Uchwały 2014

Uchwały Rady Gminy z dnia 28 października 2014 r.

Uchwały LIII sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 października 2014 r.
 
 
 
1. Uchwała nr LIII/356/14
     w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
    na lata 2014-2021; -CZYTAJ
2 .Uchwała nr LIII/357/14
    w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XLIV/301/13 Rady Gminy Duszniki z
   dnia 30.12.2013 r. w  sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014;-
   CZYTAJ    
 
3. Uchwała nr LIII/358/14
    w sprawie:obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
   podatku rolnego;- CZYTAJ
 
4. Uchwała nr LIII/359/14
    w sprawie:
zmiany wzorów formularzy informacji i deklaracji
   podatkowych; -CZYTAJ
   STWIERDZENIE NIEWAZNOśCI UCHWAŁY PRZEZ REGINALNĄ
   IZBĘ OBRACHUNKOWĄ  W POZNANIU- CZYTAJ
 
5. Uchwała nr LIII/360/14
    w sprawie:
ustalenia stawek podatku od środków transportowych;-
    CZYTAJ
   STWIERDZENIE NIEWAZNOśCI UCHWAŁY PRZEZ REGINALNĄ
   IZBĘ OBRACHUNKOWĄ  W POZNANIU- CZYTAJ
 
 

6.Uchwała nr LIII/361/14
   w sprawie:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych na rok 2015;-CZYTAJ


7.Uchwała nr LIII/362/14
   
w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
   oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w
   Gminie Duszniki na rok 2015.
- CZYTAJ

8.Uchwała nr LIII/363/14
   w sprawie:bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej,
   położonej na terenie wsi Podrzewie, gmina Duszniki(działka ewidencyjna nr 449/1);-
   CZYTAJ

9. Uchwała nr LIII/364/14
    w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego w północnej części Mieścisk;- CZYTAJ

8.Uchwała nr LIII/365/14

    w sprawie:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
    Brzozie dla działki o nr ewid. 209/6 i 209/7;-CZYTAJ

9.Uchwała nr LIII/366/14
   
w sprawieuchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
    Brzozie dla działki o nr ewid. 209/12; -CZYTAJ

10.Uchwała nr LIII/367/14
   w sprawie: 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
    Brzozie dla działki o nr ewid. 144;-CZYTAJ

11.Uchwała nr LIII/368/14
   
w sprawie:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
    Sędzinach dla działki o nr ewid. 164/12;-CZYTAJ 

12.Uchwała nr LIII/369/14
   
w sprawie:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
    Wilkowie dla działki o nr ewid. 140;-  CZYTAJ
 

13.Uchwała nr LIII/370/14
   w sprawie:rozpatrzenia ponownej skargi. - CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z dnia 23 września 2014 r.

Uchwały LII sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 23 września 2014 r.
 
 
1.Uchwała nr LII/348/14
   w sprawie:zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Duszniki na
    lata 2014-2021;- CZYTAJ
 
2.Uchwała nr LII/349/14
   w sprawie:zmiany Uchwały Nr XLIV/301/13 Rady Gminy Duszniki z
   dnia 30.12.2013 r. w sprawie:uchwały budżetowej na rok 2014;- Uchwała, załącznik nr 1,
   załączniki nr 2 , załącznik nr 3 , załącznik nr 4, załącznik nr 5 , załącznik nr 6
 
3.Uchwała nr LII/350/14
   w sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;- CZYTAJ
 
4.Uchwała nr LII/351/14
   w sprawie:
zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego w Dusznikach z obowiązku wpłaty do
    budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych;- CZYTAJ
 
5.Uchwała nr LII/352/14
   w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
    Mieściskach dla działek o nr ew. 38 i 39;- CZYTAJ 
 
6.Uchwała nr LII/353/14
   w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
    Mieściskach dla działek o nr ew. 74/2, 88/2, 87 i 19;- CZYTA
 
7.Uchwała nr LII/354/14
   w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
    Wierzei dla działek o nr ew. 154/3 i 155;- CZYTAJ

8.Uchwała nr LII/355/14
   w sprawie:rozpatrzenia skargi. - CZYTAJ

 

Uchwały Rady Gminy z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Uchwały LI sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

  1. LI/341/14 w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2014-2021 - CZYTAJ
  2. LI/342/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/301/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014 - CZYTAJ
  3. LI/343/14 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/160/12 w sprawie: podziału Gminy Duszniki na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów - CZYTAJ
  4. LI/344/14 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/215/13 w sprawie: podziału Gminy Duszniki na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych - CZYTAJ
  5. LI/345/14 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/PO IiŚ/9.3/2013) - CZYTAJ
  6. LI/346/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Grzebienisku  dla działki o nr ewid. 367/8 oraz części działki 367/13 - CZYTAJ
  7. LI/347/14 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki - CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2014 r.

Uchwały L sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 czerwca 2014 r.


