Postanowienie - uznanie strony

Postanowienie - uznanie strony

Duszniki 30 listopada 2009r.

 RRG. 7615 – 16/09

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust.   ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), po zapoznaniu się z pismem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Odrowąża 24, 05-270 Marki

 

  postanawiam

 

uznać Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków za stronę w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy elektrowni wiatrowych w gminie Duszniki.              

 

UZASADNIENIE

 

Pismem z dnia 20. 10. 2009 Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą Odrowąża 24, 05-270 Marki , zwróciło się do Wójta Gminy Duszniki o uznanie za stronę w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji farmy elektrowni wiatrowych w gminie Duszniki. Na podstawie statutu organizacji stwierdzam że uznanie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków uzasadnione jest celami statutowymi.

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji

 

Ze względu na to, że liczba stron w postępowaniu przekracza 20 na podstawie art. 74 ust. 3 ww. ustawy i art. 49 kpa zawiadamia się strony o powyższym postanowieniu poprzez obwieszczenie. 

 

             POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie