Obwieszczenie - rozprawa administracyjna

Obwieszczenie - rozprawa administracyjna

Duszniki 21.12.2009r.

RRG.7615-16/09

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 9, art. 36,  art. 74 ust. 3 , art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 49, art. 90 i 91  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy elektrowni wiatrowych w gminie Duszniki

INFORMUJĘ IŻ

w dniu 8.01.2010  od godz. 16:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła II 10 odbędzie się otwarta dla społeczeństwa rozprawa administracyjna dotycząca w/w postępowania.

WZYWAM

   -         strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów lub innych dowodów i do stawienia się  na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników.

   -       Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a także organizacje uczestniczące w  postępowaniu do wzięcia udziału w rozprawie albo do złożenia przed rozprawą oświadczenia i dowodów dla jego poparcia.

 

Z aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, Referat Rozwoju Gospodarczego – pok. 3 (tel. 061 2919075 w. 101) w poniedziałek w godz. 8.30 – 16.30 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 14:30

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Duszniki.

Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szamotułach są organami właściwymi w sprawie wydania opinii, a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu jest organem właściwym w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.