Obwieszczenie - zmiana terminu zakończenia, termin wnoszenia uwag

Obwieszczenie - zmiana terminu zakończenia, termin wnoszenia uwag

Duszniki 10.12.2009r.

RRG.7615-16/09

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 7, art. 34,  art. 74 ust. 3 , art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 10, art. 36 § 1 i 2  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy elektrowni wiatrowych w gminie Duszniki

INFORMUJĘ IŻ

·         w związku z nowym terminem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu tj.  15.02.2010, wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy na 15.03.2010.

·         w terminie 21 dni tj. od 14.12.2009 do 4.01.2010 osoby zainteresowane mogą składać wagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia. Wnioski można składać:

ü  w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8:30 – 16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 14:30 - uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu,

ü   za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres urzad@duszniki.eu

Uwagi złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 14:30

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.

Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szamotułach są organami właściwymi w sprawie wydania opinii, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jest organem właściwym w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

 Wójt Gminy Duszniki

                 /-/

     Adam Woropaj