Zarządzenia 2017

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
DUSZNIKI w 2017 roku

1. Zarządzenie Nr 1/17
   w sprawie:powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w roku 2017:-CZYTAJ

2. Zarządzenie Nr 2/17
   w sprawie:upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań
   i wydawania decyzji administracyjnych:-CZYTAJ

3. Zarządzenie Nr 3/17
   w sprawie:upoważnienia Z-cy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań
   i wydawania decyzji administracyjnych:-CZYTAJ

4. Zarządzenie Nr 4/17
   w sprawie:przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów
   i wydatków w tych jednostkach;-CZYTAJ

5. Zarządzenie Nr 5/17
   w sprawie:powołania Komisji Stypendialnej dla rozpatrzenia wniosków o Stypendium Wójta Gminy Duszniki
   za pierwszy semestr roku szkolnego 2016/2017.-CZYTAJ

6. Zarządzenie Nr 6/17
   w sprawie:zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych
   w Urzędzie Gminy w Dusznikach- CZYTAJ

7. Zarządzenie Nr 7/17
    sprawie:powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
    ustalenia jej składu oraz nadania regulaminu;-CZYTAJ

8. Zarządzenie Nr 8/17
    sprawie:zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty dotacji celowych
    przekazanych z budżetu państwa w 2017 roku; - CZYTAJ , załącznik

9. Zarządzenie Nr 9/17
    sprawie:ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dusznikach
    oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej te czynności;-CZYTAJ , załącznik

10. Zarządzenie Nr 10/17
    sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
    Gminy Duszniki w roku 2017 w obszarze zadań: wspierania i upowszechniania
    kultury fizycznej i sportu;-CZYTAJ, załącznik

11. Zarządzenie Nr 11/17
    sprawie:ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych
    Gminy Duszniki realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-CZYTAJ , załącznik , załącznik

12. Zarządzenie Nr 12/17
    sprawie:nadania Regulaminu Zajęć Profilaktyczno-Wychowawczych prowadzonych
    na terenie Gminy Duszniki:-CZYTAJ

13. Zarządzenie Nr 13/17
    sprawie:zmieniające zarządzenie nr 99/11 Wójta Gminy Duszniki z dnia 8 grudnia 2011 roku
    w sprawie wdrożenia do stosowania w Urzędzie Gminy Duszniki "Polityki bezpieczeństwa Urzędu Gminy Duszniki"
    i "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służacym do przetwarzania danych ososbowych
    w Urzędzie Gminy Duszniki".-CZYTAJ, załącznik , załącznik

14. Zarządzenie Nr 14/17

     w sprawie: ustalenia stawki godzinowej za wynajem samochodu specjalnego marki
    MAN/GAMON do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej oraz dojazdu - CZYTAJ

15. Zarzadzenie Nr 15/17
     w sprawie:przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2017 roku
     podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych;-CZYTAJ

16. Zarządzenie Nr 16/17
     w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych
      Gminy Duszniki w 2017 r. w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;-CZYTAJ

17. Zarządzenie Nr 17/17
     w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych
     Gminy Duszniki w 2017 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
     Problemów Alkoholowych;-CZYTAJ

18. Zarzadzenie Nr 18/17
     w sprawie: nabycia na własność Gminy Duszniki nieruchomości niezabudowanej położonej
       na terenie miejscowości Grzebienisko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 332/20;-CZYTAJ

19. Zarzadzenie Nr 19/17
     w sprawie: przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych w 2017 roku;- CZYTAJ

20. Zarzadzenie Nr 20/17
     w sprawie: przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych w 2017 roku;-CZYTAJ

21. Zarzadzenie Nr 21/17
       w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Duszniki;-CZYTAJ

22. Zarzadzenie Nr 22/17
      w sprawie: zmiany zarządzenia nr 61/16 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zasad przydzielania
     pracownikom Urzędu Gminy Duszniki odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej oraz
     ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej;-CZYTAJ

23. Zarządzenie nr 23/17
     w sprawie: określenia stawek wynajmu świetlicy wiejskiej w Niewierzu;- CZYTAJ

24. Zarzadzenie Nr 24/17
     w sprawie: określenia stawek wynajmu świetlicy wiejskiej w Chełminku;- CZYTAJ

25. Zarządzenie Nr 25/17
      w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot
      dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2017 roku;-CZYTAJ

26. Zarządzenie Nr 26/17
      w sprawie: zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Dusznikach-CZYTAJ

27. Zarządzenie Nr 27/17
      w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
      w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dusznikach oraz powołania
      Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej te czynności;-CZYTAJ, załącznik

