Regulamin, programy, plany

Regulamin, programy, plany

Program ochrony środowiska -                      tekst

Plan gospodarki odpadami -                         tekst

Program usuwania azbestu -                        tekst

Regulamin utrzymania czystości i porządku - tekst

Wymagania przedsiębiorcy odbierania odpadów i wywóz nieczystości -  tekst

Uchwała górne stawki opłat za odbieranie odpadów i wywóz nieczystości -  tekst