Projekty uchwał 2014

Projekty uchwał na sesję w dniu 30 grudnia 2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ III (3) sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 30 grudnia 2014 r.


1. Projekt uchwały III a
   
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognoz y Finansowej Gminy Duszniki
     na lata 2014-2021: - CZYTAJ, załącznik nr 1 , załącznik nr 2

2. Projekt uchwały III b
   
w sprawie:zmiany Uchwały Nr XLIV/301/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2013r.
     w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014
;-CZYTAJ, załącznik 1-5

3. Projekt uchwały III c
   
w sprawie:  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2015-2021;

     -CZYTAJ

4. Projekt uchwały III d
   
w sprawie:  uchwały budżetowej na rok 2015;- CZYTAJ

5. Projekt uchwały III e
   
w sprawie:  ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014;-CZYTAJ

6. Projekt uchwały III f
   
w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
     w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;-CZYTAJ

7. Projekt uchwały III g
   
w sprawie:  zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Duszniki
     do Stowarzyszenia „KOLD”;-CZYTAJ

8. Projekt uchwały III h
   
w sprawie:  zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2015;-CZYTAJ

 

 

 


Projekty uchwał na sesję w dniu 8 grudnia 2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ II (2) sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 8 grudnia 2014 r.
 
 1. Projekt uchwały II a
     w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej. - CZYTAJ
 2. Projekt uchwały II b
     w sprawie: ustalenia przedmiotu i zakresu działania
     komisji stałych Rady Gminy oreaz ich składu osobowego. - CZYTAJ
 3. Projekt uchwały II c 
     w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Duszniki.- CZYTAJ
 
 

Projekty uchwał na sesję w dniu 28 października 2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ LIII (53) sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 28 października 2014 r.
 
1. Projekt uchwały LIII a
    w sprawie:zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki
    na lata 2014-2021; -CZYTAJ , załącznik nr 1 , załącznik nr 2
2. Projekt uchwały LIII b
    w sprawie:zmiany Uchwały Nr XLIV/301/13 Rady Gminy Duszniki z
    dnia 30.12.2013 r. w  sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014;-
    CZYTAJ , załącznik
3. Projekt uchwały LIII c
    w sprawie:obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
    podatku rolnego;- CZYTAJ
 
4. Projekt uchwały LIII d
    w sprawie:zmiany wzorów formularzy informacji i deklaracji
    podatkowych; - CZYTAJ , załącznik 1 , załącznik 2

5. Projekt uchwały LIII e
    w sprawie:ustalenia stawek podatku od środków transportowych;-
    CZYTAJ
 
6. Projekt uchwały LIII f
    w sprawie:Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
   Alkoholowych na rok 2015;-CZYTAJ
 
7. Projekt uchwały LIII g
    w sprawie:przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami
    pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
    publicznego w Gminie Duszniki na rok 2015;- CZYTAJ
 
8. Projekt uchwały LIII h
    w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej,
    położonej na terenie wsi Podrzewie, gmina Duszniki
    (działka ewidencyjna nr 449/1);- CZYTAJ
 
9. Projekt uchwały LIII i
    w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
   przestrzennego w północnej części Mieścisk;- CZYTAJ , załącznik 
10. Projekt uchwały LIII j
    w sprawie:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
    Brzozie dla działki o nr ewid. 209/6 i 209/7;- CZYTAJ, załącznik
 
11. Projekt uchwały LIII k
    w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
    Brzozie dla działki o nr ewid. 209/12; - CZYTAJ , załącznik
 
12. Projekt uchwały LIII l
    w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
    Brzozie dla działki o nr ewid. 144;- CZYTAJ , załącznik
 
13. Projekt uchwały LIII ł
    w sprawie:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
    Sędzinach dla działki o nr ewid. 164/12;- CZYTAJ , załącznik
14. Projekt uchwały LIII m
    w sprawie:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
    Wilkowie dla działki o nr ewid. 140;- CZYTAJ , załącznik

Projekty uchwał na sesję w dniu 23 września 2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ LII (52) sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 23 września 2014 r.