28. Zarządzenie Nr 28/17
      w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie
      miejscowości Grzebienisko- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
      (dz ew. nr 418/9)-CZYTAJ

29. Zarządzenie Nr 29/17
       w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie
      miejscowości Grzebienisko- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

       (dz ew. nr 418/10)-CZYTAJ   

30. Zarządzenie Nr 30/17
       w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie
      miejscowości Grzebienisko- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

       (dz ew. nr 418/5)-CZYTAJ

31. Zarządzenie Nr 31/17
       w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie
      miejscowości Grzebienisko- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

       (dz ew. nr 418/7)-CZYTAJ

32. Zarządzenie Nr 32/17
       w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie
      miejscowości Grzebienisko- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

       (dz ew. nr 418/4)-CZYTAJ

33. Zarządzenie Nr 33/17
       w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej dla rozpatrzenia wniosków
       o Stypendium Wójta Gminy Duszniki za drugi semestr roku szkolnego 2016/2017:-CZYTAJ

34. Zarządzenie Nr 34/17
      w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej na
      terenie miejscowości Podrzewie, gmina Duszniki ( dz.ew. nr 233/7);-CZYTAJ

35. Zarządzenie Nr 35/17
      w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Duszniki;-CZYTAJ

36. Zarządzenie Nr 36/17
       w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach do
       poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby
       prowadzonego postępowania z oryginałem;- CZYTAJ

37. Zarządzenie Nr 37/17
       w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego
       sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego;-CZYTAJ

38. Zarządzenie Nr 38/17
       w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego
       sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego;-CZYTAJ

39. Zarządzenie Nr 39/17
       w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego
       sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego;-CZYTAJ

40. Zarządzenie Nr 40/17
       w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego
       sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego;-CZYTAJ

41. Zarządzenie Nr 41/17
       w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego
       sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego;-CZYTAJ

42. Zarządzenie Nr 42/17
       w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dusznikach
       oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej te czynności:-CZYTAJ

43. Zarządzenie Nr 43/17
       w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej na terenie miejscowości
       Wilczyna, gmina Duszniki ( dz.ew.nr 119/69 i 119/77);-CZYTAJ

44. Zarządzenie Nr 44/17
       w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego w Dusznikach do poświadczania
       za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzoneych
       postępowań;- CZYTAJ

45. Zarządzenie Nr 45/17
       w sprawie; przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2017 roku podmiotom niezaliczonym
       do sektora finansów publicznych;- CZYTAJ

46. Zarządzenie Nr 46/17
       w sprawie: uchylenia upoważnienie Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia
       postępowań i wydawania decyzji administracyjnych;-CZYTAJ

47. Zarządzenie Nr 47/17
       w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczdo prowadzenia
       postępowań i wydawania decyzji administracyjnych;-CZYTAJ

48. Zarządzenie Nr 48/17
       w sprawie: uchylenia upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania
       decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej  należących do
       właściwości gminy;-CZYTAJ

49. Zarządzenie Nr 49/17
       w sprawie:  upoważnienie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Dusznikachdo wydawania
       decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej  należących do
       właściwości gminy;-CZYTAJ

50. Zarządzenie Nr 50/17
       w sprawie: uchylenia upoważnienie  do załatwiania spraw i wydawania decyzji  w imieniu wójta
       dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej;-CZYTAJ

51. Zarządzenie Nr 51/17
       w sprawie: upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji w imieniu wójta
       dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej;-CZYTAJ

52. Zarządzenie Nr 52/17
       w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania
       decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego;-CZYTAJ

53. Zarządzenie Nr 53/17
       w sprawie: uchylenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
       w Dusznikach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu ustawy o pomocy
       ososbom uprawnionym do alimentów;-CZYTAJ

54. Zarządzenie Nr 54/17
       w sparwie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach
       do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,prowadzenia postępowań
       i  wydawania w tych sprawach decyzji;-CZYTAJ

55. Zarządzenie Nr 55/17
       w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach
       do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjunego
       i wydawania w tych sprawach decyzji;-CZYTAJ

56. Zarządzenie Nr 56/17
       w sprawie: uchylenia upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
       w Dusznikach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych i ydawania
       w tych sprawach decyzji;-CZYTAJ

57. Zarządzenie Nr 57/17
       w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
       w Dusznikach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych
       i wydawania w tych sprawach decyzji;-CZYTAJ

58. Zarządzenie Nr 58/17
      w sprawie: uchylenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie
      ustalenia i wypłaty zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania
      w tych sprawach decyzji;-CZYTAJ

