Projekty uchwał 2016

Projekty uchwał na sesję w dniu 28 grudnia 2016 r.

Projekt uchwały 32 a w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016 – 2024 - CZYTAJ , załącznik , założenia

Projekt uchwały 32 b w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016- CZYTAJ , załączniki

Projekt uchwały 32 c w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016- CZYTAJ , załącznik

Projekt uchwały 32 d w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2017-2024- czytaj zarządzenie nr 70/16

Projekt uchwały 32 e w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017- czytaj zarządzenie nr 71/16

Projekt uchwały 32 f w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2017- CZYTAJ

Projekt uchwały 32 g w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2017- CZYTAJ

Projekt uchwały 32 h w sprawie przekazania skargi Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki- CZYTAJ

Projekt uchwały 32 i w sprawie uchylenia uchwały  - CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję w dniu 29 listopada 2016 r.

Projekt uchwały 31 a     

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego Duszniki -CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK 1 , ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁĄCZNIK 3 , UZASADNIENIE

Projekt uchwały 31 b     

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Duszniki, Sędziny, Sarbia-CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK 1 , ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁĄCZNIK 3 , UZASADNIENIE

Projekt uchwały 31 c     

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Sędzinko, Sędziny-CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK 1 , ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁĄCZNIK 3 , UZASADNIENIE

Projekt uchwały 31 d    

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Sarbia, Sędziny, Wierzeja, Grzebienisko-CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK 1 , ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁĄCZNIK 3 , UZASADNIENIE

Projekt uchwały 31 e     

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Wilkowo, Sędzinko, Sędziny, Wierzeja-CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK 1 , ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁĄCZNIK 3 , UZASADNIENIE

Projekt uchwały 31 f      

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Wierzeja, Grzebienisko, Brzoza, Wilkowo-CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK 1 , ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁĄCZNIK 3 , UZASADNIENIE

Projekt uchwały 31 g     

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego: Wilkowo, Brzoza-CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK 1 , ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁĄCZNIK 3 , UZASADNIENIE

Projekt uchwały 31 h     

w sprawie nieodpłatnego nabycia działki gruntu położonej na terenie miejscowości Brzoza, oznaczonej jako nr 144, będącej własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych- CZYTAJ

Projekt uchwały 31 i       

w sprawie nieodpłatnego nabycia działki gruntu położonej na terenie miejscowości Wilkowo, oznaczonej jako nr 140, będącej własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych- CZYTAJ

Projekt uchwały 31 j      

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX-206/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 listopada 2005 roku o ustaleniu stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości- CZYTAJ

Projekt uchwały 31 k   

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016 – 2024- CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK 1 , ZAŁĄCZNIK 2 , ZAŁOŻENIA

Projekt uchwały 31 l      

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016- CZYTAJ , ZAŁĄCZNIKI

Projekt uchwały 31 m 

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu- CZYTAJ

Projekt uchwały 31 n   

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1886P Wilczyna-Grzebienisko w miejscowości Wilczyna- CZYTAJ

Projekt uchwały 31 o

w sprawie  likwidacji jednostki budżetowej Gminy Duszniki pod nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dusznikach”- CZYTAJ

Projekt uchwały 31 p  

w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Duszniki oraz zmiany uchwały Nr XVI – 69/95 Rady Gminy w Dusznikach z dnia 20 grudnia 1995 roku- CZYTAJ, uzasadnienie , statut

Projekt uchwały 31 q  

zmieniająca  uchwałę Nr XXXVI/229/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi opiekuńcze  i   specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  oraz  szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania- CZYTAJ

Projekt uchwały 31 r

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017- CZYTAJ

Projekt uchwały 31 s   

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 października 2016 r.- CZYTAJ

      Projekt uchwały   31 t

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 20 października 2016 r.- CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję w dniu 9 listopada 2016 r.

Projekt uchwały nr 30 a

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016/2024 - CZYTAJ

Projekt uchwały nr 30 b

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 - CZYTAJ , ZMIANY

Projekt uchwały nr 30 c

w sprawie pożyczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grzebienisku - CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję w dniu 25 października 2016 r.

