Obwieszczenie - raport, uwagi i wnioski

Obwieszczenie - raport, uwagi i wnioski

Duszniki 28.12.2009

RRG.7615-13/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) informuję że w dniu 28.12.2009 do Urzędu Gminy Duszniki został dostarczony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia  polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego SĘKOWO Pola C i D w miejscowości Sękowo dz. nr 60 i 419

 

W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą w/w sprawy oraz mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni to jest od 4.01.2010 do 26.01.2010 w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 9:30 – 16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 14:30.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@duszniki.eu.

Uwagi złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.

 

 

Jednocześnie informuję, że  na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach o wydanie opinii oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.