Zarządzenia 2016

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
DUSZNIKI w 2016 roku

1. Zarządzenie Nr 1/16
   w sprawie:bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie
   miejscowowści Wierzeja (dz.ew. nr 18/3) stanowiącej własność Gminy Duszniki;-CZYTAJ
2. Zarządzenie Nr 2/16
   w sprawie: powołania Komisji Antymobbingowej do wyjaśnienia skargi złożonej
   dnia 12 stycznia 2016r.;-CZYTAJ
3. Zarządzenie Nr 3/16
    w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych
    kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach;-CZYTAJ
4. Zarządzenie Nr 4/16

    w sprawie: nadania Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania
    Problemów Alkoholowych w Dusznikach;-CZYTAJ
5. Zarządzenie Nr 5/16
   zmieniające zarządzenie nr 99/11 Wójta Gminy Duszniki z dnia 8 grudnia 2011 roku
   w sprawie wdrożenia do stosowania w Urzędzie Gminy Duszniki
   "Polityki bezpieczeństwa Urzędu Gminy Duszniki" i " Instrukcji zarządzania
   systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
   w Urzędzie Gminy Duszniki";-CZYTAJ
6. Zarządzenie Nr 6/16
   w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej dla rozpatrzenia wniosków
   o Stypendium Wójta Gminy Duszniki za pierwszy semstr roku szkolnego 2015/2016;-CZYTAJ
7. Zarządzenie Nr 7/16
    w sprawie:stawek czynszu za lokale użytkowe  i  grunty; - CZYTAJ
8. Zarządzenie Nr 8/16
    w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych
    kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach;-CZYTAJ
9. Zarządzenie Nr 9/16
    w sprawie:
wyznaczenia podmiotu do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
   w sprawie wyznaczenia podmiotu do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego-CZYTAJ

10. Zarządzenie Nr 10/16
    w sprawie:zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Duszniki, położonej na
    tereniemiejscowości Sędzinko- w drodze zamiany;-CZYTAJ
11. Zarządzenie Nr 11/16
      w sprawie: zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
     obowiązującego w Urzędzie Gminy Duszniki;-CZYTAJ

12. Zarządzenie Nr 12/16
     w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego
    Urzędu Gminy Duszniki;- CZYTAJ, załącznik

13. Zarządzenie Nr 13/16

w sprawie:  odwołania dotychczasowego i powołania nowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Duszniki;-CZYTAJ

14. Zarządzenie Nr 14/16    w sprawie:powołania Komisji ds.postępowania z dokumentacją niearchiwalną
    z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego dnia 6 września 2015r, oraz
    z wyborów do Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych 25 października 2015r;-CZYTAJ
15. Zarządzenie Nr 15/16
    w sparwie:upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Dusznikach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia
    wychowawczego i wydawania w tych sprawach decyzji;-CZYTAJ
16. Zarządzenia Nr 16/16
     w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia
     wychowawczego;-CZYTAJ
17. Zarządzenie Nr 17/16
     w sprawie:powołania Zastępcy Wójta Gminy Duszniki;-CZYTAJ
18. Zarządzenie Nr 18/16
      w sprawie:
upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Duszniki
      do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej:CZYTAJ

19. Zarządzenie Nr 19/16
     w
sprawie:  upoważnienia Zastepcy Wójta Gminy Duszniki do załatwiania
     indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, włącznie z prawem
     wydawania decyzji administracyjnych oraz do składania oświadczeń woli
      w sprawach majątkowych Gminy;-CZYTAJ
20. Zarządzenie Nr 20/16
     w sprawie: zasad postępowania w przypadku kontroli zewnętrznych
     przeprowadzanych przez uprawnione organy oraz określenia wzoru
     książki kontroli zewnętrznych w Urzędzie Gminy Duszniki;-CZYTAJ

  21. Zarządzenie Nr 21/16
      w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
      w Urzędzie Gminy w Dusznikach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
      przeprowadzajacej te czynności;-CZYTAJ , załącznik

   22. Zarządzenie Nr 22/16

     w sprawie powierzenia określonych spraw Gminy Duszniki Zastępcy Wójta

     Gminy Duszniki i Sekretarzowi Gminy Duszniki oraz zakresu zadań Skarbnika

     Gminy Duszniki;- CZYTAJ ,

23.Zarządzenie Nr 23/16
    w sprawie:uruchomienia środków z rezerwy ogólnej budzetu gminy w 2016 roku;-CZYTAJ

24.Zarządzenie Nr 24/16
    w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji
    celowych przekazanych z budżetu państwa  w 2016 roku;-CZYTAJ

25. Zarządzenie Nr 25/16
     w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Duszniki w dniu
    27 maja 2016;-CZYTAJ

26. Zarządzenie Nr 26/16
      w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie

      i wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Duszniki
;-CZYTAJ

27. Zarządzenie Nr 27/16
      w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych
      kwotach dochodów i wydatków w tych jednostkach;-CZYTAJ

28. Zarządzenie Nr 28/16
      w sprawi: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemow Alkoholowych;-CZYTAJ

29. Zarządzenie Nr 29/16
     w sprawie:sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowosci
     Grzebienisko- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (dz.ew.nr 418/2):-
CZYTAJ 

30. Zarządzenie Nr 30/16
     w sprawie:sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie  miejscowości
    Grzebienisko- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (dz.ew.nr 418/11):- 
CZYTAJ 

31.Zarządzenie Nr 31/16
     w sprawie:sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie  miejscowości
    
Grzebienisko- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (dz.ew.nr 418/15):-CZYTAJ 

32.Zarządzenie Nr 32/16
     w sprawie:sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości
    Sędzinko
- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (dz.ew.nr 524/13):- CZYTAJ

33.Zarządzenie Nr 33/16
     w sprawie:powołania składu Komisji Likwidacyjnej;- CZYTAJ

34.Zarządzenie Nr 34/16
     w sprawie:ogłoszenia konkursu na stnowisko dyrektora Zespołu Szkół w Grzebienisku;-CZYTAJ

35. Zarządzenie Nr 35/16
      w sprawie:ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola w Dusznikach;-CZYTAJ

36.  Zarządzenie Nr 36/16

       w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się

       o awans na stopień nauczyciela mianowanego;- CZYTAJ

37. Zarządzenie Nr 37/16

     w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się

     o awans na stopień nauczyciela mianowanego;- CZYTAJ

38Zarządzenie Nr 38/16

      w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się

      o awans na stopień nauczyciela mianowanego;- CZYTAJ

39.Zarządzenie Nr 39/16
     w sprawie:upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia
     wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji;-CZYTAJ

40. Zarządzenie Nr 40/16
      w sprawie:w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata
      na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Grzebienisku;- CZYTAJ

41. Zarządzenie Nr 41/16
      w sprawie:w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata
      na stanowisko dyrektora Przedszkola w Dusznikach:-CZYTAJ

42. Zarządzenie Nr 42/16
      w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
      na lata 2016-2024:-CZYTAJ

43. Zarządzenie Nr 43/16
      w sprawie:zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty
      dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na 2016 rok;-CZYTAJ

44. Zarządzenie Nr 44/16
      w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Dusznikach
      oraz powołanie Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej te czynności;-CZYTAJ , załącznik

45. Zarządzenie Nr 45/16
      w sprawie:powołania Komisji Stypendialnej dla rozpatrzenia wniosków
     o Stypendium Wójta Gminy Duszniki za drugi semestr roku szkolnego 2015/2016;-CZYTAJ

46. Zarządzenie Nr 46/16
      w sprawie: zmieniające zarządzenie nr 28/16 Wójta Gminy Duszniki
      z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania
      Problemów Alkoholowych;-CZYTAJ

47. Zarządzenie Nr 47/16
      w sprawie:upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy;-CZYTAJ

48. Zarządzenie Nr 48/16
      w sprawie:
sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości
     Grzebienisko- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego ( dz. ew.nr 418/3);-CZYTAJ

49. Zarządzenie Nr 49/16
      w sprawie: stawek czynszu za lokale użytkowe i grunty;-CZYTAJ

50. Zarządzenie Nr 50/16
      w sprawie:ustalenia stawki godzinowej za wynajem pojazdów mechanicznych oraz
      pracowników z Komunalnego Zakładu Budżetowego do prac zleconych;-CZYTAJ

51. Zarządzenie Nr 51/16
      w sprawie:powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Grzebienisku;-CZYTAJ

52. Zarządzenie Nr 52/16
      w sprawie:
powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Dusznikach;-CZYTAJ

53. Zarządzenie Nr 53/16
      w sprawie:
organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Duszniki na czas zewnętrznego
      zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;- CZYTAJ , załącznik

54. Zarządzenie Nr 54/16
      w sprawie:uwag zgłoszonych w dniu 17.06.2016 r. ( wpływ do Urzędu Gminy w dniu 24.06.2016 r.)
      do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności
      gospodarczej obejmujacej działki o numerach ewidencyjnych 6/17, 6/20, 6/21, 6/22 i 6/24
     w Podrzewiu, wyłożonego ponownie do publicznego wglądu w dniach
     od 23 czerwca 2016 r. do 18 lipca 2016 r.: -CZYTAJ

55. Zarządzenie Nr 55/16
      w sprawie:powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:-CZYTAJ

56. Zarządzenie nr 56/16

     w sprawie: zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych do projektu

     budżetu Gminy Duszniki na rok 2017.- CZYTAJ , ZAŁĄCZNIKI , ZAŁĄCZNIK, 

     ZAŁĄCZNIK

57. Zarządzenie Nr 57/16 nie zostało wydane.

58. Zarządzenie nr 58/16

      w sprawie: wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Duszniki I kadencji, trwającej od 1 października

      2016 r. do 30 września 2017 r.- CZYTAJ

59. Zarządzenie nr 59/16
      w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty dotacji celowych
      przekazanych z budżetu państwa w 2016r. ;- CZYTAJ , załącznik

