Zarządzenia 2011

Zarządzenia 2011

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DUSZNIKI

w 2011 roku

1. NR 1/11
    w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych - CZYTAJ

2. NR 2/11
    w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
    Gminy Duszniki w roku 2011 - CZYTAJ
3. NR 3/11
    w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
    Gminy Duszniki w roku 2011 - CZYTAJ

4. NR 4/11
    w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży części wspólnej tworzącej lokal użytkowy
    składający się z korytarza na strychu , strychu oraz  klatki schodowej w budynku
    mieszkalno - użytkowym położonym na terenie miejscowości Kunowo 40 , gmina Duszniki  - CZYTAJ

5. NR 5/11
    w sprawie: stawek czynszu za lokale użytkowe  i  grunty- CZYTAJ

6. NR 6/11
    w sprawie: ustalenia  terminu przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich
    w sołectwach Gminy Duszniki- CZYTAJ
 

7. NR 7/11
    w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Duszniki koordynatora ds. współpracy
    z organizacjami pozarządowymi - CZYTAJ

8. NR 8/11
    w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Duszniki- CZYTAJ

9. NR 9/11
    w sprawie
stawek czynszu za lokale użytkowe mieszczące się w placówkach oświatowych
    
na terenie gminy Duszniki- CZYTAJ

10. NR 10/11
     w sprawie:pełnienia dyżurów w Urzędzie Gminy Duszniki w dniach: 5 i 6 lutego 2011 r.
     w związku z głosowaniem w wyborach uzupełniających
     do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej- CZYTAJ

11. NR 11/11
     w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu do nieruchomości  położonej
     na terenie miejscowości  Wilczyna , gmina Duszniki /dz.ew.nr  95/51 - CZYTAJ

12. NR 12/11
     w sprawie:powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych
    Gminy Duszniki w 2011r  
w obszarze pomocy społecznej, rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
     życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
     i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ochrony i promocji zdrowia - CZYTAJ

13. NR 13/11
     w sprawie: powołania komisji konkursowych do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych
     Gminy Duszniki w 2011r  
w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu- CZYTAJ

14. NR 14/11
     w sprawie:

15. NR 15/11
     w sprawie:powołanie Gminnego Zespolu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania
     Problemów Przemocy w Rodzinie - CZYTAJ

16. NR 16/11
      w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu do nieruchomości  położonej na terenie
      miejscowości  Wilczyna , gmina Duszniki /dz.ew.nr  95/56  i  nr  95/57 / - CZYTAJ

17. NR 17/11
      w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu do nieruchomości  położonej na terenie
      miejscowości  Wilczyna , gmina Duszniki  /dz.ew.nr  95/58  i  nr  95/59 / -CZYTAJ

18. NR 18/11    w sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących 
    w składmieszkaniowego zasobu gminy Duszniki - CZYTAJ
19. NR 19/11 sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu do nieruchomości  położonej
      na terenie miejscowości  Wilczyna , gmina Duszniki /dz.ew.nr  95/60/. - CZYTAJ


20. NR 20/11
     
w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu do nieruchomości  położonej na tereniemie
     
miejscowości  Wilczyna , gmina Duszniki /dz.ew.nr  95/71/. - CZYTAJ

21. NR 21/11
     
w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu do nieruchomości  położonej na terenie
     
miejscowości  Wilczyna , gmina Duszniki /dz.ew.nr  95/69/.- CZYTAJ

22. NR 22/11
     
w sprawie: ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących
      w skład mieszkaniowego zasobu gminy Duszniki -
CZYTAJ

23. NR 23/11
   w sprawie: sprzedaży nieruchomości  niezabudowanej położonej na terenie 
   miejscowości  Duszniki– w trybie przetargu ustnegonieograniczonego/ dz.ew.nr  883/20 /. - CZYTAJ

24. NR 24/11

w sprawie: powołania Komisji ds.postepowania z dokumentacją niearchiwalną z wyborów samorządowych przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. 

