Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. (opublikowano 25.06.2020 r.)

PODJĘTE W TRAKCIE XXV SESJI RADY GMINY DUSZNIKI

a)      Uchwała Nr XXV/174/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027 - TEKST

b)      Uchwała Nr XXV/175/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020- TEKST, ZAŁĄCZNIKI

c)      Uchwała Nr XXV/176/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/306/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 października 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Duszniki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Duszniki oraz warunków korzystania z tych przystanków- TEKST

d)      Uchwała Nr XXV/177/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 29, 26/1, 26/2, 26/3 położonych w Sędzinku- TEKST

e)      Uchwała Nr XXV/178/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/172/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2020 roku"- TEKST,

f)       Uchwała Nr XXV/179/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarg Prokuratora Rejonowego w Szamotułach złożonych na uchwały Rady Gminy Duszniki w sprawie statutów sołectw podjętych na XLVI sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 28 lipca 2009 r. (numery uchwał od 307 do 311, od 313 do 316, od 318 do 321)- TEKST

g)      Uchwała Nr XXV/180/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/139/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki na rok 2020-TEKST, ZAŁĄCZNIK

 

PODJĘTE W TRAKCIE XXVI SESJI RADY GMINY DUSZNIKI

 

a)      Uchwała Nr XXVI/181/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Duszniki za 2019 rok - TEKST

 

b)      Uchwała Nr XXVI/182/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok- TEKST

 

c)      Uchwała Nr XXVI/183/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2019 rok- TEKST