59. Zarządzenie Nr 59/17
      w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia
      i wypłaty zasiłków dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji;-CZYTAJ

60. Zarządzenie Nr 60/17
      w sprawie: uchylenia upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
      w Dusznikach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego
      i wydawania w tych sprawach decyzji;-CZYTAJ

61. Zarządzenie Nr 61/17
       w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
       w Dusznikach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń
       wychowawczych oraz wydawania decyzji;-CZYTAJ

62. Zarządzenie Nr 62/17
       w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków zwiazanych ze zmiana kwoty dotacji
      celowych przekazanych z budżetu państwa w 2017 roku;-CZYTAJ

63.  Zarządzenie Nr 63/17
      w sprawie: określenia stawek wynajmu świetlicy wiejskiej w Wilkowie;-CZYTAJ

64.  Zarządzenie Nr 64/17

      w sprawie: określenia stawek wynajmu świetlicy wiejskiej w Kunowie;-CZYTAJ

65.  Zarządzenie Nr 65/17

    w sprawie: powołana Komisji Stypendialnej;- CZYTAJ

66. Zarządzenie Nr 66/17
      w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej
      na terenie miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki (dz.ew.nr 119/70 i 119/78)-CZYTAJ

67. Zarządzenie  Nr 67/17
      w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej na terenie miejscowości
      Wilczyna, gmina Duszniki (dz.ew.nr 119/69 i 119/77);- CZYTAJ 

68. Zarządzenie Nr 68/17
      w sprawie;powołania komisji przetargowej;-CZYTAJ

69. Zarządzenie Nr 69/17
       w sprawie:przeprowadzenia postępowania polegającego na sprzedaży autobusu szkolnego;-CZYTAJ

70. Zarządzenie Nr 70/17
     w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach;-CZYTAJ

71. Zarządzenie Nr 71/17
     w sprawie: uchylenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach
    do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania
    w  tych sprawach decyzji;- CZYTAJ

72. Zarządzenie Nr 72/17
     w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i wydzierżawienie
     nieruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki;-CZYTAJ

73. Zarządzenie Nr 73/17
      w sprawie: powołania komisji przetargowej;- CZYTA

74. Zarządzenie Nr 74/17
      w sprawie: uruchomienia środków z rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2017 roku;-CZYTAJ

75. Zarządzenie Nr 75/17
       w sprawie: zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu
       Gminy Duszniki na rok 2018;-CZYTAJ

76. Zarządzenie Nr 76/17
      w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2017 roku podmiotom
       niezaliczonym do sektora finansów publicznych;- CZYTAJ

77. Zarządzenie Nr 77/17
       w sparawie: wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Duszniki II kadencji,
       trwającej od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.; -CZYTAJ

78. Zarządzenie Nr 78/17
       w sprawie: sprzedaży pojazdu pożarniczego marki Żuk;- CZYTAJ

79. Zarządzenie Nr 79/17
        w sprawie: przeprowadzenia konsultacji dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy
        z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
        w Gminie Duszniki na rok 2018.-CZYTAJ, załącznik

80. Zarządzenie Nr 80/17
       w sprawie: wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Grzebienisko;- CZYTAJ

81. Zarządzenie Nr 81/17
      w sparwie: ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
      w Urzędzie Gminy w Dusznikach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
       przeprowadzającej te czynnosci;-CZYTAJ , załącznik

82. Zarządzenie Nr 82/17
      w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dusznikach
      oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej te czynności;- CZYTAJ, załącznik

83. Zarządzenie Nr 83/17
      w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024;- CZYTAJ

84. Zarządzenie Nr 84/17
      w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego
      pn: "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Grzebienisku"- CZYTAJ

85. Zarządzenie NR 85
      w sprawie: zmiany przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Dusznikach; -CZYTAJ  -Załącznik

86. Zarządzenie nr86
         w sprawie: okreslenia zasad przekazywania i rozliczenia dotacji dla samorządowego zakładu zakładu budżetowego z budżetu Gminy Duszniki; -CZYTAJ  -Załączniki

87. Zarządzenie Nr 87/17
      w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej na terenie miejscowości Duszniki,
      w trybie bezprzetargowym(dz.ew.nr 712/4)- CZYTAJ

88. Zarządzenie Nr 88/17
      w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej na terenie miejscowości Duszniki,       w trybie bezprzetargowym(dz.ew.nr 712/4)- CZYTAJsprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej na terenie miejscowości Duszniki,
      w trybie bezprzetargowym ( dz.ew. nr 712/5)-CZYTAJ

