Uchwały 2011

Uchwały Rady Gminy z 29 grudnia 2011r.

 

Uchwały XVII sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 29 grudnia 2011r.

1. Uchwała nr XVII/93/11
    w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
    Przestrzennego Gminy Duszniki w części obejmującej dz. ewid. nr 277/6 w Niewierzu, dz. ewid.
    nr 2/7 w Sarbii oraz dz. ewid. nr 40 i 41 w Mieściskach, gmina Duszniki
- CZYTAJ

2. Uchwała nr XVII/94/11
     w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
     na lata 2011 - 2017
- CZYTAJ
 załącznik, załącznik, załącznik

3. Uchwała nr XVII/95/11
    w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr III/10/10 Rady Gminy Duszniki z dnia
    28 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na rok 2011-
CZYTAJ, załącznik

4. Uchwała nr XVII/96/11
    w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2012 - 2017
    -
CZYTAJ, załącznik,

5. Uchwała nr XVII/97/11
    w sprawie: budżetu na rok 2012- CZYTAJ,
 załącznik, załącznik

6. Uchwała nr XVII/98/11
    w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
   
- CZYTAJ

7. Uchwała nr XVII/99/11
      w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
      ścieków
- CZYTAJ

8. Uchwała nr XVII/100/11
    w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego
    w Szamotułach
- CZYTAJ

9. Uchwała nr XVII/101/11
    w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    w Ceradzu Dolnym dla działek o nr ewid. 230/1 i 230/2
- CZYTAJ

10. Uchwała nr XVII/102/11
    w sprawie: w przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
    przestrzennego
- CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 22 listopada 2011r.

Uchwały XVI sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 22 listopada 2011r.

 

1. Uchwała nr XVI/85/11
    w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
    na lata 2011 – 2017-
CZYTAJ, załącznik, załącznik, załącznik

2. Uchwała nr XVI/86/11
    w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr III/10/10 Rady Gminy Duszniki
    z dnia
28 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na rok 2011 -
CZYTAJ, załącznik

3. Uchwała nr XVI/87/11
    w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego
    z Europejskiego Funduszu Społecznego, pt.: I Ty masz szansę w gminie Duszniki”
- CZYTAJ


4. Uchwała nr XVI/88/11
    w sprawie: przystąpienia do procedury wyboru partnera w ramach realizacji projektu
    „I Ty masz szansę w gminie Duszniki”
- CZYTAJ  

5. Uchwała nr XVI/89/11
    w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/74/11 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 października 2011
   
roku, w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze na terenie Gminy Dus
zniki,
    w miejscowości: Duszniki
- CZYTAJ

6. Uchwała nr XVI/90/11
    w sprawie: zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2012 - CZYTAJ
  

7. Uchwała nr XVI/91/11
    w sprawie: rozwiązania gospodarki ściekowej na terenach o zabudowie
    rozproszonej w Gminie Duszniki -
CZYTAJ

8. Uchwała nr XVI/92/11
    w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych- CZYTAJ
    załacznik, załącznik, załącznik, załącznik, załącznik, załącznik, załącznik, załącznik, załącznik, załącznik,załącznik, załącznik

Uchwały Rady Gminy z 25 października 2011r.

 

Uchwały XV sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 25 października 2011r.

1. Uchwała nr XV/72/11
    w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2011 – 2017
   
- CZYTAJ, załącznik, załącznik

2. Uchwała nr XV/73/11
    w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr III/10/10 Rady Gminy Duszniki
     z dnia
28 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na rok 2011 - CZYTAJ, załącznik

3. Uchwała nr XV/74/11
    w sprawie: nadania nazwy ulicy drodze na terenie Gminy Duszniki, w miejscowości: Duszniki
    -
CZYTAJ

4. Uchwała nr XV/76/11
    w sprawie:  przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
    prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2012-
CZYTAJ

5. Uchwała nr XV/77/11
    w sprawie:
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    na rok  2012-
CZYTAJ

6. Uchwała nr XV/78/11
    w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych
    w ewidencji gruntów jako nr działki
813, 818, 820, 846, 545/1, 545/2, 545/3, 545/4, 545/5,
     572/2- położone na terenie miejscowości Duszniki
- CZYTAJ

7. Uchwała nr XV/79/11
    w sprawie:
określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - CZYTAJ

8. Uchwała nr XV/80/11
    w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości- CZYTAJ

9. Uchwała nr XV/81/11
    w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości- CZYTAJ

10. Uchwała nr XV/82/11
     w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego - CZYTAJ

11. Uchwała nr XV/83/11
      w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych - CZYTAJ

 

Uchwały Rady Gminy z 17 października 2011r.