1. Projekt uchwały LII a
    w sprawie:
zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2014-2021;

_   CZYTAJ , załącznik nr1 , załącznik nr 2 , załącznik nr3

2. Projekt uchwały LII b
    w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XLIV/301/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2013 r. w sprawie:
    uchwały budżetowej na rok 2014;- CZYTAJ , załącznik nr1 , załącznik nr2 , załącznik nr3,
    załącznik nr4,  załącznik nr5 , załącznik nr 6

3. Projekt uchwały LII c
    w sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;-CZYTAJ

4. Projekt uchwały LII d
    w sprawie:odwołania skarbnika gminy;-CZYTAJ

5. Projekt uchwały LII e
    w sprawie:
zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego w Dusznikach z obowiązku wpłaty do
    budżetu Gminy Duszniki nadwyżki środków obrotowych;- CZYTAJ

6. Projekt uchwały LII f
    w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
    Mieściskach dla działek o nr ew. 38 i 39;- CZYTAJ , załącznik

7. Projekt uchwały LII g
    w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
    Mieściskach dla działek o nr ew. 74/2, 88/2, 87 i 19;- CZYTAJ , załącznik

8. Projekt uchwały LII h
    w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
    Wierzei dla działek o nr ew. 154/3 i 155;- CZYTAJ , załącznik

9. Projekt uchwały LII i
    w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
    północnej części Mieścisk;- CZYTAJ , załącznik

10. Projekt uchwały LII j
    w sprawie:
rozpatrzenia skargi;-CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję w dniu 26 sierpnia 2014 r.

PROJEKTY UCHWAŁ - LI (51) sesja Rady Gminy Duszniki

 26 sierpnia (wtorek) 2014 r. o godz. 1300


Projekty uchwał:

a)      zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2014-2021;

b)      zmiany Uchwały Nr XLIV/301/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014;

c)      zmiany uchwały nr XXVII/160/12 w sprawie: podziału Gminy Duszniki na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów - CZYTAJ

d)     zmiany uchwały nr XXXIV/215/13 w sprawie: podziału Gminy Duszniki na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych - CZYTAJ

e)      przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/PO IiŚ/9.3/2013) - CZYTAJ

f)       uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Grzebienisku  dla działki o nr ewid. 367/8 oraz części działki 367/13 - CZYTAJ

g)      uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki - CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję w dniu 24 czerwca 2014 r.

PROJEKTY UCHWAŁ XL (50) sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 24 czerwca 2014 r.


1. Projekt uchwały XL a
    w sprawie:a) zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2014-2021;- CZYTAJ

     załącznik nr 1 , załącznik nr 2 , załącznik nr 3

2. Projekt uchwały XL b
    w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/301/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2013 r.
    w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014; - CZYTAJ , załącznik nr 1

3. Projekt uchwały XL c
   w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na
   dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1883 P Podrzewie-Duszniki w
   miejscowości Podrzewie; - CZYTAJ

4. Projekt uchwały XL d
   w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego; - CZYTAJ

5. Projekt uchwały XL e
    w sprawie: opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez
    przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych prowadzone
    przez Gminę Duszniki; -CZYTAJ

6. Projekt uchwały XL f
    w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
    Sędzinku dla działek nr ewid. 207,139, 124 i części działki nr 138; - CZYTAJ

7. Projekt uchwały XL g
    w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
    Grzebienisku w rejonie ulicy Poznańskiej i Lipowej;-CZYTAJ

8. Projekt uchwały XL h
    w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
    Ceradzu Dolnym dla działek o nr ewid. 254/2, 254/1 oraz 252/3;- CZYTAJ

9. Projekt uchwały XL i
    w sprawie:
sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej na terenie miejscowości
    Wierzeja, gmina Duszniki (dz.ew. nr 128) .- CZYTAJ , uzasadnienie

Projekty uchwał na sesję w dniu 27 maja 2014 r.

PROJEKTY UCHWAŁ XLIX (49) sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 27 maja 2014 r.


1. Projekt uchwały XLIX a
    w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok- CZYTAJ

2. Projekt uchwały XLIX b
    w sprawie:
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2013 rok;-CZYTAJ

 

3. Projekt uchwały XLIX c
    w sprawie:
zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Duszniki na
   lata 2014-2021;-CZYTAJ , załącznik nr 1 , załącznik nr 2 , załącznik nr 3

4. Projekt uchwały XLIX d
   w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XLIV/301/13 Rady Gminy Duszniki z
   dnia 30.12.2013 r. w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014;
  - CZYTAJ , załącznik nr 1 

5. Projekt uchwały XLIX e
   w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na
   dofinansowanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
   1889 P Sędziny – Wierzeja w miejscowości Sędziny;- CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję w dniu 29 kwietnia 2014 r.