1.Uchwała nr L/331/14
   w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
   na lata 2014-2021; - CZYTAJ

2.Uchwała nr L/332/14
   w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XLIV/301/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2013 r.
   w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014;- CZYTAJ

3.Uchwała nr L/333/14
   w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na
   dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1883 P Podrzewie-Duszniki w
   miejscowości Podrzewie;- CZYTAJ

4.Uchwała nr L/334/14
   w sprawie:
zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego;- CZYTAJ

5.Uchwała nr L/335/14
    w sprawie:
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez
    przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzone
    przez Gminę Duszniki;- CZYTAJ

6.Uchwała nr L/336/14
   w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
   Sędzinku dla działek nr ewid. 207,139, 124 i części działki nr 138;- CZYTAJ

7.Uchwała nr L/337/14
   w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
   Grzebienisku w rejonie ulicy Poznańskiej i Lipowej;- CZYTAJ

8.Uchwała nr L/338/14
   w sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
   Ceradzu Dolnym dla działek o nr ewid. 254/2, 254/1 oraz 252/3;- CZYTAJ

9.Uchwała nr L/339/14
   w sprawie:
sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie miejscowości
   Wierzeja, gmina Duszniki (dz.ew. nr 128)- CZYTAJ, uzasadnienie

10.Uchwała nr L/340/14
     w sprawie:
przekazania zebraniu wiejskiemu wsi Wierzeja, skargi na Sołtysa. - CZYTAJ

 

Uchwały Rady Gminy z dnia 27 maja 2014 r.

Uchwały XLIX sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 27 maja 2014 r.


1.Uchwała nr XLIX/325/14
   w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.- CZYTAJ

2.Uchwała nr XLIX/326/14
   w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki
   za 2013 rok. - CZYTAJ

3.Uchwała nr XLIX/327/14
   w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
   na lata 2014-2021.- CZYTAJ

4.Uchwała nr XLIX/328/14
   w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/301/13 Rady Gminy Duszniki
    z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: uchwały budzetowej na rok 2014.- CZYTAJ

5.Uchwała nr XLIX/329/14
   w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na
   dofinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1889 P
   Sędziny- Wierzeja w miejscowości Sędziny.-CZYTAJ

6. Uchwała nr XLIX/330/14
    w sprawie:przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
    zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej
    obejmujacego działki o numerach ewidencyjnych
    6/17, 6/20, 6/21, 6/22 i 6/24 w Podrzewiu. - CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2014r.

Uchwały XLVIII sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
1.Uchwała nr XLVIII/321/14
   w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
   na lata 2014-2021- CZYTAJ

2.Uchwała nr XLVIII/322/14
   w sprawie:zmiany Uchwały XLIV/322/13 Rady Gminy Duszniki z
   dnia 30.12.2013r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 - CZYTAJ

3.Uchwała nr XLVIII/323/14
   w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na
   dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej
   nr 1879 P Buszewo-Podrzewie - CZYTAJ

4.Uchwała nr XLVIII/324/14
   w sprawie: przeprowadzenia zabiegów pielegnacyjnych i konserwacyjnych
   pomników przyrody:drzewa z gatunku dąb szypułkowy i lipa szerokolistna, rosnących
   na terenie Gminy Duszniki.- CZYTAJUchwały Rady Gminy z dnia 25 marca 2014r.

Uchwały XLVI sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 25 marca 2014 r.
 
 
 
1.Uchwała nr XLVI/314/14
   w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2014-2021;
   CZYTAJ

2.Uchwała nr XLVI/315/14
   w sprawie:zmiany Uchwały Nr XLIV/301/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2013r. w
   sprawie:uchwały budżetowej na rok 2014; - CZYTAJ, załącznik nr.1 , załącznik nr 2,
   załącznik nr 3 , załącznik nr 4 , załącznik nr5 .
 
3.Uchwała nr XLVI/316/14
   w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
   roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki;- CZYTAJ
 

4.Uchwała nr XLVI/317/14
   w sprawie:  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
    Społecznej w Dusznikach oraz jego zastępcę do załatwiania indywidualnych
    spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku
    energetycznego.- CZYTAJ

5.Uchwała nr XLVI/318/14
   w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
   zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2014 roku.- CZYTAJ

6.Uchwała nr XLVI/319/14
   w sprawie:
nadania nazw ulic drogom na terenie Gminy Duszniki.- CZYTAJ

7.Uchwała nr XLVI/320/14
   w sprawie: zamiany nieruchomości położonych na terenie miejscowości Duszniki.- CZYTAJ ,
   UZASADNIENIE

 

 

Uchwały Rady Gminy z 28 stycznia 2014 r.

Uchwały XLV sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 stycznia 2014 r.


1.Uchwała nr XLV/305/14
   w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Duszniki na
   lata 2014-2021;- CZYTAJ
 
2.Uchwała nr XLV/306/14
   w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/301/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2013 r.
   w sprawie:budżetu na rok 2014;-CZYTAJ , załącznik nr 1 , załącznik nr 2 , załącznik nr 3 ,
3.Uchwała nr XLV/307/14
   w sprawie:zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2014;
 
4.Uchwała nr XLV/308/14
   w sprawie:zatwierdzenia planu pracy komisji stałych na rok 2014;
    - CZYTAJ, 
 
5.Uchwała nr XLV/309/14
   w sprawie:  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na
dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2734 P Pakosław-Duszniki;-CZYTAJ
 
6.Uchwała nr XLV/310/14
   w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego;
  - CZYTAJ
7.Uchwała nr XLV/311/14
   w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej pod
   nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dusznikach";- CZYTAJ
 
8.Uchwała nr XLV/312/14
  w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
  formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
  żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim
  „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020;- CZYTAJ
 
9.Uchwała nr XLV/313/14
   w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
   przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych
   programem wieloletnim :Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
   na lata 2014-2020 w formie pieniężnej.- CZYTAJ