40 - Budowa elektrowni słonecznej "Wilczyna" wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 102/1 o mocy do 8 MW (obręb Wilczyna) w miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki

Obwieszczenie - wydanie decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 kwietnia 2021 r., znak: RRG.6220.18.2020

 

 

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji zmieniajacej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 kwietnia 2021 r., znak: RRG.6220.18.2020

 

 

 Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 kwietnia 2021 r., znak: RRG.6220.18.2020

 

 

 Decyzja z dnia 26 czerwca 2023 r., znak: ROS.6220.40.2022.DG zmieniajaca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 20 kwietnia 2021 r., znak: RRG.6220.18.2020

 

Obwieszczenie - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji

  Obwieszczenie - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i zawiadomienie o zebtraniu wystarczających materiałów do wydania decyzji
 

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 8.05.2023 r., znak; WOO-IV.4220.1294.2022.KL.3

Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy

  Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - ponowne uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

   Obwieszczenie - ponowne uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

  Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu opinii przez Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach
   Opinia Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

   Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
   Opinia

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie - wszczęcie postępowania