 

Uchwały XIV sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 17 października 2011r

1. Uchwała nr XIV/71/11
    w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego - CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 27 września 2011r.

Uchwały XIII sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 27 września 2011r

1. Uchwała nr XIII/64/11
     w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2011 – 2017 - CZYTAJ, załącznik, załącznik, załącznik

2.Uchwała nr XIII/65/11
     w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr III/10/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2010r.
      w sprawie budżetu na rok 2011- CZYTAJ, załącznik,

3. Uchwała nr XIII/66/11
     w sprawie: wyrażenia zgody na wygaszenie użytkowania wieczystego dla nieruchomości położonej
     na terenie miejscowości Sękowo  /dz.ew.nr 158/3/- CZYTAJ

4. Uchwała nr XIII/67/11
     w sprawie:  przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
    Przestrzennego Gminy Duszniki w części obejmującej dz. ewid. nr 60 i 419 w Sękowie, gmina Duszniki- CZYTAJ,

5. Uchwała nr XIII/68/11
     w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
     pt.: „I Ty masz szansę w gminie Duszniki”- CZYTAJ,

6. Uchwała nr XIII/69/11
     w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu - CZYTAJ

7. Uchwała nr XIII/70/11
     w sprawie: wyboru ławników - CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 23 sierpnia 2011r.

 

Uchwały XII sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 23 sierpnia 2011r

1. Uchwała nr XII/54/11
     w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2011 – 2017- CZYTAJ, załącznik, załącznik,

2. Uchwała nr XII/55/11
     w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr III/10/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2010r.
     w sprawie budżetu na rok 2011 - CZYTAJ, załącznik,

3. Uchwała nr XII/56/11
     w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
     pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania na terenie gminy Duszniki” - CZYTAJ

4. Uchwała nr XII/57/11
     w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych- CZYTAJ

5. Uchwała nr XII/58/11
     w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego
     w Dusznikach - CZYTAJ

6.Uchwała nr XII/59/11
     w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego
    w Szamotułach - CZYTAJ

7. Uchwała nr XII/60/11
     w sprawie: zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach
     na ławników - CZYTAJ

8. Uchwała nr XII/61/11
     w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego
     w ramach inicjatywy lokalnej - CZYTAJ

9. Uchwała nr XII/62/11
     w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kunowo”- CZYTAJ

10. Uchwała nr XII/63/11
     w sprawie: przystąpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
     przestrzennego - CZYTAJ, uzasadnienie, załącznik

 > > > Załącznik do uchwały nr 62 jest dostępny w UG
          - Referacie Rozwoju Gospodarczego, pok. nr 4,  u p. Katarzyny Prędki.

Uchwały Rady Gminy z 28 czerwca 2011r.

 

Uchwały XI sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 28 czerwca 2011r

1. Uchwała nr XI/50/11
     w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
     na lata 2011 – 2017- CZYTAJ,załącznik, załącznik, załącznik

2. Uchwała nr XI/51/11
     w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr III/10/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2010r.
     
w sprawie budżetu na rok 2011- CZYTAJ, załącznik

3. Uchwała nr XI/52/11
     w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Duszniki,
     kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych
    samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego -CZYTAJ

4.Uchwała nr XI/53/11
     w sprawie: nadania nazw ulic drogom na terenie Gminy Duszniki,
     w miejscowości: Duszniki i Grzebienisko - CZYTAJ załącznik

Uchwały Rady Gminy z 31 maja 2011r.

 

Uchwały X sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 31 maja 2011r

1. Uchwała nr X/43/11
     w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
     na lata
2011 – 2017 - CZYTAJ, załącznik, załącznik, załącznik

2. Uchwała nr X/44 /11
     w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr III/10/10 Rady Gminy Duszniki
     z dnia
28 grudnia 2010r. w sprawie budżetu na rok 2011 - CZYTAJ, załączniki 

3. Uchwała nr X/45 /11
     w sprawie: zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
    pt.: „Walka z wykluczeniem społecznym w Gminie Duszniki” - CZYTAJ

4. Uchwała nr X/46 /11
     w sprawie: nabycia nieodpłatnego na mienie komunalne Gminy Duszniki , działki gruntu położonej
     na terenie miejscowości Brzoza , Gmina Duszniki , oznaczonej jako nr 209/12  będącej  własnością
    Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych - CZYTAJ

 5. Uchwała nr X/47/11
     w sprawie: nabycia nieodpłatnego na mienie komunalne Gminy Duszniki , działki gruntu położonej
     na terenie miejscowości Brzoza , Gmina Duszniki  , oznaczonej jako nr 144  będącej  własnością 
    Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych - CZYTAJ

6. Uchwała nr X/48/11
     w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego - CZYTAJ

7. Uchwała nr X/49/11
     w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na dofinansowanie remontu
    dróg powiatowych: nr 1890P Grzebienisko-Jankowice - ul. Lipowa w Grzebienisku na długości
    ok. 700 m.i nr 1886P Wilczyna – Grzebienisko na odcinku Młynkowo-Sarbia na długości
    ok. 1700 m - CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z dnia 24 maja 2011r.

