ROK 2020

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 29 grudnia 2020 r. (opublikowano w dniach 4 - 12 stycznia 2021 r.)

a)      Uchwała Nr XXXIV/226/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2029

b)      Uchwała Nr XXXIV/227/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

c)      Uchwała Nr XXXIV/228/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania

d)      Uchwała Nr XXXIV/229/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych pochodzących z umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

e)      Uchwała Nr XXXIV/230/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

f)       Uchwała Nr XXXIV/231/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rok 2021

g)      Uchwała Nr XXXIV/232/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny"

h)      Uchwała Nr XXXIV/233/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo-gminnego "Wielkopolski Transport Zbiorowy"

i)        Uchwała Nr XXXIV/234/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu

j)        Uchwała Nr XXXIV/235/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu

k)      Uchwała Nr XXXIV/236/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

l)        Uchwała Nr XXXIV/237/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania petycji Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

m)   Uchwała Nr XXXIV/238/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2021

n)      Uchwała Nr XXXIV/239/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2021

Uchwały Rady Gminy Duszniki z 29 grudnia 2020 r. (opublikowano w dniu 12 stycznia 2021 r.)

a) Uchwała Nr XXXIII/224/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2029

b) Uchwała Nr XXXIII/225/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r.

a)       Uchwała nr XXXII/211/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2029; TREŚĆ

b)      Uchwała nr XXXII/212/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020;TREŚĆ

c)       Uchwała nr XXXII/213/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych; TREŚĆ

d)      Uchwała nr XXXII/214/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego; TREŚĆ

e)      Uchwała nr XXXII/215/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok; TREŚĆ

f)        Uchwałą nr XXXII/216/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/64/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji; TREŚĆ

g)       Uchwala nr XXXII/217/20 Rady Gminy Duszniki z 26 listopada 2020 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/229/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania; TREŚĆ

h)      Uchwała nr XXXII/218/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form
 i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach ?Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży"; TREŚĆ

i)        Uchwała nr XXXII/219/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; TREŚĆ, Rozstrzygnięcie nadzorcze

j)        Uchwała nr XXXII/220/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Duszniki; TREŚĆ, Rozstrzygnięcie nadzorcze

k)       Uchwała nr XXXII/221/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Duszniki nieruchomości położonej na terenie miejscowości Sarbia. Gmina Duszniki (dz.47/51); TREŚĆ

1)       Uchwała nr XXXII/222/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021; TREŚĆ

 Uchwała nr XXXII/223/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie  zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny.  TREŚĆ

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2020 r. (opublikowano w dniu 26.10.2020 r.)

a)      Uchwała Nr XXXI/206/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027

b)      Uchwała Nr XXXI/207/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

c)      Uchwała Nr XXXI/208/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na 2021 rok"

d)      Uchwała Nr XXXI/209/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski

e)      Uchwała Nr XXXI/210/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych za 2020 rok

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r.

PODJĘTE W TRAKCIE XXX SESJI RADY GMINY DUSZNIKI (opublikowano w BIP w dniu 2 października 2020 r.)

a)      Uchwała Nr XXX/199/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027

b)      Uchwała Nr XXX/200/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

c)      Uchwała Nr XXX/201/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

d)      Uchwała Nr XXX/202/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki

e)      Uchwała Nr XXX/203/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 27/8 położonej
w miejscowości Wilczyna, gmina Duszniki

f)       Uchwała Nr XXX/204/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części działki o nr ewid. 68, położonej w miejscowości Podrzewie, Gmina Duszniki

g)      Uchwała Nr XXX/205/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach.

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 1 września 2020 r.

PODJĘTE W TRAKCIE XXIX SESJI RADY GMINY DUSZNIKI

a)      Uchwała Nr XXIX/196/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 - TEKST

b)      Uchwała Nr XXIX/197/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 1 września 2020 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Gminy Duszniki za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny - TEKST

c)      Uchwała Nr XXIX/198/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 1 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Grzebienisko - TEKST

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r. (opublikowano 31.07.2020 r.)

