ROK 2014

Uchwały Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014r.

Uchwały III sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 30 grudnia 2014 r.


1. Uchwała III/6/14
   w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognoz y Finansowej Gminy Duszniki
     na lata 2014-2021:- CZYTAJ , załącznik nr 1 , załącznik nr 2

2. Uchwała III/7/14
    w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XLIV/301/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2013r.
     w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014
;-CZYTAJ , załącznik nr 1-5

3. Uchwała III/8/14
    w sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2015-2021;

     CZYTAJ, załącznik nr 1 , załącznik nr 2 , załącznik nr 3

4. Uchwała III/9/14
   w sprawie:
uchwały budżetowej na rok 2015;-CZYTAJ, załącznik nr 1 , załącznik nr 2

5. Uchwała III/10/14
   w sprawie:
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014:
    CZYTAJ , załącznik

6. Uchwała III/11/14
   w sprawie:
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla
   zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;-CZYTAJ

7. Uchwała III/12/14
   w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Duszniki
     do Stowarzyszenia „KOLD”;-CZYTAJ

9. Uchwała III/13/14
   w sprawie:
zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2015;-CZYTAJ

 

Uchwały Rady Gminy z dnia 8 grudnia 2014r.

Uchwały II sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 8 grudnia 2014 r.


1. Uchwała II/3/14
    w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia
    jej składu osobowego.-CZYTAJ

2. Uchwała II/4/14
    w sprawie: ustalenia przedmiotu i zakresu działania komisji stałych
    Rady Gminy oraz ich składu osobowego. -CZYTAJ

3. Uchwała II/5/14
    w sprawie:ustalenia wysokosci wynagrodzenia dla
    Wójta Gminy Duszniki.-CZYTAJ


Uchwały Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2014r.

Uchwały I sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 1 grudnia 2014 r.
 
1. Uchwała I/1/14
    w sprawie:wyboru przewodniczącego Rady Gminy Duszniki. - CZYTAJ
2. Uchwała I/2/14
    w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady gminy Duszniki.-CZYTAJ