1. Projekt uchwały nr 29 a

    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki

    na lata 2016/2024 - CZYTAJ , ZAŁĄCZNIK , ZAŁOŻENIA

2. Projekt uchwały nr 29 b

    w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia

    29.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 - CZYTAJ , ZAŁĄCZNIKI

3. Projekt uchwały nr 29 c 

    w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,

    nabywania i wykupu - CZYTAJ

4. Projekt uchwały nr 29 d

    w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

    - CZYTAJ

5. Projekt uchwały nr 29 e

    w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

   - CZYTAJ

6. Projekt uchwały nr 29 f

    w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych - CZYTAJ

7. Projekt uchwały nr 29 g

    w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

    oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie

    Duszniki na rok 2017 - CZYTAJ

8. Projekt uchwały nr 29 h

    w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

    Alkoholowych na rok 2017 - CZYTAJ , PRELIMINARZ

9. Projekt uchwały nr 29 i

    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy

    Miastem Poznań a Gminą Tarnowow Podgórne oraz Gminą Duszniki w zakresie lokalnego

    transportu zbiorowego - CZYTAJ , UZASADNIENIE , POROZUMIENIE

10. Projekt uchwały nr 29 j

    w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 2 września 2016 r.- CZYTAJ

 

Projekty uchwał na sesję w dniu 30 września 2016 r.

1. Projekt uchwały 28 a

    w sprawiezmiany Wieloletniej Prognozy Finanoswej Gminy Dusznikina lata 2016-2024 - CZYTAJ , załącznik 1 , załącznik 2 , założenia

2. Projekt uchwały 28 b

    w sprawie: zmiany Uchwały XVII/122/15 Rady Gminy Dusznikiz dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 - CZYTAJ , załączniki

3. Projekt uchwały 28 c

     w sprawie przekazania skargi Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki - CZYTAJ

4. Projekt uchwały 29 d

    w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających skład Rady Sołeckiej w Wilczynie - CZYTAJ

5. Projekt uchwały 30 e

     w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki - CZYTAJ

6. Projekt uchwały 31 f

    w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w północnej części Mieścisk - CZYTAJ , wykaz uwag , załącznik nr 1 , załącznik nr 2 , załącznik nr 3 ,uzasadnienie

 

Projekty uchwał na sesję w dniu 23 sierpnia 2016 r.

1. Projekt uchwały 27a

w sprawie:  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata

2016-2024; CZYTAJ , załącznik , załącznik , założenia

2. Projekt uchwały 27b

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 

29.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016;- CZYTAJ , załącznik

3. Projekt uchwały 27c

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego

na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1892P Ceradz Dolny-

Wysoczka w m. Brzoza;- CZYTAJ  

4. Projekt uchwały 27d

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego

na dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1883P 

Podrzewie-Duszniki w Podrzewiu;- CZYTAJ

5. Projekt uchwały 27e

w sprawie: określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom

i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach

"Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży";

- CZYTAJ

6. Projekt uchwały 27f

w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Gminy Duszniki i nadania jej statutu;

- CZYTAJ , załącznik ,

7. Projekt uchwały 27g

w sprawie: Statutu Gminy Duszniki;- CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik ,

załącznik

8. Projekt uchwały 27h

w sprawie: wprowadzenia zmian do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

problemów Alkoholowych na rok 2016.;-CZYTAJ

9. Projekt uchwały 27i

w sprawie: częściowego przejęcia zadania dowozu dzieci z terenu gminy Kuślin 

do Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dusznikach, Gmina Duszniki.;

- CZYTAJ

10. Projekt uchwały 27j

w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki.;-CZYTAJ

11. Projekt uchwały 27k

w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kunowo.;- CZYTAJ

12. Projekt uchwały 27l

w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Podrzewie.;- CZYTAJ

13. Projekt uchwały 27m

w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Sędzinko.;- CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję w dniu 21 czerwca 2016r.

PROJEKT UCHWAŁY XXVI (26 )sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 21 czerwca 2016 r.


