Uchwały Rady Gminy Duszniki z 21 listopada 2022 r. LXXI sesja (opublikowano w BIP 23 listopada-5 grudnia 2022 r.)

a)      Uchwała Nr LXXI/430/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej  przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

b)       Uchwała Nr LXXI/431/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie zmiany uchwały LIII/375/18 z dnia 24.07.2018 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Grzebienisko

c)      Uchwała Nr LXXI/432/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego przy ul. Podrzewskiej w Dusznikach

d)      Uchwała Nr LXXI/433/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Duszniki

e)      Uchwała Nr LXXI/434/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki o nr ewid. 439/25 w Dusznikach

f)      Uchwała Nr LXXI/435/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 419/1, 419/3, 419/6, 419/7 i 419/8 położonych w miejscowości Niewierz, gmina Duszniki

g) Uchwała Nr LXXI/436/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023

h)      Uchwała Nr LXXI/437/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na 2023 rok

i)      Uchwała Nr LXXI/438/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Komunalnego Zakładu Budżetowego  w Dusznikach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych za 2022 rok

j)      Uchwała Nr LXXI/439/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2023

k)       Uchwała Nr LXXI/440/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 2023 rok

l)      Uchwała Nr LXXI/441/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych

m)      Uchwała Nr LXXI/442/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki nalata 2022-2032

n)        Uchwała Nr LXXI/443/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

o)        Uchwała Nr LXXI/444/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Duszniki

p)      Uchwała Nr LXXI/445/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r.   w sprawie udzielenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy w formie dotacji celowej