Obwieszczenie - postanowienie

Obwieszczenie - postanowienie

Duszniki 9 października 2009

RRG.7615-15/09

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Duszniki zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia o wydanym postanowieniu nr RRG.7615-15/09,  stwierdzającym odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wsi Sędziny i Wierzeja

Powyższe postanowienie zostało wydane po uzyskaniu opinii Starosty Szamotulskiego OS 7636/37/09 z dnia 30.09.2009 oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr ON-NS-72/2-51/09, z dnia 5.10.2009 w których w/w organy nie stwierdziły potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowej sprawie prowadzone jest  postępowania zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Duszniki

 

W związku z powyższym, strony mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą w/w sprawy oraz złożyć zażalenie na w/w postanowienie w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 9.30 – 16.30 oraz  od wtorku do piątku w godz. 7:30 – 14:30, w terminie 14 dni od daty ukazania się powyższego obwieszczenia.