1. Projekt uchwały 26 a
    w sprawie: zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Duszniki
    na lata 2016-2024;- CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik

2. Projekt uchwały 26 b
   w sprawie:zmiany Uchwały Nr XVII/122/16 Rady Gminy Duszniki
   z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016;-CZYTAJ,
   załącznik

3. Projekt uchwały 26 c
    w sprawie:rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa;-CZYTAJ

4. Projekt uchwały 26 d
   w sprawie:przekazania petycji według kompetencji Wójtowi gminy Duszniki;-CZYTAJ

 

 

 

 

Projekty uchwał na sesję w dniu 24 maja 2016r.

                                PROJEKT UCHWAŁY XXV (25 )sesja Rady Gminy Duszniki
                                                        
dnia 24 maja 2016 r.

 

1. Projekt uchwały 25 a
w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016 - 2024:
                CZYTAJ, załącznik , załącznik , załącznik

2. Projekt uchwały 25 b
w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016;-CZYTAJ , załącznik
3. Projekt uchwały 25 c
w sprawie:
  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego;-CZYTAJ
4. Projekt uchwały 25 d
w sprawie:
  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie
remontu drogi powiatowej nr 1884P Duszniki-Młynkowo, ul. Młynkowska w Dusznikach; CZYTAJ
5. Projekt uchwały 25 e
w sprawie:
  zmiany uchwały Nr XXIII/150/16 Rady Gminy Duszniki z dnia 26.04.2016
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grzebienisku;-CZYTAJ
6. Projekt uchwały 25 f
w sprawie:
  nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dusznikach;-CZYTAJ
7. Projekt uchwały 25 g
w sprawie:
  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Duszniki na lata 2016-2019
z perspektywą na lata 2020-2023"; -CZYTAJ , załącznik do wglądu w siedzibie urzędu

8. Projekt uchwały 25 h
w sprawie:
  nadania nazwy ulicy w miejscowości Zakrzewko;-CZYTAJ
9. Projekt uchwały 25 i
w sprawie:
  nadania nazwy ulicy w miejscowości Mieściska;-CZYTAJ
10. Projekt uchwały 25 j
w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mieściskach dla działek
o nr ewid. 74/2, 88/2, 87 i 19;- CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik
11. Projekt uchwały 25 k
w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mieściskach dla działek
o nr ewid. 38 i 39;-CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik
12. Projekt uchwały 25 l
w sprawie:
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wierzei dla działek
o nr ewid. 154/3 i 155;-CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik
13. Projekt uchwały 25 m w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wilczynie dla działek
o nr ewid. 45, 50/2, 50/4, 54/11 i 50/5;-CZYTAJ , załacznik , załącznik , załącznik
14. Projekt uchwały 25 n
w sprawie:
  rozpatrzenia skargi;-CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję w dniu 24 maja 2016r.

PROJEKT UCHWAŁY XXIV (24 )sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 24 maja 2016 r.

 

1. Projekt uchwały 24 a
w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015rok;-CZYTAJ

2. Projekt Uchwały 24 b
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2015 rok;-CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2016r.

PROJEKT UCHWAŁY XXIII (23 )sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 26 kwietnia 2016 r.

 

1. Projekt uchwały 23 a
   w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
   na lata 2016 – 2024;-CZYTAJ , załącznik , załącznik , załącznik ,

2. Projekt uchwały 23 b|
   w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r.

   w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016;-CZYTAJ , załącznik ,
3. Projekt uchwały 23 c

    w sprawie: zabezpieczenia środków na zadanie realizowane w 2016 r. przez Powiat Szamotulski

    pn. Remont drogi powiatowej nr 1884P Duszniki-Młynkowo, ul. Młynkowska
    w Dusznikach, w formie dotacji celowej;- CZYTAJ ,
4. Projekt uchwały 23 d
   w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Grzebienisku,- CZYTAJ ,
5. Projekt uchwały 23 e
    w sprawie:  oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
    przestrzennego
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
     -CZYTAJ , załącznik , załącznik ,

Projekty uchwał na sesję w dniu 5 kwietnia 2016r.

PROJEKT UCHWAŁY XXII (22 )sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 5 kwietnia2016 r.

 

1. Projekt uchwały 22 a
   w sprawie:podjęcia uchwały w sprawie przekazania  skargi Roberta Kałka,
   Radnego Gminy Duszniki, z dnia 10 marca 2016 roku do Wojewódzkiego
   Sądu Administracyjnego w Poznaniu wraz z odpowiedzią na skargę;-CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję w dniu 22 marca 2016r.

PROJEKTY UCHWAŁ XXI (21 )sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 22 marca 2016 r.

 

1. Projekt uchwały 21 a
   w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016 – 2024:
   CZYTAJ , załącznik , załącznik

2. Projekt uchwały 21 b
   w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r.
    w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
;-CZYTAJ , załacznik 

3. Projekt uchwały 21 c
   w sprawie:
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
    bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2016 roku;-CZYTAJ

4. Projekt uchwały 21 d
    w sprawie: 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
    planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Duszniki, dla obrębu geodezyjnego:
     Duszniki, Sędziny, Sarbia;-CZYTAJ

5. Projekt uchwały 21 e
   w sprawie: 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo;-CZYTAJ

6. Projekt uchwały 21 f
   w sprawie: 
nadania nazwy ulicy w miejscowości Sędzinko;-CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną w dniu 1 marca 2016r.

PROJEKT UCHWAŁY XX (20 )sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 2 marca 2016 r.

 

1. Projekt uchwały 20 a
    w sprawie:
podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego;-CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję w dniu 23 lutego 2016r.

PROJEKTY UCHWAŁ XIX (19 )sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 23 lutego 2016 r.

 

1. Projekt uchwały 19 a
    w sprawie:  zmiany uchwały Nr XVII/121/15 z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwalenia
    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2016 - 2024:-CZYTAJ ,
   załącznik, załącznik , załącznik

2. Projekt uchwały 19 b
    w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r.
    w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016:-CZYTAJ , załącznik

3. Projekt uchwały 19 c
   w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Duszniki
   na lata 2016-2020;-CZYTAJ , załącznik
    autopoprawka-CZYTAJ

4. Projekt uchwały 19 d
    w sprawie: uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
    Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Duszniki na lata 2016-2020;-CZYTAJ, załącznik

5. Projekt uchwały 19 e
    w sprawie: nieodpłatnego nabycia na mienie komunalne Gminy Duszniki, działki gruntu położonej
    na terenie miejscowości Grzebienisko, oznaczonej jako nr 367/16 będącej własnością
    Skarbu Państwa- Agencji Nieruchomości Rolnych;-CZYTAJ

 

 

 

 

 

 

Projekty uchwał na sesję w dniu 26 stycznia 2016r.

 
 
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD XVIII (18) sesji Rady Gminy Duszniki
w dniu 26 stycznia 2016r.

Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.       Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

4.      Informacja o wydanych decyzjach o opłacie planistycznej.

5.       Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i komisji stałych za 2015 rok.

6.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r. w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2016.

b)  zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2016

c)   zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2016

d)  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Duszniki na rok 2016

e)  określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów spoza
obwodu szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Duszniki

f)   przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

g)   określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej
pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży”

h)   zamiany nieruchomości położonych na terenie miejscowości Sędzinko.

7.      Wolne głosy i wnioski.

8.       Zakończenie.

PROJEKTY UCHWAŁ XVIII (18 )sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 26 stycznia 2016 r.

 

1. Projekt uchwały 18 a
w sprawie:
    zmiany Uchwały Nr XVII/122/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 29.12.2015r. w
sprawie uchwały budżetowej na rok 2016;-CZYTAJ

2. Projekt uchwały 18 b
w sprawie:
  zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2016;-CZYTAJ

3. Projekt uchwały 18 c
w sprawie:
   zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2016;-CZYTAJ

4. Projekt uchwały 18 d
w sprawie:
  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Duszniki na rok 2016;-CZYTAJ

5. Projekt uchwały 18 e
w sprawie:
  określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów
spoza obwodu szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Duszniki;-CZYTAJ

6. Projekt uchwały 18 f
w sprawie:
   przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży;-CZYTAJ

7. Projekt uchwały 18 g
w sprawie:
   określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży,
form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”;-CZYTAJ

8. Projekt uchwały 18 h
w sprawie:
   zamiany nieruchomości położonych na terenie miejscowości Sędzinko;-CZYTAJ