrzewie- CZYTAJ

i)    Uchwała Nr XLI/296/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Grzebienisko- CZYTAJ

j)    Uchwała Nr XLI/297/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 września 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2738P Nowy Tomyśl ? Duszniki na odcinku ok. 900 mb., od granicy powiatu w kierunku m. Duszniki- CZYTAJ

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 25 lipca 2017 r.

Uchwała Nr XL/283/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024 - CZYTAJ

Uchwała Nr XL/284/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r.  sprawie uchwały budżetowej na rok 2017- CZYTAJ, ZAŁĄCZNIKI

Uchwała Nr XL/285/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Duszniki nieruchomości położonej w miejscowości Podrzewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 314/2 i 314/4- CZYTAJ

Uchwała Nr XL/286/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przyznania najemcom garaży pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości zabudowanych garażami murowanymi, stanowiącymi własność Gminy Duszniki- CZYTAJ

Uchwała Nr XL/287/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Duszniki i nadania jej statutu- CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 27 czerwca 2017 r.

a)      Uchwała Nr XXXIX/277/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024 - CZYTAJ

b)      Uchwała Nr XXXIX/278/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017- CZYTAJ, ZAŁĄCZNIKI

c)      Uchwała Nr XXXIX/279/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na przedsięwzięcie pn.: "Doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Duszniki" - CZYTAJ

d)      Uchwała Nr XXXIX/280/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży" - CZYTAJ, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

e)      Uchwała Nr XXXIX/281/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Duszniki na lata 2017-2021- CZYTAJ

f)      Uchwała Nr XXXIX/282/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 maja 2017 r.- CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 30 maja 2017 r. XXXVIII sesja

Uchwała Nr XXXVIII/270/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024 - CZYTAJ

Uchwała Nr XXXVIII/271/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 - CZYTAJ, ZAŁĄCZNIKI

Uchwała Nr XXXVIII/272/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zalesie - CZYTAJ

Uchwała Nr XXXVIII/273/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sędzinko- CZYTAJ

Uchwała Nr XXXVIII/274/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo- CZYTAJ

Uchwała Nr XXXVIII/275/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dusznikach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania- CZYTAJ

Uchwała Nr XXXVIII/276/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przekazania skargi Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki- CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 30 maja 2017 r. XXXVII sesja

Uchwała Nr XXXVII/268/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok - CZYTAJ

Uchwała Nr XXXVII/269/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2016 rok - CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 25 kwietnia 2017 r.

 

a)      Uchwała Nr XXXVI/262/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024 - CZYTAJ

b)      Uchwała Nr XXXVI/263/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 - CZYTAJ, ZAŁĄCZNIKI

c)      Uchwała Nr XXXVI/264/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny- CZYTAJ

d)      Uchwała Nr XXXVI/265/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/83/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki- CZYTAJ

e)      Uchwała Nr XXXVI/266/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/84/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 sierpnia 2015 r.  w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.- CZYTAJ

f)      Uchwała Nr XXXVI/267/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargiz dnia 6 marca 2017 r.- CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 28 marca 2017 r.

Uchwały XXXV sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 28 marca 2017 r.

a)      Uchwała Nr XXXV/255/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024  - CZYTAJ, Uchwała RIO

b)      Uchwała Nr XXXV/256/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017- CZYTAJ , ZAŁĄCZNIKI

c)      Uchwała Nr XXXV/257/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie gminy Duszniki do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe- CZYTAJ

d)      Uchwała Nr XXXV/258/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków- CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK

e)      Uchwała Nr XXXV/259/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Duszniki na lata 2017-2021 - CZYTAJ , UZASADNIENIE , Rozstrzygnięcie nadzorcze

f)      Uchwała Nr XXXV/260/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2017 roku?- CZYTAJ

g)      Uchwała Nr XXXV/261/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przekazania skargi Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki- CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 28 lutego 2017 r.

Uchwały XXXIV sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 28 lutego 2017 r.

 

a)      Uchwała Nr XXXIV/245/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024 - CZYTAJ, Rozstrzygnięcie RIO

b)      Uchwała Nr XXXIV/246/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 - CZYTAJ, ZAŁĄCZNIKI , Uchwała RIO, Umorzenie postępowania

c)      Uchwała Nr XXXIV/247/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1886P Wilczyna-Grzebienisko w miejscowości Wilczyna - CZYTAJ

d)      Uchwała Nr XXXIV/248/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów spoza obwodu publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Duszniki - CZYTAJ, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

e)      Uchwała Nr XXXIV/249/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lutego  2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Duszniki - CZYTAJ

f)      Uchwała Nr XXXIV/250/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Duszniki na lata 2017-2021 - CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK

g)      Uchwała Nr XXXIV/251/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki - CZYTAJ

h)      Uchwała Nr XXXIV/252/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo - CZYTAJ

i)      Uchwała Nr XXXIV/253/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki - CZYTAJ

j)      Uchwała Nr XXXIV/254/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Duszniki nieruchomości położonej  na terenie miejscowości  Grzebienisko, Gmina Duszniki  (dz. 332/20) - CZYTAJ

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 24 stycznia 2017 r.

Uchwały XXXIII sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 24 stycznia 2017 r.

a)      Uchwała Nr XXXIII/237/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy dla ronda w Dusznikach - CZYTAJ

b)      Uchwała Nr XXXIII/238/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebienisko - CZYTAJ

c)      Uchwała Nr XXXIII/239/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Sędzinko - CZYTAJ

d)      Uchwała Nr XXXIII/240/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo - CZYTAJ

e)      Uchwała Nr XXXIII/241/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 6/17, 6/20, 6/21, 6/22 i 6/24 w Podrzewiu  - CZYTAJ , UZASADNIENIE , ZAŁ. 1 , ZAŁ. 2 , ZAŁ. 3

f)      Uchwała Nr XXXIII/242/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie gminy Duszniki do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe - CZYTAJ

g)      Uchwała Nr XXXIII/243/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Duszniki - CZYTAJ

h)      Uchwała Nr XXXIII/244/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 listopada 2016 r. - CZYTAJ