PROJEKTY UCHWAŁ XLVIII (48) sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 29 kwietnia 2014 r.
 
1. Projekt uchwały XLVIII a
   w sprawie:  zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Duszniki na
   lata 2014-2021- CZYTAJ, załącznik nr 1 , załącznik nr 2, załącznik nr 3
 
2. Projekt uchwały XLVIII b
    w sprawie:zmiany Uchwały XLIV/301/13 Rady Gminy Duszniki z
   dnia 30.12.2013r. w dsprawie: uchwały budźetowej na rok 2014 - CZYTAJ,
   załącznik nr 1 , załącznik nr 2 , załącznik nr 3 , załącznik nr 4 , załącznik nr 5
 
3. Projekt uchwały XLVIIIc
    w sprawie:udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na
   dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1879 P Buszewo-Podrzewie - CZYTAJ
 
4 Projekt uchwały XLVIIId
   w sprawie:  przeprowadzenia zabiegów pielegnacyjnych i konserwacyjnych
  pomników przyrody:drzewa z gatunku dab szypułkowy i lipa szerokolistna, rosnących na
  terenie Gminy Duszniki- CZYTAJ

Projekty uchwał na sesję w dniu 25 marca 2014r.

PROJEKTY UCHWAŁ XLVI (46) sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 25 marca 2014 r.


1. Projekt uchwały XLVI a
    w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy duszniki na lata 2014-2021;- CZYTAJ
     załącznik 1, załącznik 2

2. Projekt uchwały XLVI b
    w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIV/301/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2013r. w
    sprawie:uchwały budżetowej na rok 2014;- CZYTAJ , załącznik

3. Projekt uchwały XLVI c
    w sprawie:  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
    roku 2015 środków stanowiących fundusz sołecki;- CZYTAJ

4. Projekt uchwały XLVI d
    w sprawie:upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Spoecznej w Dusznikach
    oraz jego zastępcy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w
    sprawach przyznawania dodatku energetycznego;- CZYTAJ


5. Projekt uchwały XLVI e
    w sprawie:"Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
    zwierząt na terenie Gminy Duszniki w 2014 roku";- CZYTAJ


6. Projekt uchwały XLVI f
    w sprawie:nadanianazw ulic drogom na terenieGminy Duszniki;- CZYTAJ


7. Projekt uchwały XLVI g
    w sprawie:  zamiany nieruchomości położonych na terenie miejscowości Duszniki; - CZYTAJ
    uzasadnienie

Projekty uchwał na sesję w dniu 28 stycznia 2014 r.

PROJEKTY UCHWAŁ XLV(45) sesja Rady Gminy Duszniki
dnia 28 stycznia 2014 r.


1. Projekt uchwały XLV a
    w sprawie:
zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Duszniki na
   lata 2014-2021;- CZYTAJ , załącznik, załącznik

2. Projekt uchwały XLV b
    w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/301/13 Rady Gminy Duszniki z dnia 30.12.2013 r.
    w sprawie:budżetu na rok 2014;-CZYTAJ , załącznik

3. Projekt uchwały XLV c
   w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Duszniki na rok 2014;
-CZYTAJ

4. Projekt uchwały XLV d
    w sprawie:zatwierdzenia planu pracy komisji stałych na rok 2014;-CZYTAJ

5. Projekt uchwały XLV e
    w sprawie:udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szamotulskiego na
    dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr 2734 P Pakosław-Duszniki;- CZYTAJ

6. Projekt uchwały XLV f
   w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego;-CZYTAJ


7. Projekt uchwały XLV g
    w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie: utworzenia jednostki budżetowej pod
    nazwą „Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dusznikach";-CZYTAJ


8. Projekt uchwały XLV h
    w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
    formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
    żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim
   „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020;-CZYTAJ


9. Projekt uchwały XLV i
    w sprawie:  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
    przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych
    programem wieloletnim :Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
    na lata 2014-2020 w formie pieniężnej.-CZYTAJ