PODJĘTE W TRAKCIE XXVIII SESJI RADY GMINY DUSZNIKI

a) Uchwała Nr XXVIII/186/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020-2027 - TREŚĆ

b) Uchwała Nr XXVIII/187/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - TREŚĆ

c) Uchwała Nr XXVIII/188/20 Rady Gminy Dusznikiz dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - TREŚĆ

d) Uchwała Nr XXVIII/189/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G -TREŚĆ

e) Uchwała Nr XXVIII/190/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 15 czerwca 2020 r. -TREŚĆ

f) Uchwała Nr XXVIII/191/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wierzeja - TREŚĆ

g) Uchwała Nr XXVIII/192/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Duszniki na rok szkolny 2020/2021 - TREŚĆ

h) Uchwala Nr XXVIII/193/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Duszniki -TREŚĆ

i) Uchwała Nr XXVIII/194/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mieściska - TREŚĆ

j) Uchwała Nr XXVIII/195/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lipca 2020 r. w sparwie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sękowo - TREŚĆ

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 30 czerwca 2020 r. (opublikowano dnia 3 lipca 2020 r.)

 PODJĘTE W TRAKCIE XXVII SESJI RADY GMINY DUSZNIKI

a)      Uchwała Nr XXVII/184/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Duszniki (głównego księgowego budżetu) - TEKST

b)      Uchwała Nr XXVII/185/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Duszniki (głównego księgowego budżetu) - TEKST

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. (opublikowano 25.06.2020 r.)

PODJĘTE W TRAKCIE XXV SESJI RADY GMINY DUSZNIKI

a)      Uchwała Nr XXV/174/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027 - TEKST

b)      Uchwała Nr XXV/175/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020- TEKST, ZAŁĄCZNIKI

c)      Uchwała Nr XXV/176/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/306/17 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 października 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Duszniki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Duszniki oraz warunków korzystania z tych przystanków- TEKST

d)      Uchwała Nr XXV/177/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 29, 26/1, 26/2, 26/3 położonych w Sędzinku- TEKST

e)      Uchwała Nr XXV/178/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/172/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2020 roku"- TEKST,

f)       Uchwała Nr XXV/179/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarg Prokuratora Rejonowego w Szamotułach złożonych na uchwały Rady Gminy Duszniki w sprawie statutów sołectw podjętych na XLVI sesji Rady Gminy Duszniki w dniu 28 lipca 2009 r. (numery uchwał od 307 do 311, od 313 do 316, od 318 do 321)- TEKST

g)      Uchwała Nr XXV/180/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/139/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2019 r.  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki na rok 2020-TEKST, ZAŁĄCZNIK

 

PODJĘTE W TRAKCIE XXVI SESJI RADY GMINY DUSZNIKI

 

a)      Uchwała Nr XXVI/181/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie: udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Duszniki za 2019 rok - TEKST

 

b)      Uchwała Nr XXVI/182/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok- TEKST

 

c)      Uchwała Nr XXVI/183/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2019 rok- TEKST

 

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r.

a)      Uchwała Nr XXIV/170/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027 - TEKST (umieszczone na BIP 25.05.2020 r.)

b)      Uchwała Nr XXIV/171/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - TEKST, ZAŁĄCZNIKI (umieszczone na BIP 21.05.2020 r.)

c)      Uchwała Nr XXIV/172/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2020 roku" - TEKST (umieszczone na BIP 21.05.2020 r.)

d)      Uchwała Nr XXIV/173/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przekazania skargi Wojewody Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - TEKST, ZAŁĄCZNIK (umieszczone na BIP 21.05.2020 r.)

 

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2020 r.

a)      Uchwała Nr XXIII/167/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2020- 2027 - TEKST

b)      Uchwała Nr XXIII/168/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/149/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 - TEKST, ZAŁĄCZNIKI

c)      Uchwała Nr XXIII/169/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Duszniki na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - TEKST

 

Uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r.

a)      Uchwała Nr XXII/160/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

b)      Uchwała Nr XXII/161/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny,TREŚĆ

c)      Uchwała Nr XXII/162/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

d)      Uchwała Nr XXII/163/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny, TREŚĆ

e)      Uchwała Nr XXII/164/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, TREŚĆ

f)       Uchwała Nr XXII/165/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Sarbia, TREŚĆ

g)      Uchwała Nr XXII/166/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie:zasad ustalania i przekazywania Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Dusznikach z budżetu Gminy Duszniki kwot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wynikających z cząstkowych deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawianych przez ten Zakład, TREŚĆ