Uchwały IX sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 24 maja 2011r

1. Uchwała nr IX/40/11
     w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok - CZYTAJ

2. Uchwała nr IX/41/11
     w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2010 rok- CZYTAJ

3. Uchwała nr IX/42/11
     w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Grzebienisku- CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2011r.

 Uchwały VIII sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 26 kwietnia 2011r

1. Uchwała nr VIII/34/11
     w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2011 – 2017 - CZYTAJ,
     załącznik, załącznik

2. Uchwała nr VIII/35/11
    w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr III/10/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2010r.
    w sprawie budżetu na rok 2011- CZYTAJ, załącznik

3  Uchwała nr VIII/36/11
    w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w treści uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Duszniki
    z dnia 28 grudnia 2010 roku, w sprawie: nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie
    Gminy Duszniki, w miejscowości: Duszniki i Grzebienisko - CZYTAJ

4. Uchwała nr VIII/37/11
    w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Grzebienisku- CZYTAJ

5. Uchwała nr VIII/38/11
    w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego
    na dofinansowanie udrożnienia i oczyszczenia rzeki Mogielnicy na odcinku biegnacym przez
   Gmine Duszniki, miejscowości Chełminko, Niewierz - CZYTAJ

6. Uchwała nr VIII/39/11
    w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
   pomiędzy ulicami Jana Pawła II i ulicą Kolejową - CZYTAJ, załącznik, załącznik

Uchwały Rady Gminy z dnia 21 marca 2011r.

 Uchwały VI sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 21 marca 2011r

 

1. Uchwała nr VI/31/11
     w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2011 – 2017- CZYTAJ,
     załącznik,załącznik, załącznik

2. Uchwała nr VI/32/11
     w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr III/10/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2010r.
   
w sprawie budżetu na rok 2011- CZYTAJ, załącznik

3. Uchwała nr VI/33/11
     w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2012 środków stanowiących
     fundusz sołecki- CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 22 lutego 2011r.

 

 Uchwały V sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 22 lutego 2011r

1. Uchwała nr V/27/11
     w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2011 – 2017- CZYTAJ,
    załącznik, załącznik

2. Uchwała nr V/28/11
     w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr III/10/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2010r.
     w sprawie budżetu na rok 2011 - CZYTAJ, załącznik

3. Uchwała nr V/29/11
     w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej Sędziny – Wierzeja - CZYTAJ

4. Uchwała nr V/30/11
     w sprawie: zajęcia stanowiska w sprawie reorganizacji Urzędu Pocztowego w Dusznikach - CZYTAJ

Uchwały Rady Gminy z 25 stycznia 2011r.


Uchwały IV sesji
Rady Gminy Duszniki
z dnia 25 stycznia 2011r

1. Uchwała nr IV/15/11
     w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2011- CZYTAJ

2. Uchwała nr IV/16/11
     w sprawie: zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2011- CZYTAJ

3. Uchwała nr IV/17/11
     w sprawie: zatwierdzenia planu pracy komisji stałych na rok 2011- CZYTAJ

4. Uchwała nr IV/18/11
     w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2011 – 2017
     - CZYTAJ, załącznik, załącznik

5. Uchwała nr IV/19/11
     w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Nr III/10/10 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 grudnia 2010r. 
     w sprawie budżetu na rok 2011 - CZYTAJ, załącznik,

6. Uchwała nr IV/20/11
     w sprawie: ustalenia  wysokości   opłat   za   niektóre   świadczenia   przedszkoli
     publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
    prowadzonych przez Gminę Duszniki - CZYTAJ

7. Uchwała nr IV/21/11
     w sprawie: ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich
      na terenie Gminy Duszniki - CZYTAJ

8. Uchwała nr IV/22/11
     w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej
     obejmującego działki
o numerach ewidencyjnych 309/1 i 325/4 oraz część działki 305/1
     w Sękowie - CZYTAJ, załącznik

9. Uchwała nr IV/23/11
     w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
     w Ceradzu Dolnym dla działki o nr ewid. 238
.- CZYTAJ, załącznik

10. Uchwała nr IV/24/11
     w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
     w Ceradzu Dolnym dla działki o nr ewid. 230
/1.- CZYTAJ, załącznik

11. Uchwała nr IV/25/11
     w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
     - CZYTAJ, załącznik

12. Uchwała nr IV/26/11
       w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
       przestrzennego - CZYTAJ, załącznik