22- Przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV na linię kablową SN 15 kV na dz.nr: 110/1 obręb Ceradz Dolny.

   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RGP.6733.22.2022.ŁR
 OBWIESZCZENIE
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie
linii kablowej elektroenergetycznej SN-15kV oraz przebudowie i demontażu istniejącej
linii napowietrznej elektroenergetycznej SN-15kV
, na terenie obejmującym część działki
o numerze ewid.:  110/1 obręb: Ceradz Dolny