89. Zarządzenie Nr 89/17
      w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej na terenie w miejscowości Duszniki,
      w trybie bezprzetargowym (dz.ew. nr 712/6)-CZYTAJ

90. Zarządzenie Nr 90/17
      w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej na terenie miejscowości Duszniki,
      w trybie bezprzetargowym ( dz. ew. nr 712/7)-CZYTAJ

91. Zarządzenie Nr 91/17
      w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej na terenie miejscowości Duszniki,
      w trybie bezprzetargowym (dz.ew. nr 712/8)- CZYTAJ

92. Zarządzenie Nr 92/17
       w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej na terenie miejscowości Duszniki,
       w trybie bezprzetargowym ( dz. ew. nr 712/9)- CZYTAJ

93. Zarządzenie Nr 93/17
     w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej na terenie miejscowości Duszniki,
     w trybie bezprzetargowym ( dz. ew. nr 712/10)- CZYTAJ

94. Zarządzenie Nr 94/17
       w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej na terenie mirejscowości Duszniki,
       w trybie bezprzetargowym ( dz. ew. nr 712/11)- CZYTAJ

95. Zarządzenie Nr 95/17
        w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem położonej na terenie miejscowości Duszniki,
        w trybie bezprzetargowym ( dz. ew. nr 712/12)- CZYTAJ 

96. Zarządzenie NR 96/17
       w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazanych
       z budżetu państwa w 2017 roku
      - CZYTAJ, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr3

97. Zarządzenie Nr 97/17
       w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej- CZYTAJ

98. Zarządzenie Nr 98/17
      w sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali wchodzących
      w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Duszniki;- CZYTAJ

99. Zarządzenie Nr 99/17
      w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2018-2026;- CZYTAJ

100. Zarządzenie Nr 100/17
      w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Duszniki;- CZYTAJ

101. Zarządzenie Nr 101/17
     w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert;- CZYTAJ, załącznik

102. Zarządzenie Nr 102/17
      w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Duszniki
      w roku 2018 w obszarze zadań: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;- CZYTAJ, załącznik

103. Zarządzenie Nr 103/17
      w sprawie: przyznania dotacji na realizacje zadań publicznych w 2017 roku podmiotom niezliczonym
      do sektora finansów publicznych;-CZYTAJ

14. Zarządzenie Nr 104/17
        w sprawie:powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dusznikach;- CZYTA

105. Zarządzenie Nr 105/17
      w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty
      dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2017 roku;- CZYTAJ

106.Zarządzenie Nr 106/17
      w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej
      na terenie miejscowści Ceradz Dolny, Gmina Duszniki( dz.ew.nr 226/11 i 226/13).-CZYTAJ

107. Zarządzenie Nr 107/17
      w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2017;- CZYTAJ

       załącznik nr 1 do zarządzenia 107/17;- CZYTAJ

108. Zarządzenie Nr 108/17
      w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku
      publicznego ogłoszonego w obszarze zadań: wspierania i upowszechniania kultury
      fizycznej i sportu, zadanie Nr 2-Podnoszenie sprawności fizycznej społeczeństwa w
      różnych dziedzinach sportu ze szczególnym wykorzystaniem obiektów na
      terenie Gminy Duszniki:-CZYTAJ

109. Zarządzenie Nr 109/17
      w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku
      publicznego ogłoszonego w obszarze: ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz
      osób niepełnosprawnych;-CZYTAJ

110. Zarządzenie Nr 110/17
      w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań
      publicznych Gminy Duszniki w 2018 r. w obszarze wspierania i upowszechniania kultury
      fizycznej i sportu;-CZYTAJ

111. Zarządzenie NR 111/17
      w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań
      publicznych Gminy Duszniki w 2018 r. w obszarze pomocy społecznej,rodzinom i osobom
      w trudnej sytuacji życiowej  oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób, kultury, sztuki,
      ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony i promoicji zdrowia;-CZYTAJ

112. Zarządzenie Nr 112/17
      w sprawie: nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Duszniki nieruchomości drogowej położonej
      na terenie miejscowości Grzebienisko, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 314/2 i 314/4;- CZYTAJ

113. Zarządzenie Nr 113/17
      w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych
      przekazanych z budżetu państwa w 2017 roku;-CZYTAJ

114. Zarządzenie Nr 114/17
      w sprawie: norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy
      i urządzenia eksploatowane w jednostkach organizacyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych;-CZYTAJ

115. Zarządzenie Nr 115/17
      w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024;- CZYTAJ

116. Zarządzenie Nr 116/17
       w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXII/230/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.12.2016 r.
       w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017;- CZYTAJ