Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy do 160 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Duszniki, w województwie wielkopolskim

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie

   Obwieszczenie

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu


Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu

Obwieszczenie

Duszniki 12.11.2013

RRG.6220.13.2012

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 131 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego Wójt Gminy Duszniki zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy do 160 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Duszniki, w województwie wielkopolskim, prowadzonym na wniosek PSWM Wielkopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Dusznikach, w którym w dniu 9 października 2013 r. Wójt Gminy Duszniki wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, wpłynęło odwołanie od Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 24 października 2013 r. od Fundacji Greenmind w Warszawie z dnia 28 października 2013 r. i od Stowarzyszenia Pasikonik z siedzibą w Grzebienisku z dnia 4 listopada 2013.

W związku powyższym Wójt gminy Duszniki informuje, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z treścią złożonych odwołań w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30.

Wójt Gminy Duszniki informuje, iż strony mogą się wypowiedzieć co do treści odwołań składając pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, gdzie zostały przekazane akta sprawy.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia: 12 listopada 2013 r.

Obwieszczenie - decyzja

Duszniki 9. 10. 2013

RRG.6220.13.2013

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Wójt Gminy Duszniki informuję że w dniu 9.10.2013 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy do 160 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Duszniki, w województwie wielkopolskim,

W związku z powyższym strony postępowania oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opiniami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Poznaniu, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie z dnia 22.07.2013

Duszniki, dnia 22.07.2013r.

RRG.6220.13.2012  

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego Wójt Gminy Duszniki zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy do 160 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Duszniki, w województwie wielkopolskim, prowadzonym na wniosek inwestora PSWM Wielkopolska Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zakończono zbieranie materiałów i dowodów w sprawie.

Niniejsze przedsięwzięcie pozytywnie uzgodnił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (pismo z dnia 8 kwietnia 2013 r. i pismo z dnia 3 lipca 2013r.), a pozytywne opinie wydały: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach (pisma z dna 22 kwietnia 2013 r. i 27 maja 2013 r.) i Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu (pismo z dnia 14 maja 2013 r.).

W związku powyższym Wójt gminy Duszniki informuje, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Obwieszczenie RDOŚ z dnia 8.07.2013

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z Poznania z dnia 8.07.2013

Obwieszczenie z dnia 9.07.2013r.

OBWIESZCZENIE  z dnia 9.07.2013r.
-CZYTAJ

Obwieszczenie

Duszniki 27.06.2013

RRG.6220.13.2012

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy do 160 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Duszniki, w województwie wielkopolskim".

 INFORMUJĘ ŻE

do Urzędu Gminy Duszniki wpłynął wniosek inwestora dotyczący ponownego wydania postanowienia uzgadniającego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, ze względu na błąd w numerze działki na której ma być zlokalizowana jedna z turbin. Powyższe pismo przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Obwieszczenie - 10 kpa

Duszniki 13.06.2013

RRG.6220.13.2012

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam 

strony postępowania

że dokumentacja zgromadzona w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy do 160 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Duszniki, w województwie wielkopolskim". znajduje się w Urzędzie Gminy Duszniki - pokój nr 3 - i jest dostępna do wglądu w terminie 7 dni od daty opublikowania powyższego obwieszczenia, w godzinach otwarcia urzędu.

W wyżej podanym terminie strony mogą zapoznać się ze zgromadzonymi dokumentami, a także wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów. Ponadto informuję, iż po tym terminie na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana decyzja w przedmiotowej sprawie.

Obwieszczenie - termin załatwienia sprawy

Duszniki 13.06.2013

RRG.6220.13.2012

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227  z późn. zm.) oraz art. 10, art. 36 § 1 i 2  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy do 160 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Duszniki, w województwie wielkopolskim".

INFORMUJĘ IŻ

w związku z koniecznością przeprowadzenie postępowania administracyjnego określonego w w/w ustawach oraz ze względu na złożoność postępowania wyznaczam termin załatwienia sprawy na 22.07.2013.

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30

Obwieszczenie

Duszniki 23.05.2013

RRG.6220.13.2012

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy do 160 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Duszniki, w województwie wielkopolskim". 

INFORMUJĘ ŻE

do inwestora zostały przesłane uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania, które wpłynęły do Urzędu Gminy Duszniki. Inwestorowi wyznaczono 14 dniowy termin na odniesienie się do powyższych uwag.

Stanowiska innych organów dotyczące postępowania


 uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
   opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach
   opinia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
   zmiana uzasadnienia opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

Obwieszczenie - 21 dniowy termin składania uwag i wniosków

Duszniki 22.04.2013

RRG.6220.13.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33, art. 34 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy do 160 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Duszniki, w województwie wielkopolskim".

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie instalacji wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

Zgodnie z Wnioskiem PSWM Wielkopolska Sp. z o.o. siedzibą w Poznaniu, w skład przedsięwzięcia wchodzi do 59 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 160 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, to jest: abonencką stacją elektroenergetyczną GPZ 30/110 kV wraz z podziemną linią kablową 110 kV łączącą stację ze stacją elektroenergetyczną 110/15 kV spółki ENEA, elektroenergetycznymi liniami kablowymi 30 kV, łączącymi poszczególne turbiny oraz stację elektroenergetyczną GPZ 30/110 kV, podziemną kanalizację światłowodową, drogami dojazdowymi łączącymi elektrownie z drogami publicznymi oraz place manewrowe.

Osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni to jest od 29.04.2013 do 20.05.2013 w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@duszniki.eu.

Uwagi złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki. Organami biorącymi udział w ocenie jest:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach
  • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu

Obwieszczenie - termin załatwienia sprawy

Duszniki 15.04.2013

RRG.6220.13.2012

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227  z późn. zm.) oraz art. 10, art. 36 § 1 i 2  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy do 160 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Duszniki, w województwie wielkopolskim".

INFORMUJĘ IŻ

w związku z koniecznością przeprowadzenie postępowania administracyjnego określonego w w/w ustawach wyznaczam termin załatwienia sprawy na 17.06.2013.

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30

 

Obwieszczenie -termin załatwienia sprawy

Duszniki 11.02.2013

RRG.6220.13.2012

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227  z późn. zm.) oraz art. 10, art. 36 § 1 i 2  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy do 160 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Duszniki, w województwie wielkopolskim".

INFORMUJĘ IŻ

w związku z nowym terminem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu tj.  15.02.2013 oraz koniecznością przeprowadzenie postępowania administracyjnego określonego w w/w ustawach wyznaczam termin załatwienia sprawy na 15.04.2013.

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30

Obwieszczenie

Duszniki 20.11.2012

RRG.6220.13.2012

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227  z późn. zm.) oraz art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy do 160 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Duszniki, w województwie wielkopolskim".

 INFORMUJĘ IŻ

postawieniem z dnia 9.11.2012 dopuszczono Fundację Greenmind, z siedzibą w Warszawie, na prawach strony, do udziału w przedmiotowym  postępowaniu.

 

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30

Obwieszczenie

Duszniki 9.11.2012

RRG.6220.13.2012

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227  z późn. zm.) oraz art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy do 160 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Duszniki, w województwie wielkopolskim".

INFORMUJĘ IŻ

postawieniem z dnia 9.11.2012 dopuszczono Fundację Instytut Kajetana Koźmiana, z siedzibą w Warszawie, na prawach strony, do udziału w przedmiotowym  postępowaniu.

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30

Obwieszczenie

Duszniki 23.10.2012

RRG.6220.13.2012

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227  z późn. zm.) oraz art. 10, art. 36 § 1 i 2  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy do 160 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Duszniki, w województwie wielkopolskim".

INFORMUJĘ IŻ

1)      w związku z nowym terminem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu tj.  16.11.2012 oraz koniecznością przeprowadzenie postępowania administracyjnego określonego w w/w ustawach wyznaczam termin załatwienia sprawy na 11.02.2013.

2)      postawieniem z dnia 23.10.2012 dopuszczono Stowarzyszenie PASIKONIK, na prawach strony, do udziału w przedmiotowym  postępowaniu.

 

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30

Informacja o wszczęciu postępowania

Duszniki 17.09.2012

RRG.6220.13.2012

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Duszniki

ZAWIADAMIA

że na wniosek z dnia 4.09.2012 PSWM Wielkopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy do 160 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Duszniki, w województwie wielkopolskim".

W skład, przedsięwzięcia wchodzi do 59 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 160 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, to jest: abonencką stacją elektromagnetyczną GPZ 110/30 kV wraz z podziemną linią kablową 110 kV łączącą stację ze stacją elektroenergetyczną 110/15 kV spółki ENEA, elektroenergetycznymi liniami kablowymi 30 kV, łączącymi poszczególne turbiny oraz stację elektroenergetyczną GPZ 110/30 kV, podziemną kanalizację światłowodową, drogami dojazdowymi łączącymi elektrownie z drogami publicznymi oraz place manewrowe.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Duszniki. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, natomiast organami właściwy do wydania opinii są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polega na budowie instalacji wykorzystującej do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW i kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy OOŚ.

Jednocześnie informuję, że  na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  o uzgodnienie, warunków realizacji przedsięwzięcia

Zawiadomienie wszczęcie postępowania - strony postępowania

Duszniki 17.09.2012

RRG.6220.13.2012

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227), Wójt Gminy Duszniki

 

ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

że na wniosek z dnia 4.09.2012 PSWM Wielkopolska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej o łącznej mocy do 160 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Duszniki, w województwie wielkopolskim".

W skład, przedsięwzięcia wchodzi do 59 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 160 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, to jest: abonencką stacją elektromagnetyczną GPZ 110/30 kV wraz z podziemną linią kablową 110 kV łączącą stację ze stacją elektroenergetyczną 110/15 kV spółki ENEA, elektroenergetycznymi liniami kablowymi 30 kV, łączącymi poszczególne turbiny oraz stację elektroenergetyczną GPZ 110/30 kV, podziemną kanalizację światłowodową, drogami dojazdowymi łączącymi elektrownie z drogami publicznymi oraz place manewrowe.

W związku z faktem, iż liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 20, zawiadomienia stron o wszystkich czynnościach i wydanych orzeczeniach w sprawie, Wójt Gminy Duszniki będzie dokonywał w trybie obwieszczenia na podstawie art. 49 k.p.a.  Zgodnie z brzmieniem art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Duszniki. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, natomiast organami właściwy do wydania opinii są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach, Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu.

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30

Jednocześnie informuję, że  na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie, warunków realizacji przedsięwzięcia