25. NR 25/11 w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu do nieruchomości położonej na terenie m.Wilczyna,gm. Duszniki (dz.ew.nr 95/48 i 95/49)

26. NR 26/11 w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miejscowości Sędzinko w trybie przetargu nieograniczonego(dz.ew. nr 524/15)

27. NR 27/11 w sprawie: sprzedaży nieruchomości  niezabudowanej położonej na terenie miejscowości Sękowo- w trybie przetargu ustnego nieograniczonego(dz.ew. nr 335/7) .- CZYTAJ 28. NR 28/11     w sprawie: sprzedaży nieruchomości  niezabudowanej położonej na terenie miejscowości   Grzebienisko  – w trybie przetargu ustnego nieograniczonego/ dz.ew.nr  420/6 /. - CZYTAJ 29. NR 29/11 w sprawie: sprzedaży nieruchomości  niezabudowanej położonej na terenie miejscowości  Grzebienisko w trybie przetargu ustnego nieograniczonego(dz.ew. nr 420/5)CZYTAJ 26. NR 30/11
   w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania 
  Problemów Przemocy w Rodzinie - CZYTAJ
27. NR 31/11   w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, 
   położonej na  terenie miejscowości Duszniki przy ulicy Polnej 4 - na rzecz najemcy, 
  stanowiącej własność Gminy Duszniki- CZYTAJ 
28 NR 34/11
w sprawie: określenia stawek wynajmu  sali wiejskiej ( świetlicy) w Sękowie - CZYTAJ
29 NR 35/11
w sprawie: określenia stawek wynajmu  sali wiejskiej ( świetlicy) w Wierzei - CZYTAJ
30. NR 38/11
w sprawie:określenia stawek wynajmu  sali wiejskiej ( świetlicy) w Wilkowie- CZYTAJ
31. NR 39/11
w sprawie:określenia stawek wynajmu  sali wiejskiej ( świetlicy) w Mieściskach -CZYTAJ
32. NR 41/11
  w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Duszniki - CZYTAJ33. NR 42/11 w sprawie:powołania Komisji ds. postępowania z dokumentacją niearchiwalną z wyborów uzupełniających
do Senatu RP przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2011 r - CZYTAJ
34. NR 43/11 
   w sprawie: ustalenia „ Listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Gminy Duszniki, 
 które nie są otwierane w punkcie kancelaryjnym”- CZYTAJ
35. NR 44/11
   w sprawie: wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Dusznik- CZYTAJ
 
36. NR 45/11 
   w sprawie: wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Duszniki - CZYTAJ 

37. NR 46/11

w sprawie: odwołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Duszniki - CZYTAJ

38. NR 47/11
   w sprawie: upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Duszniki do załatwiania indywidualnych
   spraw z zakresu administracji publicznej - CZYTAJ
39. NR 48/11 
w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Duszniki do załatwiania indywidualnych  
spraw z zakresu administracji publicznej - CZYTAJ
40. NR 49/11w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej - CZYTAJ
41. NR 51/11
w sprawie: konkursu na dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Duszniki- CZYTAJ, załącznik
42. NR 52/11
w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Duszniki- CZYTAJ
43. NR 57/11w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela  kontraktowegoubiegającego sięo awans na stopień nauczyciela mianowanego- CZYTAJ 
44. NR 58/11w sprawie:powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela  kontraktowegoubiegającego sięo awans na stopień nauczyciela mianowanego - CZYTAJ
45. NR 59/11w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 46/11 Wójta Gminy Duszniki z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie odwołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Duszniki- CZYTAJ 
46 NR 60/11
w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu do nieruchomości  położonej na terenie miejscowości
Wilczyna , gmina Duszniki /dz.ew.nr  95/30/-
CZYTAJ  
47 NR 61/11
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu
uchwały Rady Gminy Duszniki -
CZYTAJ, załącznik
48 NR 63/11 w sprawie: wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Duszniki - CZYTAJ
49 NR 64/11 w sprawie: systemu prowadzenia kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Duszniki - CZYTAJ
50 NR 66/11 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Dusznikach- CZYTAJ
51 NR 67/11 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Grzebienisku -CZYTAJ
 
52 NR 69/11w sprawie: powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Duszniki- CZYTAJ
53 NR 73/11w sprawie: konkursu na dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach - CZYTAJ, załącznik
 
54. NR 75 w sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Duszniki na rok 2012- CZYTAJ
 
55. NR 84 w sprawie:upoważnienia Kierownika Gminnego Zespołu Oświatowego w Dusznikach
do aplikacji i zarządzania środkami pieniężnymi z Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - CZYTAJ56. NR 99 w sprawie: wdrożenia do stosowania w Urzędzie Gminy Duszniki „Polityki bezpieczeństwa Urzędu Gminy Duszniki"
 i „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 
w Urzędzie Gminy Duszniki". - CZYTAJ 
  57. NR 101 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Duszniki - CZYTAJ
58. NR 102 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
Gminy Duszniki w roku 2012
- CZYTAJ
59. NR 103 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 
   Gminy Duszniki w roku 2012 - CZYTAJ
23. NR 23/11

w sprawie