Obwieszczenie - decyzja

Obwieszczenie - decyzja

Duszniki 30.06.2009r.

RRG.7615-01/09

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję, że w dniu 29.06.2009 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca budowy etapu Va Farmy Elektrowni Wiatrowych Duszniki zlokalizowanej na dz. nr ewid.: 154/2 w m. Wierzeja, 337, 347 i 314 w m. Brzoza


W związku z powyższym strony oraz osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Starostą Szamotulskim oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 9.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30 – 14:30.