Obwieszczenie - 21 dniowy termin składania uwag i wniosków

Obwieszczenie - 21 dniowy termin składania uwag i wniosków

Duszniki 3.01.2012

RRG.6220.3.2011

 

OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 7, art. 34, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 10, art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej na działkach nr 50/4 i 54/11 położonych w Wilczynie, gmina Duszniki, woj. wielkopolskie przy drodze powiatowej nr 1886P

 

INFORMUJĘ IŻ
 
w związku ze zmianą treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w wyniku prowadzonego postępowania) zaistniała konieczność:
  • ponownego zasięgnięcia opinii Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach
  • ponownego wyznaczenia 21 dniowego terminu składania uwag i wniosków w terminie od 5. 01. 2012 do 27. 01. 2012. Uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia mogą składać osoby zainteresowane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@duszniki.eu.

 

Uwagi złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Jednocześnie wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy na 10.02.2012.
Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szamotułach są organami właściwymi w sprawie wydania opinii, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jest organem właściwym w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.