ROK 2023

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 8 sierpnia 2023 r. LXXXIII sesja (opublikowano w BIP 10-18.08.2023 r.)

1. Uchwała Nr LXXXIII/536/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2023-2032

2. Uchwała Nr LXXXIII/537/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

3. Uchwała Nr LXXXIII/538/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Duszniki

4. Uchwała Nr LXXXIII/539/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy dla Rady Gminy Duszniki na rok 2023

5. Uchwała Nr LXXXIII/540/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych na rok 2023

6. Uchwała Nr LXXXIII/541/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023

7. Uchwała Nr LXXXIII/542/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwale nr LXXVIII/502/23 z dnia 09 maja 2023 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Ceradz Dolny

8. Uchwała Nr LXXXIII/543/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy ?Pod Gruszą? w miejscowości Sędziny

9. Uchwała Nr LXXXIII/544/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu położonego na terenie obrębu Brzoza i Ceradz Dolny

10. Uchwała Nr LXXXIII/545/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania

11. Uchwała Nr LXXXIII/546/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia Gminie Oborniki pomocy finansowej w formie dotacji celowej

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 27 czerwca 2023 r. LXXXII sesja (opublikowano w BIP 28 czerwca 2023 r.)

1. Uchwała Nr LXXXII/521/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Truskawkowa" w miejscowości Grzebienisko;

2. Uchwała Nr LXXXII/522/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Poziomkowa" w miejscowości Grzebienisko;

3. Uchwała Nr LXXXII/523/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Malinowa" w miejscowości Grzebienisko;

4. Uchwała Nr LXXXII/524/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Borówkowa" w miejscowości Grzebienisko;

5. Uchwała Nr LXXXII/525/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Owocowa" w miejscowości Grzebienisko;

6. Uchwała Nr LXXXII/526/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Wiśniowa" w miejscowości Grzebienisko;

7. Uchwała Nr LXXXII/527/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Czereśniowa" w miejscowości Grzebienisko;

8. Uchwała Nr LXXXII/528/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Brzoskwiniowa" w miejscowości Grzebienisko;

9. Uchwała Nr LXXXII/529/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Morelowa" w miejscowości Grzebienisko;

10. Uchwała Nr LXXXII/530/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Jagodowa"w miejscowości Grzebienisko;

11. Uchwała Nr LXXXII/531/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Jabłoniowa" w miejscowości Grzebienisko;

12. Uchwała Nr LXXXII/532/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dusznikach; rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego-nieważność w części

13. Uchwała Nr LXXXII/533/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z 24 kwietnia 2023 r.;

14. Uchwała Nr LXXXII/534/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Juniora" w miejscowości Podrzewie;

15. Uchwała Nr LXXXII/535/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIII/456/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Duszniki na 2023 rok

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 14 czerwca 2023 r. LXXXI sesja (opublikowano w BIP 15 czerwca 2023 r.)

a)      Uchwała Nr LXXXI/513/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Wiosenna" w miejscowości Mieściska;

b)      Uchwała Nr LXXXI/514/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Tarnowo Podgórne, Gminą Rokietnica, Gminą Kaźmierz, Gminą Duszniki oraz Gminą Dopiewo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;

c)      Uchwała Nr LXXXI/515/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi informatycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Duszniki;

d)      Uchwała Nr LXXXI/516/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Duszniki;

e)      Uchwała Nr LXXXI/517/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;

f)       Uchwała Nr LXXXI/518/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;

g)      Uchwała Nr LXXXI/519/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2023-2032;

h)      Uchwała Nr LXXXI/520/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 14 czerwca 2023 r. LXXX sesja (opublikowano w BIP 15 czerwca 2023 r.)

a)      Uchwała Nr LXXX/510/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Duszniki za 2022 rok.

b)      U chwała Nr LXXX/511/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok;

c)      Uchwała Nr LXXX/512/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2022 rok.

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 30 maja 2023 r. LXXIX sesja (opublikowano w BIP 1 czerwca 2023 r.)

a)        Uchwała Nr LXXIX/505/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych;

b)      Uchwała Nr LXXIX/506/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2023 roku";

c)      Uchwała Nr LXXIX/507/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 maja 2023 r.  w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Duszniki na lata 2023-2026 ";

d)      Uchwała Nr LXXIX/508/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2023-2032;

e)      Uchwała Nr LXXIX/509/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 maja 2023 r. w  sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 9 maja 2023 r. LXXVIII sesja (opublikowane 17 i 18 maja 2023 r.)

