Obwieszczenie - uznanie strony

Obwieszczenie - uznanie strony

Duszniki 12. 01. 2010

 RRG. 7615 – 16/09

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust.   ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

 

postanawiam

 

uznać Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „SALAMANDRA” za stronę w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy elektrowni wiatrowych w gminie Duszniki.               

UZASADNIENIE

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „SLAMANDRA” przedłożyło uwagi do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko sporządzonego do powyższej sprawy. Przedstawiciele organizacji brali udział w otwartej dla społeczeństwa rozprawie administracyjnej dotyczącej powyższej sprawy. Towarzystwo uznano również jako stronę w postępowaniu dotyczącym uzgodnienia powyższego raportu, prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz cele statutowe organizacji uznaję Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „SALAMANDRA” jako stronę w toczącym się postępowaniu.

 

  

Ze względu na to, że liczba stron w postępowaniu przekracza 20 na podstawie art. 74 ust. 3 ww. ustawy i art. 49 kpa zawiadamia się strony o powyższym postanowieniu poprzez obwieszczenie.  

               

                                            POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie