Wykonanie czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych na działce nr ewid. 1/4 w miejscowości Niewierz

Obwieszczenie - Decyzja

   Obwieszczenie - decyzja
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie