Obwieszczenie - decyzja

Obwieszczenie - decyzja

Duszniki 5. 07. 2012

RRG.6220.2.2012

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn zm.) informuję że w dniu 5.07.2012 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dotycząca przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego - stawu hodowlanego na działkach 224 i 225/4 przy ul. Niewierskiej w Dusznikach.


W związku z powyższym osoby zainteresowane postępowaniem mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz opiniami Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach, w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego - pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 14:30.