Uchwały Rady Gminy Duszniki z 17 maja 2022 r. LIX sesja (opublikowano w BIP 20.05.2022 r.- 25.05.2022 r.)

a)      Uchwała Nr LIX/376/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 68/1, 68/2 oraz części działek nr ewid. 68/3, 68/4 w Podrzewiu

b)      Uchwała Nr LIX/377/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 29, 26/1, 26/2, 26/3 położonych w Sędzinku

c)      Uchwała Nr LIX/378/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wierzeja

d)      Uchwała Nr LIX/379/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2022-2032

e)      Uchwała Nr LIX/380/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.

f)       Uchwała Nr LIX/381/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/313/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków