Obwieszczenie - ponowna możliwość wnoszenia uwag i wniosków, zmiana terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - ponowna możliwość wnoszenia uwag i wniosków, zmiana terminu załatwienia sprawy

Duszniki 9.07.2010

RRG.7615-16/09

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 7, art. 34,  art. 74 ust. 3 , art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 10, art. 36 § 1 i 2  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy elektrowni wiatrowych w gminie Duszniki

INFORMUJĘ IŻ

w związku ze zmianą treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w wyniku prowadzonego postępowania) zaistniała konieczność:

·         ponownego zasięgnięcia opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach  

·         ponownego wyznaczenia 21 dniowego terminu składania uwag i wniosków w terminie od 12. 07. 2010 do 2. 08. 2010. Uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia mogą składać osoby zainteresowane:

  w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8:00 – 16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 14:30 - uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu,

-     za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@duszniki.eu

Uwagi złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Jednocześnie wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy na 15.09.2010.

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 14:30

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.

Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szamotułach są organami właściwymi w sprawie wydania opinii, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jest organem właściwym w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.