60. Zarządzenie nr 60/16
     
w sprawie:    w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
      w Urzędzie Gminy w Dusznikach oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
      przeprowadzajacej te czynności;-CZYTAJ , załącznik

61. Zarządzenie nr 61/16
     
w sprawie:zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Duszniki odzieży roboczej
      i środków ochrony indywidualnej oraz ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej;-CZYTAJ
 

62. Zarządzenie nr 62/16
     
w sprawie:przeprowadzenia konsultacji  dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy
       z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
       w Gminie Duszniki na rok 2017;- CZYTAJ

 63. Zarządzenie nr 63/16

     w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Grzebienisko-w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (dz.ew.nr 418/4); - CZYTAJ

64. Zarządzenie nr 64/16 

     w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położónej na terenie miejscowości Grzebienisko- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (dz.ew. nr 418/6); - CZYTAJ

65. Zarządzenie nr 65/16

     w sprawie:  sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położónej na terenie miejscowości Grzebienisko- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (dz.ew. nr 418/12); - CZYTAJ

66.  Zarządzenie nr 66/16

     w sprawie:  sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położónej na terenie miejscowości Grzebienisko- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (dz.ew. nr 418/13); - CZYTAJ

67. Zarządzenie nr 67/16

    w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa w 2016 roku - CZYTAJ , ZAŁĄCZNIKI

68. Zarządzenie nr 68/16

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Wilczyna- CZYTAJ

69. Zarządzenie nr 69/16

zmieniające zarządzenie w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Wilczyna - CZYTAJ

70. Zarządzenie nr 70/16

w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024 - CZYTAJ , projekt uchwały , zał. nr 1 , zał. nr 2 , zał. nr 3

71. Zarządzenie nr 71/16

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Duszniki - CZYTAJ , projekt uchwały , załączniki , objaśnienia

72. Zarządzenie 72/16

w sprawie: przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Duszniki - CZYTAJ

73. Zarządzenie nr 73/16
     
w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2017 roku w zakresie:
       - pomocy społecznej, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób,
       - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
       - ochrona i promocja zdrowia; - CZYTAJ
 

74. Zarządzenie nr 74/16
     
w sprawie:ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych |
       Gminy Duszniki w roku 2017 w obszarze zadań: wspierania i upowszechniania kultury
        fizycznej i sportu;-CZYTAJ

75. Zarządzenie nr 75/16
     
w sprawie:zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji
      celowych przekazanych z budżetu państwa w 2016 roku;-CZYTAJ ,
       załącznik , załącznik , załącznik

76. Zarządzenie nr 76/16
     
w sprawie: przyjęcia Gminnego Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu
      zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Duszniki;   -CZYTAJ ,
       załącznik , załącznik , załącznik  

77. Zarządzenie nr 77/16
     
w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot dotacji
      celowych przekazanych z budżetu państwa w 2016 roku;-CZYTAJ , załącznik

78. Zarządzenie nr 78/16
     
w sprawie: przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy w Dusznikach;- CZYTAJ,

79. Zarządzenie nr 79/16
     
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2016;-CZYTAJ, 

80. Zarządzenie nr 80/16
     
w sprawie: sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego
      planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej obejmujacego
      działki o numerach ewidencyjnych 6/17, 6/20, 6/21, 6/22 i 6/24 w Podrzewiu, wyłożonego
      powtórnie do publicznego wglądu w dniach od 20.10.2016 r. do 15.11.2016 r. - CZYTAJ  

81. Zarządzenie nr 81/16
     
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016-2024;-CZYTAJ , załącznik

82. Zarządzenie nr 82/16

w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych Gminy Duszniki w 2017 r. w obszarze wspierania i upowszechniania kultury i sportu - CZYTAJ

83. Zarządzenie nr 83/16
     
w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizacje zadań
      publicznych Gminy Duszniki w 2017 r. w obszarze pomocy społecznej rodzinom
      i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób,
      kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
      ochrona i promocja zdrowia;-CZYTAJ

84. Zarządzenie nr 84/16
     
w sprawie: ustalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnienie informacji publicznej;-CZYTAJ

85. Zarządzenie nr 85/16
     
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Duszniki;-CZYTAJ

86. Zarządzenie nr 87/16
     
w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert  na realizacje zadań pożytku publicznego ogłoszonego
      w obszarze ochrona i promocja zdrowia-krwiolecznictwo;- CZYTAJ

87. Zarządzenie nr 88/16
     
w sprawie:  unieważnienia otwartego konkursu ofert  na realizacje zadań pożytku publicznego ogłoszonego
      w obszarzezadań: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zadanie nr 8- pozalekcyjne
      zajęcia sportowe z programem profilaktycznym;-CZYTAJ

88. Zarządzenie nr 89/16
     
w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016-20124.-CZYTAJ

89. Zarządzenie nr 90/16
     
w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki dnia 29.12.2015 r.
      w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.-CZYTAJ

90. Zarządzenie nr 91/16
     
w sprawie: wprowadzenia głównego rejestru korespondencji wychodzącej w Urzędzie Gminy Duszniki;-CZYTAJ