 1. Uchwała Nr LXXVIII/495/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 2.  Uchwała Nr LXXVIII/496/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego na terenie obrębu Sękowo.

  3. Uchwała Nr LXXVIII/497/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/19 z dnia 26 marca 2019 w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w miejscowości Duszniki.

  4. Uchwała Nr LXXVIII/498/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Złote Łany" w miejscowości Duszniki.

  5. Uchwała Nr LXXVIII/499/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Słoneczna" w miejscowości Sędzinko.

  6. Uchwała Nr LXXVIII/500/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Poziomkowa" w miejscowości Podrzewie.

  7. Uchwała Nr LXXVIII/501/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Łąkowa" w miejscowości Mieściska.

  8. Uchwała Nr LXXVIII/502/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Wiosenna" w miejscowości Ceradz Dolny

  9. Uchwała Nr LXXVIII/503/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032

  10. Uchwała Nr LXXVIII/504/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 30 marca 2023 r. LXXVII sesja (opublikowano w BIP 17 kwietnia 2023 r.)

a)         Uchwała Nr LXXVII/483/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zastosowania systemu monitoringu wizyjnego na terenie gminy Duszniki

b)         Uchwała Nr LXXVII/484/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. zmieniającej uchwałę nr XXXVI/249/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi

c)         Uchwała Nr LXXVII/485/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2023 roku" rozstrzygnięcie nadzorcze

d)         Uchwała Nr LXXVII/486/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Dolina" w miejscowości Mieściska

e)         Uchwała Nr LXXVII/487/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Górzysta" w miejscowości Mieściska

f)          Uchwała Nr LXXVII/488/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Kamienna" w miejscowości Mieściska

g)         Uchwała Nr LXXVII/489/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Krańcowa" w miejscowości Mieściska

h)         Uchwała Nr LXXVII/490/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Orna" w miejscowości Mieściska

i)           Uchwała Nr LXXVII/491/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Torfowa" w miejscowości Mieściska

j)           Uchwała Nr LXXVII/492/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2023-2032

k)         Uchwała Nr LXXVII/493/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

l)           Uchwała Nr LXXVII/494/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 marca 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2023

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 27 lutego 2023 r. LXXVI sesja (opublikowano w BIP 1-6 marca 2023 r.)

a)       Uchwała Nr LXXVI/470/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Tęczowa" w miejscowości Mieściska;

b)        Uchwała Nr LXXVI/471/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Miła"  w miejscowości Ceradz Dolny;

c)         Uchwała Nr LXXVI/472/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Radosna"  w miejscowości Ceradz Dolny;

d)        Uchwała Nr LXXVI/473/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy "Wspólna"  w miejscowości Ceardz Dolny;

e)        Uchwała Nr LXXVI/474/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIII/456/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Duszniki na 2023 rok;

f)          Uchwała Nr LXXVI/475/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie statutu sołectwa Brzoza;

g)         Uchwała Nr LXXVI/476/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie statutu sołectwa Grodziszczko;

h)        Uchwała Nr LXXVI/477/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

i)           Uchwała Nr LXXVI/478/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania;

j)           Uchwała Nr LXXVI/479/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty;

k)         Uchwała Nr LXXVI/480/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/352/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2021 roku zmieniającej Uchwałę Nr XIII/85/15 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Duszniki;

l)           Uchwała Nr LXXVI/481/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2023-2032;

m)       Uchwała Nr LXXVI/482/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 7 lutego 2023 r. LXXV sesja (opublikowano w BIP 9 lutego 2023 r.)

Uchwała Nr LXXV/468/23 z dnia 7 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Duszniki nr XXXVI/248/21 z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości na terenie Gminy Duszniki

Uchwała Nr LXXV/469/23 z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach na prowadzenie oraz bieżącą obsługę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Duszniki na 2023 rok

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 24 stycznia 2023 r. LXXIV sesja (opublikowano w BIP 30 stycznia 2023 r.)

a)      Uchwała Nr LXXIV/461/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały nr IV/22/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

b)       Uchwała Nr LXXIV/462/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 stycznia 2023 r. w : zmiany uchwały nr IV/23/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

c)       Uchwała Nr LXXIV/463/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXI/430/22 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

d)      Uchwała Nr LXXIV/464/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie przekazania skargi skarżącej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

e)      Uchwała Nr LXXIV/465/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2023-2032

f)        Uchwała Nr LXXIV/466/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.

g)       Uchwała Nr LXXIV/467/23 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach
na prowadzenie oraz bieżącą obsługę Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Duszniki na 2023 rok