Zawiadomienie - wszczęcie

Zawiadomienie - wszczęcie

Duszniki 12.01.2010r.

RRG.7615-01/10

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 10, art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Duszniki

 

ZAWIADAMIA

że w dniu 6.01.2010r. wpłynął wniosek Marcina Kurczewskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania, na działkach nr ewid. 147/15 i 149/1 obręb Kunowo

Planowane przedsięwzięcie zostało wskazane w § 2 ust 1 pkt. 43 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami późn. zm.).


Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 9.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 14:30

Jednocześnie informuję, że  na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach w sprawie wydania opinii oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  o uzgodnienie, warunków realizacji przedsięwzięcia