Obwieszczenie - 21 dniowy termin składania uwag i wniosków

Obwieszczenie - 21 dniowy termin składania uwag i wniosków

Duszniki 25.07.2012

RRG.6220.3.2012

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz o możliwości składania uwag i wniosków dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech kurników do odchowu drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 805 i 810 obręb Duszniki.

Osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją dotyczącą w/w sprawy oraz mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni to jest od 30.07.2012 do 21.08.2012 w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8:00 - 16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@duszniki.eu.

Uwagi złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.